Nga Zhaklin Lekatari

Një nga vendet më pak të eksploruara në Shqipëri është pa asnjë dyshim, lumi i Gashit. I shpallur në vitin 1996 rezervë natyrore, ndodhet në rrethin e Tropojës, larg qendrave të banuara. Një pjesë e madhe e sipërfaqes së lumit, që është 3000 ha, mbulohet me bimësi apo pyje të virgjëra ahu, të cilët kanë lulëzuar të qetë e të patrazuar nga dora e njeriut.

Lumi i Gashit që ndodhet në parkun kombëtar të Valbonës është pjesë e trashëgimisë botërore të natyrës (UNESCO) pikërisht për pyjet e vjetra të ahut, të cilat fshehin në brendësi edhe faunën e rrallë.

Territori është i mbrojtur dhe për ta vizituar duhet ndjekur rruga automobilistike nga Bajram Curri në fshatrat Dragobi, Qerem, Markovcë, Rorkuz dhe Doberdol, ndërkohë që këtu ndiqet rruga këmbësore për në lumin e Gashit e cila zgjat 45 minuta.

Gjithashtu një tjetër shteg në rrugë këmbësore që çon në lumin e Gashit, është Tropoja e vjetër, duke kaluar përmes zonave, Degaj, Kanali i Gashit, Brodoshnicë, Qafa e Livadhit, Kusheticë dhe Doberdol. Guidat lokale mund të ju ndihmojnë dhe këshillojnë rrugën më pak të vështirë.

Pavarësisht se ndodhet në veri të vendit, lumi i Gashit, jeton ndikimet e klimës mesdhetarë të gjithë Shqipërisë, duke u bërë një tjetër xhevahir, në vendin tonë të bekuar nga bukuritë natyrore të larmishme dhe të veçanta.

By Zhaklin Lekatari

One of the least explored places in Albania is without a doubt, the Gashi River. Declared a nature reserve in 1996, it is located in the district of Tropoja, far from inhabited centers. A large part of the river surface, which is 3000 ha, is covered with vegetation or virgin beech forests, which have flourished peacefully and undisturbed by human hands.

The Gashi River, located in the Valbona National Park, is part of the World Natural Heritage (UNESCO) precisely for the old beech forests, which hide in the interior the rare fauna.

The territory is protected and to visit it is necessary to follow the road from Bajram Curri to the villages Dragobi, Qerem, Markovcë, Rorkuz and Doberdol, while here follows the pedestrian road to the river Gashi which lasts 45 minutes.

Also another footpath leading to the Gashi River is the old Tropoja, passing through the areas, Degaj, Gashi Canal, Brodoshnica, Livadh Pass, Kusheticë and Doberdol. Local guides can help and advise you on the less difficult path.

Despite being located in the north of the country, the Gashi River lives the influences of the Mediterranean climate throughout Albania, becoming another jewel in our country blessed by diverse and special natural beauties.