Lefter Zhidru u ekzekutua dje nga RENEA pasi refuzoi negociatatat duke qëlluar disa herë me breshëri automatiku në drejtim të tyre pavarësisht tentativave për ta neutralizuar në forma të tjerë.

71-vjeçari u qëllua me një plumb në kokë nga një snajper duke bërë që të mos kishte më rrezik për banorët e pallatit dhe zonës pasi i moshuari kishte në vendin ku qendronte disa kallëpe tritoli, gati për shpërthim.

Në intervistë pë Abc News, Thanas Zhidru shprehet se vëllain e ka njohur si njeri të qetë dhe nuk ka patur të bëjë asnjëherë me armët.

Madje, sipas tij, ai nuk ka patur probleme as në vitin 1997 pavarësisht trazirave të kohës.

Thanasi rrëfen për Abc News se Lefter Zhidru ishte martuar tre herë dhe kishte 5 fëmijë. Gruaja e parë, me të cilën kishte patur një djalë i kishte ndërruar jetë nga një sëmundje. Ishte martuar për herë të dytë duke patur tre djem dhe sëfundmi, në martesën e tretë kishte patur një vajzë 14 vjeçare.

Çfare u gjet në shtepinë e Lefter Zhidrut
“Jam Thanas Zhidru, vëllai i Lefter Zhidrut. Nuk dinim asgjë nga këta gjëra këtu, e dinim që ishte mirë me familjen e tij, me gruanh dhe vajzën. Dhe u habnitën dje kur e pamë në televizor.

Ai nuk ka patur të bëjë fare asnjëherë me armë apo gjëra. Ka 15-20 vjet në Elbasan dhe as nuk ngacmoi njeri apo ta ngacmonte njeri. Kaloi 1997 dhe nuk pati asnjë problem“, shprehet Thanas Zhidru për Abc News.

Intervista e Thanass Zhidrut:

Jam Thanas Zhidru, vëllai i Lefter Zhidrut. Nuk dinim asgjë nga këta gjëra këtu, e dinim që ishte mirë me familjen e tij, me gruanh dhe vajzën. Dhe u habnitën dje kur e pamë në televizor.

Ai nuk ka patur të bëjë fare asnjëherë me armë apo gjëra. Ka 15-20 vjet në Elbasan dhe as nuk ngacmoi njeri apo ta ngacmonte njeri. Kaloi 1997 dhe nuk pati asnjë problem.

A ju ka shfaqur ndonjë problem?

Para katër ditësh ka komunikuar motra ime dhe më tha se ishin shumë mirë. Më tha që kishte folur me vëllain, nusen dhe vajzën. Kishin folur në telefon, ishin duke qeshur. Edhe motra ime vuri duart në kokë dje dhe gjithçka është enigme. Ai ka qenë shumë i duruar me njerëzit.

Ku mund ta ketë gjetur armën?

Nuk e di, kjo puna e armës mua s’më hyn fare në tru.
Nuk di të them për këtë. Nuk ka patur kundërshtarë këtu dhe nuk ka ngacmuar njeri.

Bashkëshortja kur ka shkuar në polici ka deklruar se nuk kishte armë në shtëpi?

Nek mund të them asgjë. Të jetë ndonjë lojë? Asnjëherë s’ka patur armë.

Ka katër djem dhe vajzën pesë. Vajzën e ka me këtë gruan. Ka patur një fat të keq. Ka patur një djalë me gruan e parë, ajo u sëmurë, vdiq. U martua me një tjetër dhe patën tre djem. Kjo ishte martesa e tretë.

Për mua ishte punëtor që nuk kishte kohë që të merrej me këto gjëra. Nuk ka patur punëtor si Lefteri. Abc News

Lefter Zhidru was executed yesterday by RENEA after refusing negotiations by firing several times with automatic volleys in their direction despite attempts to neutralize him in other ways.

The 71-year-old was shot in the head by a sniper, making him no longer a danger to the residents of the palace and the area, as the elderly man had in the place where some tritium molds were standing, ready for explosion.

In an interview with Abc News, Thanas Zhidru says that he knew his brother as a calm man and had never had anything to do with weapons.

Even, according to him, he did not have problems even in 1997 despite the riots of the time.

Thanasi tells Abc News that Lefter Zhidru was married three times and had 5 children. The first woman with whom he had a son had died of an illness. He was married for the second time having three sons and most recently, in his third marriage he had a 14-year-old daughter.

What was found in Lefter Zhidrut’s house
“I am Thanas Zhidru, the brother of Lefter Zhidru. We knew nothing of these things here, we knew he was fine with his family, with his wife and daughter. And they were surprised yesterday when we saw him on TV.

He has never had anything to do with weapons or things. He has been in Elbasan for 15-20 years and no one harassed him or anyone. “1997 passed and there were no problems,” Thanas Zhidru told Abc News.

Thanass Zhidrut’s interview:

I am Thanas Zhidru, the brother of Lefter Zhidru. We knew nothing of these things here, we knew he was fine with his family, with his wife and daughter. And they were surprised yesterday when we saw him on TV.

He has never had anything to do with weapons or things. He has been in Elbasan for 15-20 years and no one harassed him or anyone. Passed 1997 and had no problems.

Have you had any problems?

Four days ago my sister communicated and told me they were very well. He told me that he had talked to his brother, daughter-in-law and daughter. They had talked on the phone, they were laughing. Even my sister put her hands on her head yesterday and everything is enigmatic. He has been very patient with people.

Where could he have found the weapon?

I do not know, this work of the weapon does not enter my brain at all.
I do not know what to say about this. There were no opponents here and no one was harassed.

When his wife went to the police, she stated that she did not have a gun at home?

I can not say anything. Be a game? There were never any weapons.

He has four sons and five daughters. He has a daughter with this woman. There has been bad luck. There was a boy with the first wife, she got sick, she died. He married another and they had three sons. This was the third marriage.

To me he was a worker who did not have time to deal with these things. There has been no worker like Lefteri. Abc News