Facebook-u ka bërë me dije se mund të ndalojë së operuari në Evropë, dhe kjo mund të ndodhë fal rregullave të reja që janë vendosur nga Bashkimi Evropian ndaj kompanive amerikane.

Aplikacioni bazë i Facebook-ut dhe po ashtu Instagrami mund të largohen nga Evropa, raporton “Business Insider”.

Kompania ka dorëzuar një deklaratë vullnetare nën betim me fakte të shkruara në Gjykatën e Lartë të Irlandës më 10 shtator.

Facebook ka sfiduar urdhër preliminar të lëshuar më herët këtë muaj nga institucioni monitorues i të dhënave private në Irlandë, Komisioni i Mbrojtjes së të Dhënave (DPC), që kishte kërcënuar Facebook-un nga transferimi i të dhënave të BE-së për në SHBA nga shqetësimi i privatësisë.

“Në rast se ndalohet plotësisht transferimi i të dhënave në SHBA, siç duket se ka propozuar DPC-ja, nuk është e qartë se si aplikuesi, në këto rrethana, do të mund të ofronte shërbimet e Facebook-ut dhe Instagramit në BE”, ka thënë Yvonne Cunnane, kreu i mbrojtjes së të dhënave të Facebook-ut në Irlandë, duke shtuar se Facebooku ka 410 milionë përdorues aktivë në Evropë.

Një zëdhënës i Facebookut ka mohuar se kjo përbën rrezik nga tërheqje nga BE-ja.

“Facebook-u nuk po kërcënon që të tërhiqet nga Evropa. Dokumentet ligjore të dorëzuara në Gjykatën e Lartë të Irlandës përbëjnë një realitet të thjeshtë se Facebooku, dhe shumë biznese tjera, e organizata dhe shërbime, mbështeten nga transferimi i të dhënave nga BE-ja për në SHBA, në mënyrë që të operojnë”, ka thënë zëdhënësi. “Mungesa e një bartje të dhënave ndërkombëtare në mënyrë të sigurtë dhe të ligjshme, do të përbënte dëme financiare, pikërisht në kohën kur po shikojmë të rikuperohemi nga COVID-19”.

Facebook has hinted that it may stop operating in Europe, and this could happen thanks to new rules imposed by the European Union on US companies.

The basic Facebook application as well as Instagram can leave Europe, reports “Business Insider”.

The company filed a voluntary affidavit with written facts in the High Court of Ireland on 10 September.

Facebook has challenged a preliminary order issued earlier this month by Ireland’s private data monitoring body, the Data Protection Commission (DPC), which had threatened Facebook with transferring EU data to the US from privacy concern.

“If the transfer of data to the US is completely banned, as apparently proposed by the DPC, it is not clear how the applicant, in these circumstances, could provide Facebook and Instagram services in the EU.” said Yvonne Cunnane, head of Facebook data protection in Ireland, adding that Facebook has 410 million active users in Europe.

A Facebook spokesman has denied that this poses a risk of withdrawal from the EU.

“Facebook is not threatening to withdraw from Europe. “The legal documents submitted to the High Court of Ireland are a simple reality that Facebook, and many other businesses, organizations and services, are supported by the transfer of data from the EU to the US in order to operate.” said the spokesman. “The lack of a secure and legal transfer of international data would be financially damaging, at a time when we are looking to recover from COVID-19.”