Prokuroria e Elbasanit urdhëron sekuestrimin e pasurisë së Klement Çalës, i pandehur për grabitjen e Rinas si dhe pastrim parash…(vijon)

Njoftimi i Prokurorisë Elbasan:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka regjistruar në datë 02/07/2019 procedimin penal Nr. 1285 për veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, të parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pa autor, mbi bazën e akteve hetimore të referuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan.

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka regjistruar po ashtu në datë 06/09/2019 procedimin penal Nr. 1676, për veprat penale të parashikuara nga nenet 180 e 287 të Kodit Penal, pa autor, mbi bazën e akteve hetimore të sjellë nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan. Ky procedim penal lidhet me veprimet e kryer nga shtetasi Dritan Ekmekçiu, në kuadër të elementeve të veprave penale të parashikuara nga nenet 180 e 287 të Kodit Penal. Ky shtetas ka hyrë në marrëdhënie financiare të dokumentuar si dhe në marrëdhënie qiraje të padokumentuar me shtetasin Pullumb Çala, i ati i shtetasit Klement Çala.

Me vendimin e datës 09/09/2019, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka disponuar për bashkimin e akteve të procedimit penal Nr. 1285 të vitit 2019 me ato të procedimit penal Nr. 1285 të vitit 2019, në bazë të parashikimeve të neneve 79/1 të Kodit të Procedurës Penale.

Në datë 19/07/2019 është regjistruar në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime emri i shtetasit Klement Çala.
Me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan Nr. 623, datë 23/07/2019, është vendosur, ndër të tjera:

Vendosja e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive mbi pasuritë e paluajtshme:
Pasurinë me Nr. 1/189+1-2, vol. 23, f. 145, e llojit apartament, me sipërfaqe 50 m², zona kadastrale 8524, e gjendur në lagjjen “Vullnetari”, Pall. Nr. 645, shk. 1, kati 1, ap. 2, Elbasan, regjistruar në emër të shtetasve Pullumb Shefqet Çala dhe Elida Luan Çala;

Pasurinë me Nr. 468/2/3, vol. 4, f. 131, e llojit arë + truall me sipërfaqe 500 m², zona kadastrale 2346, si dhe ndërtesë 1 kat e llojit njësi, me sipërfaqe 167,9 m², e gjendur në fshatin Kusarth, Bashkia Elbasan, regjistruar në emër të shtetasve Eldi Pullumb Çala dhe Elida Luan Çala;

Pasurinë me Nr. 428/2/6, vol. 5, f. 127, e llojit arë me sipërfaqe 809,5 m², zona kadastrale 2346, e gjendur në fshatin Kusarth, Bashkia Elbasan, në emër të shtetasve Alkond Ferdinand Bengasi, Esunela Ferdinand Qevani dhe Alert Ferdinand Qevani, ku në datë 14/12/2017 është regjistruar kontrata e sipërmarrjes Nr. 4788/2867, datë 14/10/2017, me investitorë shtetasit Elida Luan Çala, Eldi Pullumb Çala dhe Pullumb Shefqet Çala.

Vendosja e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive mbi 50% të kuotave të zotëruara nga shtetasi Eldi Pullumb Çala në shoqërinë tregtare “Alba Fashion Confession” sh.p.k, me Nipt L82620202I.

Në kuadër të këtij procedimi penal, në datë 16/12/2020 është marrë i pandehur dhe akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 287/1 i Kodit Penal shtetasi Klement Çala.

I pandehuri është njoftuar me përfundimin e hetimeve paraprake si dhe për të është respektuar afati i përcaktuar në nenin 327/4 të Kodit të Procedurës Penale.
Me vendimin e datës 30/12/2020, nga aktet e procedimit penal Nr. 1285 të vitit 2019, janë ndarë aktet e procedimit penal Nr. 1676 të vitit 2019, pasi nga hetimet nuk kanë rezultuar të dhëna që justifikojnë bashkimin e procedimeve penale.

