Presidenti Ilir Meta ka dekretuar 25 prillin e vitit 2021 si datën e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë. Para disa ditësh, Meta zhvilloi takime në Presidencë me liderët e partive politike në vend për tu konsultuar për datën kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme.

PS kishte propozuar datën 9 maj si datë për zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare, por në takimin me Metën, Rama tha se ishte dakord për çdo datë zgjedhjesh, përveç 2 majit, pasi kremtohen Pashkët. Ndërsa opozita kishte propozuar datën 18 Prill për të zhvilluar zgjedhjet e 2021.

D E K R E T/ PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN – Në mbështetje të nenit 65, pikat 1 dhe 2, 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 8, 9, pikat 1 dhe 4 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pas konsultimit me partitë politike mbi caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë,

D e k r e t o j: Neni 1 – Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 25 prill 2021. Neni 2 – Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11700; Tiranë, më 06.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS. ILIR META

President Ilir Meta has decreed April 25, 2021 as the date of the elections for the Albanian Parliament. A few days ago, Meta held meetings in the Presidency with the leaders of the political parties in the country to consult on the date when the next elections will be held.

The SP had proposed May 9 as the date for the parliamentary elections, but in the meeting with Meta, Rama said that he agreed on any date of the elections, except May 2, as Easter is celebrated. While the opposition had proposed April 18 to hold the 2021 elections.

DECREE / ON SETTING THE DATE OF ELECTIONS TO THE ASSEMBLY – Pursuant to article 65, points 1 and 2, 92 letters “gj” and 93 of the Constitution of the Republic of Albania, as well as article 8, 9, points 1 and 4 of the law no. 10019, dated 29.12.2008 “The Electoral Code of the Republic of Albania”, as amended, as well as after consultation with political parties on setting the date of elections for the Assembly of Albania,

D e k r e t o j: Article 1 – Elections for the Assembly to be held on Sunday, April 25, 2021. Article 2 – This decree enters into force immediately. Nr. Decree 11700; Tirana, on 06.09.2020

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC. ILIR META