INSTAT ka publikuar një raport, në të cilin merren parasysh statistikat në fushat kryesore midis burrave dhe grave, për t’i ofruar publikut një pasqyrë që do ndihmojë në arritjen e barazisë gjinore.

Në termat e popullsisë, në Shqipëri kemi një numërim më të lartë të grave, ndërsa burrat po pakësohen me shpejtësi nga viti në vit. Kjo sepse gjatë 2020-ës lindën më pak meshkuj dhe kanë emigruar më shumë prej tyre.

Gjithashtu edhe numri i vdekjeve në 2020-ën anon nga meshkujt. Kjo shpjegohet dhe me jetëgjatësinë që për femrat është me lartë, por në 2020-ën për të dyja sekset numri mesatar i të jetuarit ka rënë.

Një rënie drastike e numrit të martesave vihet re nga INSTAT, me rreth 5 mijë martesa më pak gjatë vitit 2020. Piku i martesave gjatë këtyre viteve të fundit duket se është arritur në 2018-ën. Ndërkohë sa i përket divorceve në pesë vitet e fundit ato janë kërkuar më shumë nga gratë në raport me burrat.

Raporti ka vrojtuar edhe martesat e hershme ky fenomen shihet më i lartë tek vajzat, ku në moshën 18 dhe 19 vjeçare rreth 12% e tyre krijojnë kurorë.

Ndërsa djemtë nuk kanë martesa para moshës 18 vjeç dhe përqindja e djemve të martuar në moshën 18-19 vjeç është nën 1%.

Sa i përket masës trupore, statistikat tregojnë se nga gjinitë, burrat janë ata që kanë përqindjen më të madhe të qenurit mbipeshë, por femrat dominojnë kategorinë e të qenurit obeze.

Tek pjesa e punësimit, hendeku gjinor në paga është 6,6 %. Pra burrat kanë një pagë mesatare mujore më të lartë sesa gratë. Gratë janë forcë më me madhe punëtore në bujqësi dhe prodhim, ndërsa burrat në ndërtim dhe industri.

Një tjetër fenomen shqetësues në vendin tonë është edhe dhuna në familje. Në tërësi, 1 në 2 gra pohojnë se kanë përjetuar të paktën një herë dhunë gjatë jetës së tyre. Format më të shpeshta të dhunës janë përjetuar dhe përjetohen gjatë një lidhje dashurie ose në familje dhe ushtrohen nga partneri intim.

Dhuna fizike që përjetojnë gratë në familje shihet kryesisht si faj i pjesshëm i tyre, dhe bërja publike e përjetimit të dhunës jashtë rrethit familjar konsiderohet e turpshme, shpjegon më tej raporti. / Top Channel

INSTAT has published a report, which takes into account statistics in key areas between men and women, to provide the public with an overview that will help achieve gender equality.

In terms of population, in Albania we have a higher number of women, while men are declining rapidly from year to year. This is because during 2020 fewer men were born and more of them emigrated.

Also the number of deaths in 2020 is skewed by men. This is explained by the life expectancy that is higher for women, but in 2020 for both sexes the average number of lives has decreased.

A drastic decrease in the number of marriages is noticed by INSTAT, with about 5 thousand marriages less during 2020. The peak of marriages during these last years seems to have been reached in 2018. Meanwhile, in terms of divorces in the last five years, they have been demanded more by women than men.

The report also observed early marriages, this phenomenon is seen higher among girls, where at the age of 18 and 19 about 12% of them get married.

While boys do not have marriages before the age of 18 and the percentage of boys married at the age of 18-19 is below 1%.

In terms of body mass, statistics show that of the sexes, men are the ones who have the highest percentage of being overweight, but women dominate the category of being obese.

In terms of employment, the gender pay gap is 6.6%. So men have a higher average monthly salary than women. Women are the largest workforce in agriculture and manufacturing, while men in construction and industry.

Another worrying phenomenon in our country is domestic violence. Overall, 1 in 2 women claim to have experienced violence at least once in their lifetime. The most common forms of violence are and are experienced during a love affair or in the family and exercised by the intimate partner.

The physical violence experienced by women in the family is mainly seen as their partial guilt, and making public the experience of violence outside the family circle is considered shameful, the report further explains. / Top channel