Shefi i Stacionit të Policisë Kufitare Kakavijë, Vilson Dine ka sqaruar se kush janë kategoritë e personave që lejohen të udhëtojnë drejt Greqisë, si dhe kushtet që duhet të plotësojnë. Gjithashtu sqaroi se orari i funksionimit të Kakavijës është çdo ditë nga ora 07:00 deri në 22:00, ndërsa kamionët lejohet të kalojnë në harkun kohor 06:00-20:00.

Aktualisht lejohen të udhëtojnë drejt shtetit grek shtetasit:

Grek; Shqiptarë me leje qëndrimi greke; Shtetasit minoritarë të pajisur me kartën e veçantë; Trupi diplomatik për arsye pune; Shtetas shqiptarë të pajisur me autorizim të veçantë nga përfaqësitë diplomatike greke, për arsye pune apo shëndetësore; Të gjithë drejtuesit e kamionëve dhe furgonëve që transportojnë mallra;

Kjo kategori duhet të plotësojë kushtet si më poshtë:

Të ketë plotësuar më parë dhe të ketë të printuar formularin PLF (Passanger Locator Form) në adresën elektronike www.travel.gov.gr; Të ketë test PCR me rezultat negativ, në gjuhën angleze me të dhënat personale dhe numrin e dokumentit të udhëtimit.

Sqarojmë se sipas një vendimi të Qeverisë Greke të muajit dhjetor, të gjithë shtetasit shqiptarë që ndodhen në Shqipëri dhe kanë leje qëndrimi greke të cilës i ka mbaruar afati, duhet të pajisen me një vërtetim nga Konsullata/Ambasada greke në Shqipëri me qëllim që të lejohet të kalojnë kufirin në palën greke. Dalja nga Republika e Greqisë dhe hyrja në Republikën e Shqipërisë është e lirë dhe pa kufizime, por të gjithë shtetasit që duan të udhëtojnë drejt kësaj Pike Kalimi duhet të dinë se orari i funksionimit është çdo ditë nga ora 07:00 deri në 22:00, ndërsa kamionët lejohet të kalojnë në harkun kohor 06:00-20:00.

Marrëdhëniet me autoritetet policore dhe doganore greke kanë qenë shumë të mira dhe komunikimi me ta ka qenë i vazhdueshëm për zgjidhjen e problematikave të ndryshme dhe shmangien e problematikave në P.K.K, si dhe shkëmbimin e informacioneve për problematika e veprimtari të ndryshme.

Vlen të theksohen rastet e shkëmbimit të informacioneve ditore për fluksin e lëvizjen e emigrantëve të paligjshëm drejt Shqipërisë apo shkëmbimit të informacioneve me Drejtorinë e Janinës për ndjekje në kohë reale të aktiviteteve ĸriminale nëpërmjet kufirit. Gjithashtu, marrëdhëniet me autoritetet doganore shqiptare kanë qenë shumë të mira, kryesisht në shkëmbimin e informacionit reciprok, kontrolleve të përbashkëta dhe analizave të përbashkëta të riskut për veprimtari të palejuara.

 

The head of the Kakavija Border Police Station, Wilson Dine has clarified what are the categories of persons allowed to travel to Greece, as well as the conditions they must meet. He also clarified that the working hours of Kakavija are every day from 07:00 to 22:00, while trucks are allowed to pass in the time frame 06: 00-20: 00.

Citizens are currently allowed to travel to the Greek state:

Greek; Albanians with Greek residence permits; Minority citizens provided with a special card; Diplomatic corps for work reasons; Albanian citizens provided with special authorization by the Greek diplomatic missions, for work or health reasons; All drivers of trucks and vans transporting goods;

This category must meet the following conditions:

Have previously completed and printed the PLF (Passanger Locator Form) form at the email address www.travel.gov.gr; Have a PCR test with a negative result, in English with personal data and travel document number.

We clarify that according to a decision of the Greek Government of December, all Albanian citizens who are in Albania and have a Greek residence permit whose term has expired, must be provided with a certificate from the Greek Consulate / Embassy in Albania in order to be allowed to cross the border on the Greek side. Leaving the Republic of Greece and entering the Republic of Albania is free and without restrictions, but all citizens who want to travel to this Crossing Point should know that the opening hours are every day from 07:00 to 22:00 , while trucks are allowed to pass in the time frame 06: 00-20: 00.

The relations with the Greek police and customs authorities have been very good and the communication with them has been continuous for the solution of various problems and the avoidance of problems in the P.K.K, as well as the exchange of information on various problems and activities.

It is worth mentioning the cases of exchange of daily information on the flow and movement of illegal immigrants to Albania or exchange of information with the Directorate of Ioannina for real-time follow-up of criminal activities across the border. Also, the relations with the Albanian customs authorities have been very good, mainly in the exchange of mutual information, joint controls and joint risk analysis for illegal activities.