Marina Vjollca iu është rikthyer pozave seksi kësaj here nga bregdeti i Dhërmiut, plazh që ajo e ka veçuar si të preferuarin e saj.

Në pozat me një kalë bie në sy mungesa e bashkëshortit, Getoar Selimit. Kaq ka mjaftuar dhe ndjekësit e Marinës kanë nisur ta ngacmojnë duke dyshuar nëse mes tyre ka ndodhur diçka, që Getoari nuk po e shoqëron në këto pushime në jug, të cilat ajo i ka shfrytëzuar edhe për një set fotosh.

I vënë në siklet nga pyetjet e shumta, Getoari është detyruar që pas disa orësh të bëjë një postim ku shfaqet i përqafuar me Marinën, shoqëruar me statusin: “Me çikën tem”.

Ky reagim është komentuar dhe më shumë, por Getoari njihet për indiferencën e tij, pasi nuk debaton asnjëherë me ndjekësit. Kujtojmë që gjatë martesës së tyre, një ndër çiftet më simpatike të showbizzit janë komentuar edhe për zënka dhe mosmarrëveshje, por gjithçka ka kaluar me kohën.

Marina është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe shpesh poston foto nga puna e saj në televizion e nga jeta me CEO-n e “Babastars”. E komentuar si vajza e njohur, për të cilën bashkëshorti i saj, Getoari, ka autoritet për vendimet që ajo merr në profesion, sa herë që Marina nis me pozat seksi ndjekësit mendojnë se mes saj dhe Getoarit mund të ketë ndodhur një krisje.

Kujtojmë që pasi u bë gruaja e tij, u fol se Getoari tregohej fanatik, duke i kontrolluar madje edhe veshjet që të mos ishin shumë provokuese në spektaklin që ajo moderoi në “Tv Klan”, “C’est la vie”. Marina, edhe pse një personazh publik dhe e identifikuar në karrierën e saj me mbiemrin Vjollca, vendosi të merrte mbiemrin e burrit (Selimi) gjatë ngjitjes në altar.

Ndërsa Getoari, për t’iu përshtatur karrierës së saj në Shqipëri, vendosi të blinte apartament në Tiranë, ku tani bashkëjetojnë si burrë e grua.

Nga ana tjetër, martesa duket se i largoi fillimisht nga karriera, një shkëputje momentale, pasi tashmë të dy po punojnë për projektet e tyre.

Marina festoi ditëlindjen e saj të 30-të si gruaja e një CEO-je, i cili i siguron asaj jetë luksoze, për shkak të fitimeve të mëdha nga muzika. Të gjithë i kujtojnë fotot e pushimeve martesore në vendet më të shtrenjta, një jetë luksoze kjo e siguruar nga bashkëshorti i saj kosovar, Getoar Selimi.


Kujtojmë që, me përçarjen e grupit “Babastars” me lider Getoarin, anëtarët e larguar, Skivi dhe Cozman, zbuluan dhe aksionet fitimprurëse të Selimit, që i japin mundësinë të bëjë jetë milioneri. Sa i përket profesionit, në “KLanifornia” ajo doli nga profili i thjeshtë prezantueses, duke provuar të shfaqet në skenë si një showgirl e vërtetë.

Po si nisi historia e tyre? Në fillim e ruajtën lidhjen të fshehtë, deri sa të bindeshin se marrëdhënia e tyre po shkonte në shinat e duhura, më pas vazhduan me disa foto nga të njëjtat vende ekzotike ku pushonin, ndërsa tani hedhin dhe ndonjë foto të dy.

Edhe pse lidhja e ish-moderatores së “Procesit sportiv” dhe reperit më të paguar në Kosovë, Getoar Selimi, u pasqyrua si telenovelë nga mediat, ajo komentohej si një nga historitë më të bukura të dashurisë.

