Prokuroria e Elbasanit është në përfundim të hetimeve në lidhje me përfshirjen e tre oficerëve të policisë në luftën mes bandave në qytet duke dhënë informacion për lëvizjen e kundërshtarëve me qëllim eliminimin e tyre.

Burime nga organi i akuzës bëjnë me dije për Abcnews.al se prokuroria ka vërtetuar tashmë përfshirjen e tre oficerëve të lartë të policisë në eliminimet mafioze në Elbasan kundrejt shpërblimeve monetare që shkojnë deri në 100 milion lekë.

Janë të paktën dy vrasje, bëjnë me dije burime për abcneës.al, ku është vërtetuar se oficerët e policisë së Elbasanit i kanë dhënë informacion një grupi kriminal në qytet për lëvizjen e personave që ata kishin planifikuar t’i vrisnin.

Sipas hetimeve të prokurorisë, tre oficerët e policisë kanë marrë nga 100 milion lekë për të informuar një grup kriminal në Elbasan për lëvizjet e Emiljano Ramazanit dhe mikut të tij Regis Runaj. Të dy ata u vranë brenda javës në korrik të vitit të shkuar në Elbasan. Më pas, prokuroria zbardhi ngjarjen në fjalë duke arrestuar për këtë vrasje Xhuljano Hoxhën dhe Eugen Halilin.

Nga marrja e dëshmive dhe mbledhja e fakteve, prokuroria vërtetoi se ishin tre oficerët e policisë së Elbasanit ata që informuan mbi lëvizjet e Ramazanit dhe Runajt.

Por, gjatë hetimeve për këto dy vrasje si edhe ngjarjet e tjera të rënda në qytet gjatë vitit të shkuar, prokuroria ka konstatuar edhe raste të tjera të bashkëpunimit të policëve të Drejtorisë së Policisë së Elbasanit me grupet kriminale. Prokuroria ka zbuluar se një strukturë në sektorin e krimeve në këtë polici merrte pagesa të majme nga grupet kriminale para çdo ekzekutimi mafioz me qëllim “hapjen e rrugës” për kryerjen e vrasjeve.

Burime bëjnë me dije se kjo strukturë merrte pagesa para çdo ekzekutimi mafioz duke bërë më pas “një sy qorr” ndaj ngjarjeve të rënda. Krahas vërtetimit të përfshirjes së tre oficerëve të policisë në ekzekutimin e Ramazanit dhe Runajt, prokuroria është duke përmbyllur hetimet edhe në lidhje me angazhimin e një strukture më të gjerë të sektorit të krimeve për vrasje të tjera mafioze në qytet.

Abcnews.al do të ndjekë ecurinë e këtij hetimi, i cili është ndër rastet tronditëse ku faktohet bashkëpunimi i policisë së Elbasanit me grupet kriminale me qëllim kryerjen e ekzekutimeve mafioze në qytet.

Ndërkohë, deri më tani konstatohet se pavarësisht vërtetimit të bashkëpunimit të këtij grupi policësh me bandat në qytet, askush nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim të qenësishëm kundër tyre duke u mjaftuar vetëm me deklarata publike se gjoja janë transferuar, ç’ka tregon se në fakt, mpleksja e policisë së Elbasanit me krimin është në nivele më të larta. /abcnews.al

 

The Elbasan Prosecutor’s Office is concluding an investigation into the involvement of three police officers in the gang fight in the city, providing information on the movement of opponents in order to eliminate them.

Sources from the prosecution body inform Abcnews.al that the prosecution has already confirmed the involvement of three senior police officers in the mafia eliminations in Elbasan against monetary rewards that go up to 100 million ALL.

There are at least two murders, according to sources for abcneës.al, where it has been confirmed that the police officers of Elbasan have given information to a criminal group in the city about the movement of people they had planned to kill.

Read also: Is the Elbasan police cooperating with crime? The scenario with the three officers who received 100 million ALL for the mafia murders

According to the prosecution’s investigation, the three police officers received 100 million ALL to inform a criminal group in Elbasan about the movements of Emiliano Ramazan and his friend Regis Runaj. Both of them were killed within a week in July last year in Elbasan. Later, the prosecution uncovered the event in question by arresting Xhuljano Hoxha and Eugen Halili for this murder.

From taking evidence and gathering facts, the prosecution confirmed that it was the three Elbasan police officers who informed about the movements of Ramazan and Runaj.

But, during the investigation for these two murders as well as other serious events in the city during the last year, the prosecution has ascertained other cases of cooperation of the police officers of the Elbasan Police Directorate with criminal groups. The prosecution has revealed that a structure in the crime sector in this police received fat payments from criminal groups before each mafia execution in order to “open the way” for committing murders.

Sources suggest that this structure received payments before each mafia execution, then taking a “blind eye” to serious events. In addition to confirming the involvement of three police officers in the execution of Ramazan and Runaj, the prosecution is also concluding investigations into the involvement of a wider structure of the crime sector for other mafia killings in the city.

Abcnews.al will follow the progress of this investigation, which is among the shocking cases where the cooperation of the Elbasan police with criminal groups is proven in order to carry out mafia executions in the city.

Meanwhile, so far it has been ascertained that despite the confirmation of the cooperation of this group of police officers with the gangs in the city, no one has taken any substantial action against them, being satisfied only with public statements that they have allegedly been transferred, which shows that in fact, Elbasan police involvement with crime is at higher levels. /abcnews.al