Qeveria greke ka aprovuar një vendim për lirimin e të burgosurve që kanë më pak se 1 vit dënim të mbetur. Vendimi është ndërmarrë në kuadër të pakësimit të numrit të të burgosurve në burgjet e Greqisë.

Sipas këtij vendimi thuhet se lirohen të dënuarit që janë mbi 65-vjeç dhe që kanë kryer 1/3 e dënimit. Po ashtu parashikohet lirimi i atyre që janë dënuar deri në 5 vjet për krime të rënda por që u ka mbetur edhe 1 vit për të kryer. Mes përfituesve të kësaj amnistie përfitojnë edhe shumë shqiptarë të dënuar.

Nuk përfitojnë të dënuarit për krime ndaj të miturve, përdhunimet, krimet për terrorizëm,vrasjet dhe krimet kundër shtetit. Afati i masave do të jetë 3 muaj.

Në burgjet greke janë pothuaj 12.000 të dënuar, shumica dërrmuese për krime më pak se 7 vjet.

Masat janë marre për lirimin e të paraburgosurve, akuzat ndaj të cilëve, nuk e kalojnë dënimin maksimal të 5 jetëve.

The Greek government has approved a decision to release prisoners who have less than 1 year in prison. The decision was taken in the context of reducing the number of inmates in Greek prisons.

According to this decision, convicts who are over 65 years old and who have served 1/3 of their sentence are released. It also provides for the release of those who have been sentenced to up to 5 years for serious crimes but still have one year left to commit. Many convicted Albanians also benefit from the amnesty.

Convicted juvenile offenders, rape, terrorism crimes, homicide and crimes against the state do not benefit. The deadline for the measures will be 3 months.

Greek prisons have nearly 12,000 convicts, the vast majority for crimes less than 7 years.

Measures have been taken to release the detainees on charges of not exceeding the maximum sentence of 5 years.