Kopshti kublik nr7 në qytetin e Elbasanit është mbyllur, pasi tre persona nga personeli i këtij kopshti kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Pas bërjes së tamponit ka rezultuar pozitive një edukatore, kuzhinjerja dhe ndihmës kuzhinierja, të cilat janë karantinuar në banesat e tyre.

Ndërkohë infektimi i tyre ka krijuar panik tek punonjësit e tjerë të insititucionit arsimor dhe prindërit që kanë vogëlushët aty. Aktualisht i është marrë tamponi pjesës tjetër të stafit dhe pritet përgjigja e cila do të vendose nëse do të hapet apo jo kopshti, ndonëse një pjesë e personelit kanë shfaqur simptoma.

Bashkia ka kryer dezifektimin e të gjitha ambienteve. Ndërkohe pas dy javëve mësim rezultojnë 8 mësues dhe 2 nxënes te infektuar në Elbasan. Nxënesit i takojne sistemit 9 vjeçar, ndërsa mësuesit edhe atij 9 vjecar dhe të mesëm.

Kjo është e para godinë arsimore që mbyllet nga Covid-19 në Elbasan.

 

Cubic kindergarten No. 7 in the city of Elbasan has been closed, as three people from the staff of this kindergarten have tested positive for Covid-19. After making the tampon, an educator, the cook and the assistant cook, who were quarantined in their apartments, tested positive.

Meanwhile, their infection has created panic among other employees of the educational institution and the parents of the children there. The rest of the staff is currently being buffered and a response is awaited which will decide whether or not the kindergarten will open, although some staff have shown symptoms.

The municipality has disinfected all premises. Meanwhile, after two weeks of teaching, there are 8 teachers and 2 infected students in Elbasan. Students belong to the 9-year system, while teachers belong to the 9-year and secondary system.

This is the first educational building to be closed by Covid-19 in Elbasan.