Në përfundim të hetimeve paraprake, duke i konsideruar të plotë veprimet hetimore, në përputhje me përcaktimet e nenit 327/6, gërma b, të Kodit të Procedurës Penale, me kërkesën e datës 31/12/2020, nga prokurori i çështjes është përpiluar kërkesa me objekt “Dërgimin për gjykim” të kësaj çështjeje penale në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, seksioni penal.

Elbasan Prosecutor’s Office orders the sequestration of the property of Klement Çala, accused of robbing Rina and money laundering… (continued)

Notification of the Elbasan Prosecutor’s Office:

The Prosecution of the Judicial District of Elbasan has registered on 02/07/2019 the criminal proceeding no. 1285 for the criminal offense of “Laundering the proceeds of crime or criminal activity”, provided by Article 287 of the Criminal Code, without author, on the basis of investigative acts referred by the Elbasan District Police Directorate.

The Prosecution of the Judicial District of Elbasan has also registered on 06/09/2019 the criminal proceeding no. 1676, for the criminal offenses provided by Articles 180 and 287 of the Criminal Code, without an author, on the basis of investigative acts brought by the Local Police Directorate of Elbasan. This criminal proceeding is related to the actions committed by the citizen Dritan Ekmekçiu, within the elements of criminal offenses provided by Articles 180 and 287 of the Criminal Code. This citizen has entered into a documented financial relationship as well as an undocumented rental relationship with the citizen Pullumb Çala, the father of the citizen Klement Çala.

With the decision of 09/09/2019, the Prosecution of the Judicial District of Elbasan has disposed for the unification of the acts of the criminal proceeding no. 1285 of 2019 with those of criminal proceedings no. 1285 of 2019, based on the provisions of articles 79/1 of the Code of Criminal Procedure.

On 19/07/2019, the name of the citizen Klement Çala was registered as a person against whom investigations are being conducted.
With the decision of the Elbasan Judicial District Court no. 623, dated 23/07/2019, has been decided, among others:

Imposition of the property security measure of preventive sequestration on immovable properties:
Property with No. 1/189 + 1-2, vol. 23, f. 145, apartment type, with an area of ​​50 m 50, cadastral zone 8524, located in the neighborhood “Vullnetari”, Pall. Nr. 645, shk. 1, floor 1, ap. 2, Elbasan, registered in the name of citizens Pullumb Shefqet Çala and Elida Luan Çala;

Property with No. 468/2/3, vol. 4, f. 131, of arable land + land with an area of ​​500 m², cadastral zone 2346, as well as a 1-storey building of unit type, with an area of ​​167.9 m², located in the village of Kusarth, Municipality of Elbasan, registered in the name of citizens Eldi Pullumb Çala and Elida Luan Çala;

Property with No. 428/2/6, vol. 5, f. 127, of field type with an area of ​​809.5 m², cadastral zone 2346, located in the village of Kusarth, Municipality of Elbasan, on behalf of the citizens Alkond Ferdinand Bengasi, Esunela Ferdinand Qevani and Alert Ferdinand Qevani, where on 14/12/2017 is registered enterprise contract no. 4788/2867, dated 14/10/2017, with investors citizens Elida Luan Çala, Eldi Pullumb Çala and Pullumb Shefqet Çala.

Imposition of the property security measure of preventive sequestration over 50% of the quotas owned by the citizen Eldi Pullumb Çala in the trade company “Alba Fashion Confession” sh.p.k., with Nipt L82620202I.

In the framework of this criminal proceeding, on 16/12/2020, the defendant and accused for committing the criminal offense provided by Article 287/1 of the Criminal Code, citizen Klement Çala was taken.

The defendant was notified of the completion of the preliminary investigation and the deadline set out in Article 327/4 of the Code of Criminal Procedure was respected.
With the decision dated 30/12/2020, from the acts of criminal proceedings no. 1285 of 2019, the criminal proceedings acts no. 1676 of 2019, as the investigations have not resulted in data that justify the merging of criminal proceedings.

At the end of the preliminary investigation, considering the full investigative actions, in accordance with the provisions of Article 327/6, letter b, of the Code of Criminal Procedure, with the request dated 31/12/2020, the request was compiled by the prosecutor of the case with the object “Sending for trial” of this criminal case to the Elbasan Judicial District Court, criminal section.