“Vendosa të bashkëpunoj për vajzën time”,shpjegoi Sokol Dervishi, ish-krahu i djathtë i bosëve të mafies së Viterbos, i cili ka qenë nën mbrojtje për një vit. Pastaj shpjegoi:
“Ndrangheta në Viterbo? Lojë fëmijësh”.

I njohur gjithashtu në qytet me pseudonimet e Codino dhe Nero, 34-vjeçari shqiptar, i cili jetonte me familjen e tij në një apartament në Monfalcone, në Paradiso para arrestimit të tij, është i martuar dhe ka një vajzë të re.

“Për të bërë si ‘Ndrangheta në Viterbo nuk kishte nevojë për të marrë kalabrezët, ne e bëmë atë vetëm. Ishte si një lojë fëmijësh për të terrorizuar njerëzit”, shpjegoi ai, duke aluduar kur banda shkonte në zonë duke djegur makina, përfshirë edhe ato të karabinierëve.

Ishte korrik 2019, gjashtë muaj pas arrestimit në fushatën antimafia të 25 janarit, kur dora e djathtë e Ismail Rebeshi dhe Giuseppe Trovato shkroi një letër nga departamenti i mbikëqyrjes së lartë të burgut Nuoro për prokurorin Fabrizio Tucci.

Një letër në të cilën, ai tha se ishte i gatshëm që për hir të vajzës së tij, të rrëfejë dhe zbulojë të gjitha sekretet e shoqatës kriminale italo-shqiptare që i vunë flakën Viterbo-s për dy vjet, nga fillimi i vitit 2017 deri në fund të vitit 2018.

Pas asaj letre, Dervishi më pas u mor në pyetje, saktësisht një vit më parë, dhe familja e tij ka qenë nën mbrojtje dhe vajza e tij ka qenë e sigurt që nga ajo kohë.

I dënuar për gjashtë vjet me rrethanën rënduese të lidhjes mafioze më 11 qershor të kaluar, të enjten Dervishi u dëgjua në videokonferencë në burgun Mammagialla, në kuadër të procesit gjyqësor që po vijon për anëtarë të tjerë të organizatës.

Me kërkesë të prokurorit Tucci, jo vetëm që flitej për ngjarjet në lidhje me tre të pandehurit, por edhe për dyshimet se ata kishin lidhje me “Ndrangheta”, për shkak të udhëtimeve të Dervishit në Lamezia Terme dhe Ismail Rebeshit në jug.

“Trovatore iu referua ‘Ndrangheta’, duke thënë që ta bësh atë në Viterbo ishte lojë e fëmijëve. Ne gjithashtu shkuam në Lamezia Terme për të gjetur të afërmit e Trov, i cili kishte kushërinjtë e tij në arrest shtëpie për vrasje dhe tha se ai njihte familje të rëndësishme. Nga ana tjetër, me kalabrezët nuk kemi bashkëpunuar kurrë”, shpjegoi Dervishi.

Bashkëpunëtori i drejtësisë pastaj përsëriti: “Të bësh si ‘Ndrangheta në Viterbo ishte lojë e fëmijëve. Ishte e lehtë të terrorizosh njerëzit, siç dëshironte Rebeshi dhe Trevor”.

“Ata vendosnin çfarë duhet të bënim. Ne filluam duke i vënë flakën makinave, atëherë nëse nuk mjaftonte, vazhduam me kërcënimet me koka të kafshëve. Nuk kishte nevojë që kalabrezët të ngjiteshin në Viterbo, ne e arritëm vetë”.

“Qëllimi ishte mbjellja e terrorit për të pasur pushtet. Trevor dhe Rebeshi nuk kishin nevojë të pyesnin, ata porosisnin dhe ne vepronim”, shpjegoi Dervishi i cili, si një njeri i besuar nga të dy, ishte në majë të “kupolës ”.

Marrja në pyetje e bashkëpunëtorit të drejtësisë në burg zgjati mbi tre orë, i cili midis fundit të vitit 2017 dhe verës së vitit 2018 kishte vendosur të shkëpuste marrëdhëniet me organizatën kriminale.

“Isha i shqetësuar se si do të rritet vajza ime e vogël. Në Krishtlindje 2017 kam kaluar një periudhë me familjen time në Shqipëri. Mendimi im ishte e ardhmja e vajzës sime të vogël ”, tha ai disa herë, duke shprehur pendesë

“I decided to cooperate for my daughter,” explained Sokol Dervishi, the former right-hand man of the Viterbo mafia bosses, who has been under protection for a year. Then he explained:
“Ndrangheta in Viterbo? “Children’s game.”

Also known in the city by the nicknames of Codino and Nero, the 34-year-old Albanian, who lived with his family in an apartment in Monfalcone, in Paradiso before his arrest, is married and has a young daughter.

“To do as’ Ndrangheta in Viterbo did not need to take the Calabrians, we did it alone. “It was like a children’s game to terrorize people,” he explained, alluding to when the gang went into the area burning cars, including those of carabinieri.

It was July 2019, six months after his arrest in the anti-mafia campaign on January 25, when the right-hand man Ismail Rebeshi and Giuseppe Trovato wrote a letter from the Nuoro prison senior oversight department to prosecutor Fabrizio Tucci.

A letter in which he said that he was ready for the sake of his daughter to confess and reveal all the secrets of the Italian-Albanian criminal association that set Viterbo on fire for two years, from the beginning of 2017 until at the end of 2018.

After that letter, Dervishi was then questioned, exactly a year ago, and his family has been under protection and his daughter has been safe ever since.

Sentenced to six years in prison by the aggravating circumstances of the mafia connection last June 11, Dervishi was heard on videoconference at Mammagialla Prison as part of an ongoing trial of other members of the organization.

At the request of prosecutor Tucci, not only was there talk of events related to the three defendants, but also suspicions that they had links to the Ndrangheta, due to Dervish’s trips to Lamezia Terme and Ismail Rebesh to the south.

Trovatore referred to ‘Ndrangheta’, saying that doing it in Viterbo was a children’s game. We also went to Lamezia Terme to find relatives of Trov, who had his cousins ​​under house arrest for murder and said he knew important families. On the other hand, we have never cooperated with the Calabrians “, explained Dervishi.

The justice collaborator then repeated: “Doing as’ Ndrangheta in Viterbo was a child’s play. “It was easy to terrorize people, as Rebeshi and Trevor wanted.”

“They decided what we should do. We started by setting cars on fire, then if that was not enough, we continued with the animal head threats. “There was no need for the Calabrians to climb Viterbo, we did it ourselves.”

“The goal was to sow terror in order to have power. “Trevor and Rebeshi did not need to ask, they ordered and we acted”, explained Dervishi who, as a man trusted by both, was at the top of the “dome”.

The interrogation of the justice collaborator in prison lasted over three hours, who between the end of 2017 and the summer of 2018 had decided to sever relations with the criminal organization.

“I was worried about how my little girl would grow up. At Christmas 2017 I spent a period with my family in Albania. “My opinion was the future of my little girl,” he said several times, expressing regret