Historia e një gruaje nga Tirana e cila braktisi bashkëshortin dhe deklaroi publikisht lidhjen e saj me 40-vjeçarin kosovar nuk shkoi siç ndoshta ajo dëshironte. Shtetësja me iniciale D. N. kuptoi se po shfrytëzohej nga kosovari, pikërisht në shtetin gjerman ku ishte zhvendosur bashkë me djalin e saj të mitur. Kjo e fundit tha se 40-vjeçari nga Kosova i kërkonte pa fund vlera monetare, në të kundërt e kërcënonte se do t’i publikonte çastet e tyre intime. I dyshuari, dosja e të cilit aktualisht u dorëzua në gjykatë nën akuzën e përndjekjes, ishte i martuar, ndërsa mbante lidhje paralele me gruan nga Tirana.

Shqiptarja është shprehur se:

“Kur më kanosi që do të merrte në telefon babain dhe ish-burrin dhe do u tregonte fotot, i telefonova secilit dhe u tregova për çfarë bëhej fjalë. Babai mu përgjigj: “do të të mbështes në çdo rast. Po dilja me tim bir kur në rrugë mu shfaq Sh.H. Kërkoi të bisedonim në të kundërt do të fliste me babain. Nuk pranova. Djali u frikësua. Sapo pashë disa efektivë policie në rrugë iu drejtova atyre”.
Ndërkohë, sipas gazetës “si” gruaja i bllokoi të gjitha komunikimet me Sh.H, por ai hapte profile të reja dhe i shkruante. Nga ana tjetër 40-vjeçari para policisë, nuk pranon ta ketë përndjekur dhe as shfrytëzuar gruan nga Tirana.

Ky i fundit thotë se:

“I dola në rrugë për të marrë orën dhe rrobat. E kam ndihmuar kur qëndronte në Gjermani, jo vetëm me të holla, por i kam gjetur punë. Mesazhet ia kam dërguar pasi e doja dhe e respektoja, ndërsa ajo nuk më hapte telefonin” Policia bën me dije se ka pyetur edhe babanë e gruas, i cili tregon se mori disa telefonata nga një person për të cilin ishte paralajmëruar nga e bija. Babai i gruas thotë se kur nuk pranoi ta takonte, ky numër e kërcënoi, duke i thënë “Tani do më njohësh se kush jam unë dhe do kesh frikë të dalësh në rrugë”.
Ndërkohë, gruaja nga Tirana shton se:

“Një ditë i kontrollova telefonin, aty zbulova që Sh.H. kishte lidhje të tjera dhe madje e vazhdonte martesën, nuk ishte i ndarë, kishte gruan me tre fëmijë. Një ditë kur u grindëm, telefonova të ëmën dhe i kërkova ndihmë. Por ajo u çudit dhe më pyeti “kush jeni ju? Djali ka grua dhe fëmijë që e presin”. Ndërkohë Sh.H iku në Kosovë me pretekstin se kishte gjashtë vite që nuk kishte takuar ish-gruan. Aty filloi hapur fare të më kërkojë para që t’ia nisja me postë. I dërgova 1700 euro, nuk mundesha më tepër. Sh. H. nisi nga presionet, më mori në telefon dhe kërcënoi. “Më dërgo më shumë para, përndryshe fotografitë e tua do ia tregoj babait dhe ish-burrit.”
Në dosjen me procesverbal këqyrjeje janë administruar të dhënat në mesazhe që janë nxjerrë nga aparati i kallëzueses.

The story of a woman from Tirana who abandoned her husband and publicly declared her relationship with the 40-year-old Kosovar did not go as she probably wanted. The citizen with the initials D. N. realized that she was being exploited by the Kosovar, exactly in the German state where she had moved together with her minor son. The latter said that the 40-year-old from Kosovo was endlessly demanding monetary values, otherwise he was threatening to publish their intimate moments. The suspect, whose file was currently submitted to the court on the charge of persecution, was married while maintaining a parallel relationship with the woman from Tirana.

The Albanian said that:

“When he threatened me that he would call my father and ex-husband and show them the photos, I called everyone and told them what it was about. My father replied: “I will support you in any case. I was going out with my son when Sh.H. Asked to talk otherwise he would talk to dad. I did not accept. The boy got scared. “As soon as I saw some police officers on the street, I turned to them.”
Meanwhile, according to the newspaper “si”, the woman blocked all communications with Sh.H, but he opened new profiles and wrote to them. On the other hand, the 40-year-old in front of the police, admits that he did not persecute or exploit the woman from Tirana.

The latter says that:

“I went out on the street to get my watch and clothes. I helped him when he stayed in Germany, not only with money, but I found him a job. I sent the messages to her because I loved and respected her, while she did not open my phone. The woman’s father says that when he refused to meet her, this number threatened him, saying “Now you will know who I am and you will be afraid to go out on the street”.
Meanwhile, the woman from Tirana adds that:

“One day I checked his phone, there I found out that Sh.H. he had other connections and even continued the marriage, he was not divorced, he had a wife with three children. One day when we were arguing, I called my mother and asked for help. But she was surprised and asked me “who are you? The boy has a wife and children who are expecting him “. Meanwhile, Sh.H fled to Kosovo on the pretext that he had not met his ex-wife for six years. There he started to openly ask me for money to send him by mail. I sent him 1700 euros, I could not do more. Sh. H. started from the pressures, got me on the phone and threatened. “Send me more money, otherwise I will show your pictures to my father and ex-husband.”
In the file with the inspection report are administered the data in the messages that have been extracted from the reporter apparatus.