Duke u nisur nga e hëna e 27 prillit do të hapen fasha e dytë e bizneseve në Shqipëri. Lista është e publikuar në faqen online e-Albania, dhe pjesë e saj janë dhe dyqanet e këpucëve apo butiqeve.

Ajo filllimisht u bë publike nga kryeministri Rama, i cili njoftoi se të gjitha bizneset duhet të marrin vërtetimin për hapje aktiviteti në e-albania dhe të njihen me protokollin e sigurisë përmes e-albania. Vërtetimi dhe protokolli duhet të disponohen në mjediset e biznesit përkatës.

Duhet thënë se një nga shqetësimet më të mëdha të bizneseve, që u hapën javën e kaluar, ngrinin shqetësimin se nuk ka fuqi blerëse, dhe nëse nuk ka një lirim të lëvizjes së qytetarëve, hapja e qepenave do të ishte e kot. Nga ana tjetër pavarësisht se bizneset do të hapen, qeveria ka premtuar se dhënia e pages së luftës dhe 40 mijë lekëve nuk do të ndërpritet për të gjitha familjet.

Starting from Monday, April 27, the second batch of businesses in Albania will be opened. The list is published on the online site e-Albania, and part of it are shoe stores or boutiques.

It was first made public by Prime Minister Rama, who announced that all businesses must obtain a certificate of opening activity in e-albania and be familiar with the security protocol through e-albania. Certification and protocol should be available in the respective business premises.

It should be noted that one of the biggest concerns of businesses, which opened last week, raised the concern that there is no purchasing power, and if there is no release of citizens’ movement, the opening of shutters would be in vain. On the other hand, despite the fact that businesses will be opened, the government has promised that the payment of war and 40 thousand lek will not be interrupted for all families.