Fotot që tregonin Silvio Berluskonin me Marta Fascina në Zvicër, të publikuara nga Diva dhe Donna janë pasuar nga një komunikatë për shtyp që ka zyrtarizuar ndarjen e ish kryeministrit italian me Francesca Pascale. Ja kush është Fascina, deputetja e Forza Italias, 30 vjeç me një të shkuar në zyrën e shtypit të Milanit. Një scoop i Diva dhe Donna ka zbuluar frekuentimin mes Silvio Berluskonit dhe Marta Fascina, deputete e Forza Italia që rezulton të jetë e fejuara e re e Berluskonit.

Marta Antonia Fascina, ka lindur në Melito të Porto Salvo, në provincën e Reggio Calabrias, në 9 janar 1990( pra është 5 vjet më e re se Pascale), por është rritur në Portici, në provincën e Napolit. Në zgjedhjet politike në 2008 ajo është zgjedhur në Dhomën e Deputetëve, me proporcional në listën e Forza Italia. E diplomuar në Filozofi në universitetin La Sapienza të Romës, ajo ka punuar në zyrën e shtypit të Milanit dhe më pas në fondacionin Milan. Duket që ka qenë pikërisht Adriano Galliani që e ka futur në ‘Botën’ e Berluskonit. Në profilin e saj në Instagram Martina publikon pak foto të sajat, shumë postime të tjera i ka për Berluskonin dhe piolitikën e tij.

Prej muajsh të dy kalojnë shumë kohë në vilën e Berluskonit në Arcore. Zërat për një flirt mes të dy qarkullonin prej kohësh, aq sa vetë Pascale kishte komentuar situatën për Novella 2000: ’E pazakontë? Jo për Silvion, që punon gjithmonë dhe që prej kohësh i ka bashkëpunëtorët e tij në shtëpi. Silvio fle gjithmonë tek unë, në shtëpinë ku unë jetoj. Nëse zbuloj që në këtë histori ka diçka të vërtetë, mes meje dhe Presidentit do të përfundonte gjithçka’. Mes të dyve në fakt gjithçka përfundoi kur Berluskoni dhe Fascina u fotografuan në Zvicër, gjatë një udhëtimi relaksues në Grand Resort të Bad Ragaz në Canton San Gallo.

Kjo është komunikata për shtyp që zyrtarizon ndarjen mes Berlusconit dhe Pascale: Pas artikullit të Diva dhe Donna të publikuar këtë mëngjes kanë shpërthyer thashethemet për Presidentin Silvio Berlusconi dhe zonjën Francesca Pascale. Prandaj na duket e përshtatshme të konfirmojmë se një marrëdhënie miqësie e vërtetë vazhdon të ekzistojë mes Silvio Berlusconit dhe Francesca Pascale, por që nuk ka më asnjë lidhje sentimentale mes çiftit.

Francesca Pascale dhe Silvio Berlusconi u njohën në 2006, por shpallën lidhjen e tyre në 2012, tani mbas shumë vitesh vjen ndarja mes tyre.

Photos showing Silvio Berlusconi with Marta Fascina in Switzerland, published by Diva and Donna, were followed by a press release that formalized the former Italian prime minister’s split with Francesca Pascale. Here’s Fascina, a Forza Italia MP, 30, with a go at the Milan press office. A scoop by Diva and Donna has revealed attendance between Silvio Berlusconi and Marta Fascina, a Forza Italia MP who turns out to be Berlusconi’s new fiancé.

Martha Antonia Fascina, born in Melito, Porto Salvo, in the province of Reggio Calabrias, on January 9, 1990 (5 years younger than Pascale), but grew up in Portici, in the province of Naples. In the 2008 political elections she was elected to the Chamber of Deputies, proportional to the Forza Italia list. A graduate of Philosophy at La Sapienza University in Rome, she worked at the press office of Milan and then at the Milan Foundation. It seems that it was Adriano Galliani who introduced Berlusconi’s ‘World’. In her Instagram profile, Martina posts a few photos of herself, many more posts about Berlusconi and his politics.

For months the two spend a lot of time at Berlusconi’s villa at Arcore. Rumors of a flirtation between the two have been circulating for so long that Pascale himself has commented on the situation for Novella 2000: ‘Unusual? Not for Silvio, who always works and has longtime associates at home. Silvio always sleeps with me in the house where I live. If I find out there is something real in this story, everything between me and the President would end. ‘ The two actually ended when Berlusconi and Fascina were photographed in Switzerland during a relaxing trip to the Bad Ragaz Grand Resort in Canton San Gallo.

This is the press release that formalizes the split between Berlusconi and Pascale: Following Diva and Donna’s article released this morning, rumors of President Silvio Berlusconi and Ms Francesca Pascale have broken out. We therefore find it appropriate to confirm that a genuine friendship continues to exist between Silvio Berlusconi and Francesca Pascale, but that there is no longer any sentimental connection between the couple.

Francesca Pascale and Silvio Berlusconi were recognized in 2006 but announced their relationship in 2012, now after many years of separation.