Kompania e famshme e Facebook do të fillojë përfshirjen e më shumë veçorive të Messenger në bisedën brenda aplikacionit të Instagram, përfshirë edhe aftësinë për të dërguar mesazhe në të dy aplikacionet.

Facebook filloi testimin e veçorive në fillim të kësaj vere, por tani thotë se synon ta sjellë atë për këdo që përdor Instagram Messenger në disa muajt e ardhshëm.

Me ndryshimin, përdoruesve të Instagram do t’ju kërkohet të azhurnojnë në mënyrë që të marrin “një mënyrë të re për të dërguar mesazhe në Instagram”.

Nëse e bëjnë këtë, ata do të jenë në gjendje të arrijnë përdoruesit e Facebook-ut që nuk kanë llogari në Instagram nga aplikacioni Instagram. Po kështu, përdoruesit e Messenger do të jenë në gjendje të bisedojnë me miqtë që përdorin vetëm Instagram.

Nëse përdorni të dy aplikacionet, përsëri do të jeni në gjendje të dërgoni dhe merrni mesazhe veç e veç.

Facebook gjithashtu po ju lejon të kontrolloni nëse doni ose jo përdoruesit që nuk kanë Instagram të jenë në gjendje t’ju dërgojnë mesazhe në Instagram dhe nëse përdoruesit që nuk kanë Facebook mund të bisedojnë me ju në Messenger.

The famous Facebook company will start incorporating more Messenger features into the conversation within the Instagram app, including the ability to send messages to both apps.

Facebook started testing the features earlier this summer, but now says it intends to bring it to anyone who uses Instagram Messenger in the next few months.

With the change, Instagram users will be asked to update in order to get “a new way to send messages to Instagram”.

If they do, they will be able to reach Facebook users who do not have an Instagram account from the Instagram app. Likewise, Messenger users will be able to chat with friends who only use Instagram.

If you use both applications, you will still be able to send and receive messages separately.

Facebook is also letting you control whether or not users who do not have Instagram are able to send you messages on Instagram and whether users who do not have Facebook can chat with you in Messenger.