Ambientalisti Sazan Guri ka habitur ditën e sotme gjatë një bisede si i ftuar në një studio, teksa shprehet se burrat detyrohen të tradhëtojnë gratë kur ato mbushin 45-50 vjeç, duke qenë se i bien hormonet, sipas tij.

Ndër të tjera, Guri ka dhe një këshillë për gratë. Ai i thotë atyre që të shtiren gjatë marrëdhënieve seksuale “45-50m bëj sikur o vëlla sepse ligji i fizikës nëse nuk plotësohet në shtëpi, do plotësohet jashtë. Prandaj ligji i fizikës nuk njeh boshllëk, prandaj gruaja 45-50-55 vjeç jo të jetë vetëm amvisë”.

Pjesë nga biseda:

Sazan Guri shprehet se merita e vetme që kanë burrat është se jeta e tyre seksuale nuk përfundon kurrë, ndërsa tek gratë rreth moshës 45-50 vjeç i bien hormonet dhe burrat detyrohen të tradhtojnë.

Sazan Guri: Një meritë e burrave është tek jetëgjatësia e seksualitetit, ndërsa tek gratë fatkeqësisht bie pas moshës 45-50 vjeç. Në fakt ajo stimulohet me mendje.

Zhaklina Lekatari: Por bie dhe niveli i hormoneve.

Sazan Guri: Bëje, ca ke ti bëje, shtiru, 45-50m bëj sikur o vëlla sepse ligji i fizikës nëse nuk plotësohet në shtëpi, do plotësohet jashtë. Prandaj ligji i fizikës nuk njeh boshllëk, prandaj gruaja 45-50-55 vjeç jo të jetë vetëm amvisë, por të jetë edhe amvisë e kësaj qeverisje.

Rudina Magjistari: Dhe çfarë bën burri në këtë rast?

Sazan Guri: E kupton vetë se çfarë bën një burrë, nuk ka faj. Punon me një sekretare atje që ndan ndonjë hall, shqetësim.

Rudina Magjistari: Pra do të thuash që çifti janë moshatarë dhe kalojnë të ’50-at, burri ka patjetër, një raport apo histori tjetër?

Sazan Guri: Po, pra se ta tha se zonja Zhaklinë.

Zhaklina Lekatari: Bie libido. Jo çdo burrë tradhton, por nga ana biologjike bie sistemi i hormoneve.
Environmentalist Sazan Guri surprised today during a conversation as a guest in a studio, as he says that men are forced to betray women when they turn 45-50 years old, because their hormones fall, according to him.

Among other things, Guri has a tip for women. He tells them to pretend during sexual intercourse “45-50m I pretend like a brother because if the law of physics is not fulfilled at home, it will be fulfilled outside. That is why the law of physics does not recognize a gap, therefore a woman 45-50-55 years old should not be just a housewife “.

Excerpts from the conversation:

Sazan Guri says that the only merit that men have is that their sex life never ends, while in women around the age of 45-50 the hormones fall and men are forced to betray.

Sazan Guri: A merit of men is in the longevity of sexuality, while in women unfortunately falls after the age of 45-50 years. In fact it is stimulated with the mind.

Zhaklina Lekatari: But the level of hormones also falls.

Sazan Guri: Do, what do you have to do, pretend, 45-50m pretend like a brother because if the law of physics is not fulfilled at home, it will be fulfilled outside. Therefore, the law of physics does not recognize a gap, therefore the woman 45-50-55 years old should not only be a housewife, but also a housewife of this government.

Rudina Magjistari: And what does the husband do in this case?

Sazan Guri: You understand what a man does, there is no guilt. Works with a secretary out there who shares any scrutiny, concern.

Rudina Magjistari: So you would say that the couple are the same age and in their 50s, does the husband definitely have a relationship or another story?

Sazan Guri: Yes, so he said that Mrs. Zhaklina.

Zhaklina Lekatari: Bie libido. Not every man cheats, but biologically the hormone system falls.