Në vendimin e Këshillit të Ministrave botuar ditën e sotme janë bërë publike kategoritë e nxënësve të arsimit parauniversitar, që përfitojnë kompensim në masën 100% të çmimit të teksteve shkollore.

Ndër kategoritë që e përfitojnë janë nxënësit që i përkasin kategorisë së pakicave kombëtare dhe fëmijët e asaj familje, që janë i treti e lartë në radhën e shkollimit.

Po ashtu përfitojnë kompensim 100% ata nxënës që kanë përfituar statusin e jetimit; vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie nga zyrat e punësimit; janë me aftësi të kufizuara, sipas ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”; vijnë nga familje që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuara, të lindur ose të bërë të tillë, të cilët deklarohen të paaftë për punë, sipas ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”; vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension invaliditeti shteti; vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura, etj.

In the decision of the Council of Ministers published today, the categories of students of pre-university education have been made public, which benefit compensation in the amount of 100% of the price of textbooks.

Among the categories that benefit are students belonging to the category of national minorities and children of that family, who are the third highest in the schooling queue.

Students who have received orphan status also receive 100% compensation; come from families who are treated with economic assistance and unemployment benefits from employment offices; are with disabilities, according to law no. 57/2019, “On social assistance in the Republic of Albania”; come from families that have in their composition members with disabilities, born or made such, who are declared incapable of work, according to law no. 57/2019, “On social assistance in the Republic of Albania”; come from families where the head of the family receives a state disability pension; come from families where the head of the family receives a state old-age pension and have dependent children who are without income, etc.