Në nisjen e vitit të ri shkollor, presidenti Ilir Meta ka uruar sot nxënësit dhe mësuesit.

Përmes një mesazhi në “Facebook”, kreu i shtetit pohoi se shoqëria shqiptare nis një rrugëtim tjetër drejt dijes e ndërtimit të një të ardhmeje të ndritur.

MESAZHI I METES
Të dashur nxënës dhe prindër,
Të nderuar mësues dhe drejtues të institucioneve arsimore,

Sot shoqëria shqiptare nis një rrugëtim tjetër të ri drejt dijes dhe ndërtimit të një të ardhmeje të ndritur, që mund të jetë e tillë vetëm nëse garantohet edukimi cilësor i brezit të ri.
Investimi më i madh për shoqërinë është arsimimi i duhur i rinisë. Në këtë mënyrë garantohet zhvillimi i qëndrueshëm dhe afatgjatë progresiv, por edhe integrimi i sigurtë në familjen europiane.

Është dita për të theksuar me forcë që çdo fëmijë që për shkak të varfërisë e ka të pamundur të shkojë shkollë, duhet integruar në sistemin arsimor, përmes politikave konkrete, të drejta e sociale që i shpallin luftë mjerimit dhe papunësisë.

Por nuk mund të mos përsëris thirrjen drejtuar drejtuar prindërve dhe fëmijëve, të cilët me apo pa arsye kanë braktisur shkollën, t’i rikthehen asaj sa më parë.

Jam shumë i shqetësuar që pjesa dërrmuese e të rinjve tanë, veçanërisht studentët, ende dëshirojnë të largohen nga vendi. Ne duhet ta dekurajojmë si shoqëri largimin e trurit dhe të forcave të reja më krijuese të shoqërisë, duke u ofruar të rinjve tanë më shumë shpresë e alternativa edukimi dhe pune.
Fenomeni thellësisht shqetësues i shpopullimit, është një emergjencë kombëtare, që ka ndikuar drejtpërdrejt edhe në sektorin e arsimit, me ulje të numrit të nxënësve në shkolla dhe plakje të popullsisë.
Është koha jo vetëm të mendojmë seriozisht, por edhe të reagojmë fuqimisht për të mbrojtur të ardhmen tonë nga ky erozion i tmerrshëm social, vlerash dhe besimi. Jam i bindur se rinia do të na udhëheqë në këtë proces, ashtu si 30 vite më parë!

Këtyre sfidave të arsimit shqiptar, këtë Viti i Ri Shkollor, u shtohen edhe vështirësitë e mëdha të krijuara në përballjen me pandeminë COVID-19.
Në kushtet e reja është tepër e domosdoshme të respektohen me rigorozitet protokollet shëndetësore në të gjitha institucionet arsimore, me objektiv kryesor mbrojtjen e shëndetit dhe jetës të çdo nxënësi dhe mësuesi.
Shpresoj që qeveria dhe Ministria e Arsimit, përtej propagandës, të kenë marrë të gjitha masat për të garantuar një proces normal mësimor, pa pasoja në përkeqësimin e mëtejshëm të situatës vërtet shqetësuese.

Një urim tepër të veçantë për shumë suksese dhe një vit të mbarë shkollor kam për të gjithë vogëlushët që do të ulen për herë të parë në bankat e shkollës!
Mirënjohjen për të gjithë mësuesit, që me përkushtim e sakrifica arsimojnë brezat e rinj!

Koha për të kontribuar të gjithë që Shqipëria të mos jetë më vendi i shpresave të thyera!

At the start of the new school year, President Ilir Meta congratulated students and teachers today.

Through a message on “Facebook”, the head of state affirmed that the Albanian society starts another journey towards the knowledge of building a bright future.

META’S MESSAGE
Dear students and parents,
Dear teachers and leaders of educational institutions,

Today, the Albanian society starts another new journey towards knowledge and the construction of a bright future, which can only be so if the quality education of the new generation is guaranteed.
The biggest investment for society is the proper education of the youth. This guarantees sustainable and long-term progressive development, but also secure integration into the European family.

It is the day to strongly emphasize that every child who due to poverty is unable to go to school, should be integrated into the education system, through concrete policies, rights and social that declare war on misery and unemployment.

But I can not but repeat the call to parents and children who have dropped out of school with or without reason to return to it as soon as possible.

I am very concerned that the vast majority of our young people, especially students, still want to leave the country. We as a society should discourage the brain drain and new creative forces of society, offering our young people more hope and alternatives to education and work.
The deeply disturbing phenomenon of depopulation is a national emergency, which has directly affected the education sector, with a decrease in the number of students in schools and an aging population.
It is time not only to think seriously, but also to react vigorously to protect our future from this terrible erosion of social, values ​​and beliefs. I am convinced that the youth will lead us in this process, just like 30 years ago!

To these challenges of Albanian education, this New School Year, are added the great difficulties created in facing the COVID-19 pandemic.
In the new conditions, it is very necessary to strictly observe the health protocols in all educational institutions, with the main objective of protecting the health and life of every student and teacher.
I hope that the government and the Ministry of Education, beyond propaganda, have taken all measures to guarantee a normal learning process, without consequences in further worsening the really worrying situation.

A very special wish for many successes and a happy school year for all the little ones who will be sitting on the school benches for the first time!
Gratitude to all teachers, who with dedication and sacrifice educate the new generations!

Time for everyone to contribute so that Albania is no longer the place of broken hopes!