Vajza e Niko Peleshit, Aleksia ka reaguar ashpër ndaj ministres së Arsimit Besa Shahini për shkak të protestës së maturantëve në lidhje me provimin e gjuhës shqipe. Nëpërmjet një shkrimi, maturantja i thotë se nuk bëhet fjalë për një lëvizje opozitare, ashtu sic e cilësoi ministrja, por për një provim të hartuar në një mënyrë aspak dinjitoze.

Aleksia thotë se protesta e vërtetë po bëhet se po tallen me djersën e tyre, ndërkohë që pranuan edhe shtimin e pyetjeve, edhe shkurtimin e afatit kohor për të përfunduar testimin. Në shkrimin e saj, i bën thirrje ministres Shahini që të mos trajtojë maturantët si qënie eksperimentale por tu japë atë që meritojnë në bazë të situatave të vështira që kanë kaluar, sic është tërmeti dhe pandemia e Covidit.

Shkrimi i plotë i Peleshit: E nderuar znj. Ministre, pasi lexova pergjigjen tuaj, me lejoni t’ju siguroj se revolta e maturanteve nuk eshte nie levizje opozitare. Eshte e lehte qe te trajtohet si ceshtje politike dhe te injorohet sepse shihet si nje justifikim me teper i opozites per t’u hedhur ne sulm. Por nuk behet fjale per kete. Nese ne po protestojme sot, nuk na ka mxitur askush pervec mundit tone tre vjecar per te arritur synime te larta, qe po na hidhet poshte nga nje provim i hartuar ne nje menyre aspak dinjitoze qe po penalizon jo 5, 10 apo 100 maturante, por 30 mije.

30 mije maturante qe kemi kaluar nje vit shkollor plot peripeci, duke filluar nga termeti deri te pandemia. Nje vit ku, si ne, si mesuesit tane, ndryshe nga cdo brez i meparshem, jemi shkeputur vazhdimisht nga shkolla, jemi perballur me situata tronditese e per muaj me radhe s’kemi pasur askend te koka vec vullnetit qo na nevojitej per te bëre me te miren ne kater provime qe jane vendimtare per te ardhmen tone.

Logjikisht shpresonim që, shumica e shteteve evropiane, provimet e matures te na anulloheshin dhe notat të na llogariteshin me mesatare, por edhe pse kjo nuk ndodhi, nuk bëmë zë dhe vazhduam përgatitjen me sforco. Na u tha se do të kishte lehtesime, nderkohe na u dyfishua numri i pyetjeve, na u shkurtua afati kohor dhe na u ngushtua kufiri i pikeve midis notave.

E megjithate, perseri nuk bëmë zë. Por kur ne fund na jepet nje provim i nje niveli veshtiresie te pajustifikuar edhe ne nje situate normale, jashte programit te cilit kemi punuar, me pyetje te formuluara ne menyre absurde dhe me alternativa pergjigjesh tejet subjektive, atehere nuk mund te qendrojme me pa bere ze. Jo, nuk po protestojme thjesht per “provimet e veshtira”, po protestojme sepse ndihemi sikur po talleni me djersen tone. Nje note e ulet provimi per hartuesit e tezave tona, (qe meqe ra fjala, ende s’na e kane shuar kureshtjen se cfare bëri Turi me barken), mund te mos jete asgje, por per ne eshte nje derë me shume e mbyllur.

Nje dere qe nuk na e hapin dot me as opozitaret e as forumet politike. Nuk po kerkojme as notat e as diplomat fallco te qeverise se meparshme, po kerkojme vetem te mos trajtohemi si brez eksperimental kur ne loje eshte e ardhmja jone. Uroj qe dy provimet ne vijim, te pakten, mos te rezultojne ne studente te deshperuar per tre vite arsimi te hedhura ne kosh. Nga maturantja: Aleksia Peleshi

Maturantët janë ngritur sot në protestë një ditë pas provimit të Gjuhë-Letërsisë. Ata thonë se teza ishte shumë e vështirë dhe nuk kishte lidhje me shembujt për të cilët kishte njoftuar ministria e Arsimit. Ata gjithashtu janë shprehur se kërkojnë ose ulje të pikëve që llogariten për të hyrë në universitet, ose uljen e peshës së provimit të gjuhë-letërsisë në këtë llogaritje.

 

Niko Pelesh’s daughter, Aleksia, has reacted harshly to the Minister of Education, Besa Shahini, due to the protest of the graduates regarding the Albanian language exam. Through an article, the graduate tells her that it is not about an opposition movement, as the minister described it, but about an exam designed in a not at all dignified way.

Alexia says the real protest is being mocked by their sweat, while acknowledging both the addition of questions and the shortening of the deadline to complete the test. In her article, she calls on Minister Shahini not to treat graduates as experimental beings but to give them what they deserve based on the difficult situations they have gone through, such as the Covid earthquake and pandemic.

Full writing of Pelesh: Dear Mrs. Minister, after reading your answer, let me assure you that the graduation revolt is not an opposition movement. It is easy to treat it as a political issue and ignore it because it is seen as a further justification for the opposition to launch an attack. But this is not the case. If we are protesting today, no one has encouraged us except our three-year effort to achieve high goals, which is being thrown at us by an exam designed in a not at all dignified way that is penalizing not 5, 10 or 100 graduates, but 30 thousand.

30 thousand graduates who have passed a school year full of vicissitudes, ranging from earthquakes to pandemics. A year where, like us, as our teachers, unlike any previous generation, we are constantly disconnected from school, we have faced shocking situations and for months we have had no one but our heads except the will we needed to do with the best in four exams that are crucial for our future.

Logically, we hoped that, in most European countries, the matriculation exams would be canceled and the grades would be calculated on average, but even though this did not happen, we did not vote and continued the preparation with effort. We were told that there would be relief, while the number of questions doubled, our time was shortened, and our point boundary between grades narrowed.

And yet, we did not make a sound again. But when we are finally given an exam of an unjustified level of difficulty even in a normal situation, outside of the program we have worked on, with absurdly formulated questions and alternative subjective answers, then we cannot remain silent. . No, we are not just protesting the “difficult exams”, we are protesting because we feel like you are making fun of our sweat. A low exam grade for our thesis drafters (who, by the way, have not yet quenched our curiosity about what Turi did with the boat), may not be anything, but for us it is a more closed door.

A door that neither the opposition nor the political forums can open for us. We are not asking for the grades or fake diplomas of the previous government, we are just asking not to be treated as an experimental generation when our future is at stake. I wish that the following two exams, at least, do not result in desperate students for three years of education thrown in the trash. From the graduate: Aleksia Peleshi

Graduates have risen in protest today a day after the Language and Literature exam. They say the thesis was very difficult and had nothing to do with the examples announced by the Ministry of Education. They have also stated that they seek either a reduction in the points that are calculated to enter the university, or a reduction in the weight of the language-literature exam in this calculation.