Lista e ushqimoreve dhe supermarketeve për qytetin tonë që kanë shprehur gadishmërinë tu shërbejnë transportin e produkteve ushqimore, për në banesa të moshuarëve është si më poshtë :

1. Marsela Xhelili 0688178185
2. Astrit Kullolli 0682459941
3. Eduart Zhupani 0694643655
4. Rozmarine Market 0694719734
5. Elton Berbiu 0686386666
6. Ton Kala 0695792847
7. Emin Ballolli 0695471686
8. Lutfije Koçi 0675507524
9. Hair Zhupani 0674468787
10. Ralejd Zani 0692649555
11. Aurel Çekrezi 0699464798
12. Vangjel Bregu 0697713432
13. Endrik Bajrami 0692620134
14. Kujtim Brahimi 0686533495

Për çdo informacion Bashkia Gramsh ka vendosur në dispozicion numrat:

#Qytet_0693396792
#Njësia_Administrative_Kodovjat 0695164501
#Njësia_Administrative_Kukur 069 695 6016
#Njësia_Administrative_Lenie 0686435923
#Njësia_Administrative_Skënderbegas 0696210236
#Njësia_Administrative_Kushovë 0696282053
#Njësia_Administrative_Tunjë 0693814594
#Njësia_Administrative_Sult 0692260227
#Njësia_Administrative_Pishaj 069 422 7050
#Njësia_Administrative_Porocan 0685274574

The list of grocery stores and supermarkets in our city that have expressed their readiness to serve food products for the elderly is as follows:

1. Marsela Xhelili 0688178185
2. Astrit Kullolli 0682459941
3. Eduart Zhupani 0694643655
4. Rozmarine Market 0694719734
5. Elton Berbiu 0686386666
6. Ton Kala 0695792847
7. Emin Ballolli 0695471686
8. Lutfije Kochi 0675507524
9. Hair Zhupani 0674468787
10. Raleigh Zani 0692649555
11. Aurel Cekrezi 0699464798
12. Vangel Bregu 0697713432
13. Andrew Bajrami 0692620134
14. Brahimi Brahimi 0686533495

For any information Gramsh Municipality has made available the following numbers:

# Qytet_0693396792
# Unit_Administrative_Codes 0695164501
# Unit_Administrative_Kukur 069 695 6016
# Unit_Administrative_Lenie 0686435923
# Unit_Administrative_Skenderbegas 0696210236
# Unit_Administrative_Kushovo 0696282053
# Unit_Administrative_Tune 0693814594
# Unit_Administrative_Sult 0692260227
# Unit_Administrative_Pishaj 069 422 7050
# Unit_Administrative_Por