Ministrja e Arsimit Besa Shahini dhe ajo e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu kanë dalë në një komunikim për mediat në lidhje me rinisjen e procesit mësimor në shtator dhe protokolleve që duhet të ndiqen.

Shahini tha se shkollat që plotësojnë kriteret, do të vijojnë procesin mësimor nomralisht në bazë të zbatimit të disa protokolleve, ndërkohë që ku ka shumë nxënës do të vijojë me turne. Sipas ministres, 87% e nxënësve kërkojnë kthimin në shkollë, ndërsa kjo do të ndodh më 14 shatorin e ardhshëm.

“Po shikojmë disa skenarë për hapjen e shkolla,. Kemi parë modelet e vendeve të tjera si Gjermania dhe Zvicra pa bërë shumë ndryshime sepse kanë klasa me pak nxënës. Vendet e rajonit kanë vendosur ti hapin shkollat pjesërisht. Ne duam ti hapim shkollat për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar. Ato do të hapen sipas protokolleve të caktuara. Do të bëhen me turnëe kur ka shumë nxënës. Aty ku ka shkolla me shumë nxënës do të hapen me turne, ndërsa ku ka pak nxënës do të nis normalisht në bazë të protokolleve”, tha Shahini.

“Garantimi dhe zbatimi rigoroz është domosdoshmëri për hapjen e procesit arsimor. Kërkojmë mirëkuptimin e publikut për respektimin e rregullave për të kufizuar përhpajen e virusit duke mos harruar që virusi vjen gjithmonë i pari.

Ne kemi bërë një pilotim të shkollave. Ne mund tw ruajmë shëndetin, duke i hapur shkollat me kujdes. Gjermania dhe zvicra i hapën shkollat pa bërë shumë ndryshime. Ne duam të hapim shkollat sipas specifikave, por duke i kombinuar me mësime që zhvillohen në kushte shtëpie”, shtoi Shahini.

Nga ana e saj Manastirliu tha se një studim ka treguar se në qendrat arsimore nuk ka pasur përveç rasteve sporadike përhapje të virusit.

“Një studim ka treguar se infektimi në shkolla ka qenë i rrallë, por ato do të hapen nën kushte strikte të higjenës, distancimit fizik dhe protokolleve të caktuara. Pavarësisht rasteve sporadike nuk kemi pasur shpërthim në nëpër institucione të tilla.”, tha Manastirliu.

The Minister of Education Besa Shahini and the Minister of Health Ogerta Manastirliu have come out in a communication for the media regarding the resumption of the teaching process in September and the protocols that must be followed.

Shahini said that the schools that meet the criteria, will follow the teaching process normally based on the implementation of some protocols, while where there are many students will continue with shifts. According to the minister, 87% of students want to return to school, and this will happen on September 14 next.

“We are looking at some scenarios for the opening of schools. We have seen models from other countries like Germany and Switzerland without making many changes because they have classes with fewer students. Countries in the region have decided to partially open schools. We want to open schools for all pre-university students. They will be opened according to certain protocols. They will take turns when there are many students. “Where there are schools with many students, they will be opened in shifts, while where there are few students, it will start normally based on protocols”, said Shahini.

“Rigorous guarantee and implementation is a necessity for opening the educational process. We seek the understanding of the public to follow the rules to limit the spread of the virus by not forgetting that the virus always comes first.

We did a school pilot. We can maintain our health by opening schools carefully. Germany and Switzerland opened schools without much change. We want to open schools according to the specifics, but by combining them with lessons that take place at home “, added Shahini.

For her part, Manastirliu said that a study has shown that in educational centers there has been no spread of the virus except in sporadic cases.

“A study has shown that infection in schools has been rare, but they will be opened under strict conditions of hygiene, physical distancing and certain protocols. “Despite the sporadic cases, we have not had an explosion in such institutions,” said Manastirliu.