E pas shumë udhëtimeve të çiftit sa në Prishtinë e në Tiranë për të qenë bashkë, ata e zgjidhën problemin e distancës me nisjen e një bashkëjetese në Tiranë në vitin 2015. Reperi u shpërngul nga Prishtina për të jetuar në apartamentin e tij në zonën elitë “Kodra e Diellit”, bashkë me Marinën.


Lajmin e bashkëjetesës e dhanë fillimisht mediat e Kosovës, të cilat kanë ndjekur në mënyrë të përpiktë hap pas hapi këtë lidhje, shpesh të dokumentuar me foto paparazzi dhe video e që sot vazhdon me martesë.

Sipas mediave të Kosovës, Getoari investon shumë para për Marinën, që nga pushimet e shtrenjta e deri te dhuratat e veçanta dhe luksoze.

Ndër dhuratat e para, Geti i bleu Marinës një makinë të tipit “Audi A7”, ndërkohë që bie në sy për veshjet e shtrenja.

Marina Vjollca has returned to sexy poses this time from the coast of Dhërmi, a beach that she has singled out as her favorite.

In the poses with a horse, the absence of her husband, Getoar Selimi, stands out. That was enough and Marina’s followers started harassing her, suspecting if something had happened between them, which Getoari is not accompanying on this vacation in the south, which she has also used for a set of photos.

Embarrassed by the many questions, Getoari was forced to make a post after a few hours where he appears embracing Marina, accompanied by the status: “With my little girl”.

This reaction has been commented on and more, but Getoari is known for his indifference, as he never debates with followers. Recall that during their marriage, one of the most charming couples of showbizz were also commented on quarrels and disagreements, but everything has passed with time.

Marina is very active on social networks and often posts photos from her work on television and from life with the CEO of “Babastars”. Commented as the famous girl, for whom her husband, Getoari, has authority over the decisions she makes in the profession, every time Marina starts with sex poses, the followers think that there may have been a rift between her and Getoari.

Recall that after she became his wife, it was said that Getoari was a fanatic, checking even the clothes so as not to be too provocative in the show she moderated on “Tv Klan”, “C’est la vie”. Marina, although a public figure and identified in her career with the surname Vjollca, decided to take the surname of her husband (Selimi) while climbing the altar.

While Getoari, to adapt to her career in Albania, decided to buy an apartment in Tirana, where they now live together as a man and a woman.

On the other hand, the marriage seems to have initially removed them from their career, a momentary breakup, as the two are already working on their projects.

Marina celebrated her 30th birthday as the wife of a CEO, who provides her with a luxurious life, due to the huge profits from music. Everyone remembers the photos of the wedding vacation in the most expensive places, a luxurious life provided by her Kosovar husband, Getoar Selimi.

Recall that, with the split of the group “Babastars” led by Getoari, the departed members, Skivi and Cozman, discovered the profitable shares of Selimi, which give him the opportunity to make a millionaire life. As for the profession, in “KLanifornia” she came out of the simple profile of the presenter, trying to appear on stage as a real showgirl.

But how did their story begin? At first they kept the relationship a secret, until they were convinced that their relationship was going on the right track, then they continued with some photos from the same exotic places where they rested, while now they throw some photos of both.

Although the relationship between the former moderator of “Sport Process” and the highest paid rapper in Kosovo, Getoar Selimi, was covered as a soap opera by the media, it was commented as one of the most beautiful love stories.

And after many trips of the couple to Prishtina and Tirana to be together, they solved the problem of distance by starting a cohabitation in Tirana in 2015. The rapper moved from Prishtina to live in his apartment in the elite area ” Kodra e Diellit ”, together with Marina.

The news of the cohabitation was initially given by the Kosovo media, which have meticulously followed step by step this connection, often documented with paparazzi photos and videos, which today continues with marriage.

According to Kosovo media, Getoari invests a lot of money for Marina, from expensive vacations to special and luxury gifts.

Among the first gifts, Getty bought Marina an “Audi A7” type car, while she stands out for her expensive clothes.