Në 25 prill, edhe banorët e Shijakut do të kenë mundësi të votojnë si deputet Edi Ramën. Ata janë pjesë e qarkut të Durrësit, zonë ku kryeministri ka vendosur të kandidojë për të vjelur frytet elektorale të rindërtimit.

Gjatë një inspektimi në një kantjer ndërtimi, kryetari i Bashkisë Shijak, e prezantoi kryeministrin me një punëtor të veçantë, duke i dhënë mundësi Edi Ramës të gjuajë topin në portën e kundërshtarit.

Elton Arbana: I punësuar më i fundit është Lulzim Basha

Edi Rama: Punëtori më i mirë që kemi se tani nuk do jeni të gjithë si Lulzim Basha që fle gjumë, ka dhe të tjerë që punojnë

Por kush është Lulzim Basha i Shijakut?

ABC e takoi atë pasi kryeministri u largua. Manovratori kishte marrë pak pushim jashtë kantjerit, me gjasë për të përballuar emocionet që ka një punëtor i zakontë që arrin të marrë vëmendjen e të kryeqeveritarit

“Unë them ndonjëherë me shaka se jam kryetar i opozitës. Dihet që kryeministri i ka të vetat batutat, edhe emocionet….” tha ai.

Ndryshe nga sa tha Kryetari i Bashkisë, Lulzim Basha nuk është punësuar së fundmi në këtë kompani.

“Kam kaq kohë që punoj me këtë firmë, përderisa kam shkuar deri këto vite, normale puna më ka arritur që kam shkuar deri në këtë fazë” tha ai.

Jeta e shoferit Lulzim Basha, nuk ka qenë e thjeshtë, e megjithëkëtë, nuk ka ndonjë ankesë për kryeministrin. “Puna flet vetë, që ka bërë kryeministri, me rrogat që janë ngritur pak edhe ja del, nuk është si njëherë e një kohë, ishin rroga të ulëta”.

Lulzim Bashën e kantjerit të Shijakut, nuk e lidh vetëm emri me Partinë Demokratike. Selia blu e feston ditëlindjen e saj në një datë me 46-vjeçarin me banim në Bërzhitë të Tiranës.

On April 25, the residents of Shijak will also have the opportunity to vote as MP Edi Rama. They are part of the Durrës district, an area where the prime minister has decided to run to reap the electoral fruits of reconstruction.

During an inspection at a construction site, the mayor of Shijak introduced the prime minister to a special worker, giving Edi Rama the opportunity to throw the ball into the opponent’s goal.

Elton Arbana: The latest employee is Lulzim Basha

Edi Rama: The best worker we have because now you will not all be like Lulzim Basha who sleeps, there are others who work

But who is Lulzim Basha of Shijak?

ABC met him after the prime minister left. The maneuverer had taken a break outside the construction site, likely to cope with the emotions of an ordinary worker who manages to get the attention of the prime minister.

“I sometimes jokingly say that I am the leader of the opposition. It is known that the prime minister has his own jokes and emotions ”.” he said.

Contrary to what the Mayor said, Lulzim Basha has not been employed recently in this company.

“I have been working with this company for so long, while I have gone up to these years, normal work has reached me since I went to this stage,” he said.

The life of the driver Lulzim Basha has not been simple, however, there is no complaint for the Prime Minister. “The work speaks for itself, that the prime minister has done, with the salaries that have been raised a little and he succeeds, it is not like once upon a time, they were low salaries.”

Lulzim Basha of the Shijak shipyard is not only associated with the Democratic Party. The blue headquarters celebrates its birthday on a date with the 46-year-old living in Bërzhitë, Tirana.