Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Elbasanit, Taulant Balla zhvilloi një bashkëbisedim me banorë e Elbasanit, ku u ndal tek procesi i legalizimit dhe urbanizimit të qytetit.

Teksa bëri me dije shifrat, Balla tha se nën qeverisjen e Sali Berishës u legalizuan vetëm 22 mijë banesa në rang kombëtar, ndërkohë që pas 2013 nën qeverisjen e PS u kryen 230 mijë legalizime.

Sa i përket Elbasanit, numri dy i PS theksoi se diferenca është spektakolare.

“Në Elbasan diferenca është spektakolare. 603 legalizime për 8 vite në kohën e qeverisjes së Berishës ndërsa nga viti 2013 e deri tani 17445 legalizime. Nëse do kishim pritur ata do duheshin 200 vite që në Elbasan të shkonim këtu ku jemi”, tha Balla.

Për të përfunduar procesin e legalizimit Balla shtoi se për këtë nevojitet mandati i ri nën qeverisjen Rama.

“Do kujdesemi që këtë proces ta vazhdojmë deri në fund prandaj është e domosdoshme mandati i ri, i cili është dhe mandati i përfundimit të këtij procesi. Në mandatin 2021-2025 i gjithë procesi i legalizimit do të ketë përfunduar dhe ky proces do të përfundojë vetëm me qeverinë Rama dhe me këto institucione të cilat kanë dashur mund për t’u ngritur. Imagjinoni sikur të përmbyset kjo dhe legalizimet në qeverinë e Lulzim Bashës ti besohen LSI-së. Jo vetëm që do paguash por varet dhe çfarë do marrësh. Pastaj për të mos shkuar më tej akoma, imagjino ti marrë legalizimet në këtë vend partia e Fatmir Mediut, e Shpëtim Idrizit, e Vangjel Dules ose e Dash Shehut, edhe pse me këtë të fundit e zgjidh me një gotë raki”, tha ai.

Kreu i Grupit Parlamentar të PS u bëri thirrje qytetarëve që kanë një pronë të vetën, por që nuk e kanë të legalizuar që të pajisen me leje ose certifikatë pronësie.

Në fund të fjalës Balla tha se ky proces do të kishte mbaruar më kohë nëse Edi Rama do të kishte ardhur në qeveri më herët.

“Është e pandershme që Edi Rama dhe PS duhet të paguajnë një faturë që nuk e kanë. Shifra e Elbasanit 600 me 17 445, shifra kombëtare 22 mijë me 230 mijë janë shifra domethënëse. Nëse do të kishte vazhduar Saliu me Shabanin bashkë me Lulin brenda procesi i legalizimit do të ishte një bombë sociale sepse plot familje patën investuar aty dhe në asnjë moment banesa nuk iu kthye në kapital. Çdo vit që ne rikualifikojmë rrisim pasurinë e brendshme të këtij vendi. 17445 përfituesit e Elbasanit do të jenë dëshmitarët e një procesi që u hoq nga kthetrat e korrupsionet dhe iu dha mundësia qytetarëve që të përfitojnë pronat e tyre”, deklaroi Balla.

The Political Leader of the Socialist Party for the Region of Elbasan, Taulant Balla held a conversation with residents of Elbasan, where he focused on the process of legalization and urbanization of the city.

While announcing the figures, Balla said that under the government of Sali Berisha were legalized only 22 thousand apartments at the national level, while after 2013 under the government of the SP were carried out 230 thousand legalizations.

As for Elbasan, the number two SP stressed that the difference is spectacular.

“In Elbasan the difference is spectacular. 603 legalizations for 8 years during the rule of Berisha, while from 2013 until now 17445 legalizations. “If we had waited for them, it would have taken 200 years for us in Elbasan to go here where we are”, said Balla.

To complete the legalization process, Balla added that this requires a new mandate under Rama.

“We will take care to continue this process until the end, therefore the new mandate is necessary, which is the mandate to complete this process. In the mandate 2021-2025, the whole process of legalization will be completed and this process will end only with the Rama government and with these institutions which have wanted to be able to be set up. Imagine if this is reversed and the legalizations in the government of Lulzim Basha are entrusted to the SMI. Not only will you pay but it also depends on what you get. “Then, in order not to go any further, imagine the party of Fatmir Mediu, Shpëtim Idrizi, Vangjel Dules or Dash Shehu getting legalizations in this country, even though with the latter he solves it with a glass of brandy”, he said.

The head of the SP Parliamentary Group called on citizens who have a property of their own, but who do not have it legalized, to obtain a permit or ownership certificate.

At the end of his speech, Balla said that this process would have ended in time if Edi Rama had come to the government earlier.

“It is dishonest that Edi Rama and SP have to pay a bill that they do not have. The figure of Elbasan 600 with 17 445, the national figure of 22 thousand with 230 thousand are significant figures. If Saliu and Shabani had continued together with Luli within the legalization process, it would have been a social bomb because many families had invested there and at no point was the apartment returned to capital. Every year we retrain we increase the domestic wealth of this country. The 17445 beneficiaries of Elbasan will be the witnesses of a process that was removed from the clutches of corruption and the citizens were given the opportunity to benefit from their properties “, declared Balla.