Vdekja e bashkëshortes 47-vjeçare 10 ditë pasi e vizitoi tek kardiologu ka indinjuar Dashnor Zogën, i cili i është drejtuar prokurorisë së Fierit.

“Ai është bluzë të bardhë, se doktori për atë punë është,” shprehet ai.

Ai ka kallëzuar mjekun Viktor Gjini për neglizhencë pasi nuk e shtroi në urgjencë bashkëshorten e cila duhet të kryente koronarografinë. Pas vizitës mjeku i kërkoi që të ndiqte protokollin dhe të planifikonte ndërhyrjen.

“Doktor Viktori të drejtë për ta shtruar kishte vetëm Viktori. Më tha është urgjent të bëhej koronarja po në bazë të letrave nuk e ka bërë. Duhet të bëhesh urgjent dhe gruaja më la mua. Ç’ti çoja doktorit pulat që ta shtroja, skam unë. Më iku gruaja.”

Dashnor Zoga pretendon se mjeku i ka kërkuar që vizitën tjetër ta kryenin në klinikën e tij private.

“Fajtor bëj Viktorin që më sorollati që më mori dhe në klinikën private. Nuk më dërgoi as në Tiranë. Mashtroi gruan pse s’më dha një adresë të ikja në Tiranë Greqi apo dhe Itali.”

Zoga, banor i Roskovecit sqaron se dokumentin për të planifikuar koronarografinë e dorëzoi tek reparti i hemodinamikes. Priste që në datën 1 mars të çonte bashkëshorten për ndërhyrje. Por kjo e fundit vdiq në 9 shkurt, në banesën e saj pa mundur të ekzaminohej.

Abc kërkoi një reagim nga mjeku Gjini por ai vendosi të mos reagojë për këtë akuzë. Ky është rasti i dytë që mjeku Viktor Gjini përfundon në prokurori nga familjaret e pacientëve. Në 2019 familjarët e një 43-vjeçari e akuzuan mjekun për neglizhencë pasi pacienti ndërroi jetë.

The death of his 47-year-old wife 10 days after he visited the cardiologist has infuriated Dashnor Zoga, who addressed the Fier prosecutor’s office.

“He is a white shirt, because the doctor for that job is,” he said.

He has reported the doctor Viktor Gjini for negligence because he did not urgently put his wife who had to perform coronary angiography. After the visit the doctor asked her to follow the protocol and plan the intervention.

“Doctor Victor, only Victor had the right to hospitalize him. He told me it is urgent to do the coronary but according to the letters he did not. You have to become urgent and the woman left me. What I took to the doctor to lay the chickens, I do not have. My wife left. ”

Lover Zoga claims that the doctor asked him to make the next visit to his private clinic.

“I blame Viktor for taking me to the private clinic. He did not even send me to Tirana. He deceived his wife because he did not give me an address to flee to Tirana, Greece or Italy. ”

Zoga, a resident of Roskovec, explains that he submitted the document to plan the coronarography to the hemodynamics department. He expected to take his wife for intervention on March 1. But the latter died on February 9, in her apartment without being able to be examined.

Abc asked for a reaction from doctor Gjini but he decided not to react to this accusation. This is the second case that doctor Viktor Gjini ends up in the prosecutor’s office by the patients’ relatives. In 2019 the relatives of a 43-year-old accused the doctor of negligence after the patient passed away.