Nga Mentor Kikia

A mund të zgjidhem deputet me këto premtime?

Të dashur miq, të njohur e të panjohur drejtëpërdrejtë.
Unë kam në plan të kandidoj në zgjedhjet e ardhëshme parlamentare, si i pavarur.
Padyshim, unë nuk do të kem një program qeverisës, por do të kem një platformë timen.

Fillimisht dua të them se çfarë nuk do të premtoj:
1- Nuk do ti jap dhe nuk do ti premtoj askujt, qoftë edhe një qindrakë, që të më japë votën.
2- Nuk do ti premtoj askujt një vend pune apo favor tjetër, që të më japë votën si shkëmbim.
3- Nëse dikush, individ apo sipërmarrës, do të më dhurojë fonde për fushatë, do ti marr dhe do ti deklaroj, por nuk do ti premtoj askujt se si deputet do të ndërhyj që ai të marrë tendera me fondet publike.

Çfarë do të premtoj:
1- Do të luftoj çdo ditë, me çdo mjet, për ti dhënë fund maskaradës së ndotjes së mjedisit, duke parashikuar gjoba të rënda për të gjithë ata që hedhin mbetjet në rrugë apo kudo.
2- Do të flas dhe shkruaj, si dhe do të dal në rrugë të protestoj, qoftë edhe vetëm, për çdo aferë korruptive të qeverisë(kusho që të jetë).

3- Do të kërkoj që në shkolla të futet, si pjesë e edukatës qytetare, edhe kapitulli: “Ti mësojmë fëmijët të protestojnë dhe të reagojnë kur u shkelen të drejtat e tyre”, që të mos rriten qytetarë servila dhe të përulur.
Mendoni se dikush do të më japë votë, apo as shokët e mi nuk do më qasen?

By Mentor Kikia

Can I be elected MP with these promises?

Dear friends, known and unknown directly.
I plan to run in the next parliamentary elections, as an independent.
Obviously, I will not have a governing program, but I will have a platform of my own.

First I want to say what I will not promise:
1- I will not give and I will not promise anyone, even a penny, to vote for me.
2- I will not promise anyone a job or other favor, to give me the vote in exchange.
3- If someone, individual or entrepreneur, will donate funds for the campaign, I will take them and declare them, but I will not promise anyone how as an MP I will intervene so that he can receive tenders with public funds.

What will I promise:
1- I will fight every day, by any means, to end the masquerade of environmental pollution, providing heavy fines for all those who throw garbage on the street or anywhere.
2- I will speak and write, and I will take to the streets to protest, even if only, for any corrupt affair of the government (whoever it may be).

3- I will ask that the chapter: “Teach children to protest and react when their rights are violated” be introduced in schools, as part of civic education, so that they do not grow up as servile and humble citizens.
Do you think that someone will vote for me, or even my friends will not approach me?