Greqia ka shtyrë masat kufizuese ndaj COVID-19 duke përfshirë edhe mbylljen e kufijve.

Referuar Skai.gr kufiri me Shqipërinë do të jetë i mbyllur edhe për 2 javë, së bashku me atë të Maqedonisë së Veriut.

Do të lejohet të hyjnë vetëm kategoritë e paracaktuara me test tamponi negativ ndaj COVID-19 me vete si dhe aplikimin PFL.

Teksa përmendte këtë shtyrje mase, zv/ministri Nikos Hardalias nënkuptonte që dhe për 2 javë kufiri tokësor, detar dhe ajror Greqi- Shqipëri do të vijonte i mbyllur.

Ndërkohë sa i përket fluturimeve, edhe për kategoritë e caktuara të lejuara do të ketë kontrolle paraprake për gjendjen e tyre me apo pa COVID-19.

 

Greece has postponed restrictions on COVID-19, including closing its borders.

Referring to Skai.gr, the border with Albania will be closed for another 2 weeks, together with that of Northern Macedonia.

Only pre-defined categories with a negative COVID-19 buffer test will be allowed to enter with the PFL application.

While mentioning this postponement of the measure, Deputy Minister Nikos Hardalias meant that for 2 weeks the land, sea and air border Greece-Albania would remain closed.

Meanwhile, regarding the flights, even for certain allowed categories there will be preliminary checks for their condition with or without COVID-19.