Ish- kapiteni i kombëtares shqiptare si rrallë herë më parë ka publikuar një peticion i cili ka lidhje me Reformën Zgjedhore e cila është kryefjala e politikës shqiptare kohët e fundit.

Cana bën thirrje që të nënshkruhet ky peticion që do i japë shqiptarëve votën e Diasporës si dhe për Listat të Hapura që sipas tij janë shumë të nevojshme.

Ai thotë se stabiliteti dhe e ardhmja e Shqipërisë varet nga kjo, prandaj pas Kosovës atëhere edhe Shqipëria duhet ta bëjë.

STATUSI NGA LORIK CANA

Të dashur miq, vëllezër dhe motra !!!

Në këtë kohë të vështirë, kur ne po përballemi me pandeminë e covid 19, dhe kujdesemi për familjet dhe miqtë tanë,

Kemi një dritare të shkurtër mundësish për të formuar të ardhmen e Shqipërisë përmes fuqisë së Votës së Diasporës.

Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore do t’i bëjë rekomandimet e tyre Komisionit Parlamentar Shqiptar për Reformën Zgjedhore për Diasporën Votoni për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të planifikuara për 2021.

Ju lutemi nënshkruani këtë kërkesë, ndajeni me familjen dhe miqtë për të nënshkruar, qarkulloni me kontaktet tuaja, email dhe shpërndani në mediat sociale.

Stabiliteti dhe e ardhmja e Shqipërisë varet nga kjo!

https://lnkd.in/ePVP-ss

Reforma zgjedhore aq e nevojshme për Përfaqësimin e Listave të Hapura dhe votimin e Diasporës në Shqipëri do të sjellë stabilitet politik, prosperitet ekonomik dhe do të pasqyrojë edhe vullnetin e vërtetë të njerëzve.

Kosova tashmë e lejon, le ta bëjmë në Shqipëri !!!

The former captain of the Albanian national team, as rarely before, has published a petition related to the Electoral Reform, which is the main topic of Albanian politics recently.

Cana calls for the signing of this petition, which will give Albanians the vote of the Diaspora, as well as for the Open Lists, which according to him are very necessary.

He says that Albania’s stability and future depends on this, so after Kosovo then Albania should do the same.

STATUS FROM LORIK CANA

Dear friends, brothers and sisters !!!

In this difficult time, when we are facing the pandemic of covid 19, and we care for our families and friends,

We have a short window of opportunity to shape Albania’s future through the power of the Diaspora Vote.

The Political Council for Electoral Reform will make its recommendations to the Albanian Parliamentary Commission for Electoral Reform for the Diaspora Vote for the next parliamentary elections scheduled for 2021.

Please sign this request, share with family and friends to sign, circulate with your contacts, email and share on social media.

Albania’s stability and future depends on this!

https://lnkd.in/ePVP-ss

Electoral reform so necessary for the Representation of Open Lists and the voting of the Diaspora in Albania will bring political stability, economic prosperity and will reflect the true will of the people.

Kosovo already allows it, let’s do it in Albania !!!