Viti i ri shkollor do të nisë dy javë përpara datës zyrtare. Lajmin e ka konfirmuar ministrja e Arsimit, Evis Kushi e cila ka sqaruar se ky vendim është marrë me qëllim që të rikuperohen të gjitha mangësitë nga mësimi online. Por, ministrja ka theksuar se ky plan do të zbatohet në varësi të nevojave specifikave që do të ketë çdo shkollë.

“Jemi të vetëdijshëm që ka pasur edhe mangësira në njohuri apo kompetenca të nxënësve. Për këtë arsye, në muajt e fundit kemi punuar intensivisht edhe me ekspertët e MASR dhe ASCAP për të hartuar një strategji se si t’i plotësojmë këto mangësi. Ne kemi vendosur që për vitin e ardhshëm 2021-2022, dy javë përpara datës zyrtare të fillimit të vitit shkollor, ne do të kemi mësimin plotësues në të gjitha shkollat tona. Ky do të jetë një plan fleksibël në varësi të nevojave specifike që ka çdo shkollë apo zyrë arsimore”, u shpreh Kushi.

Ndër të tjera Kushi është shprehur se është bërë një punë e madhe për të afruar sistemin arsimor me atë të vendeve më të zhvilluara. Kushi theksoi se ndryshimet e mëdha që po pëson arsimio janë të mëdha, si në teknologjinë e mësimdhënies, ashtu edhe në tregun e punës dhe marrëdhëniet sociale. Për të përballuar këto ndryshime sipas Kushit duhen mësues të aftë. Pikërisht këtu qëndron sfida më e madhe sipas ministres, te përgatitja dhe përshtatja e mësuesit me ndryshimet e reja.

“Për zbatimin e kësaj kurrikule, peshën më të madhe e kanë mësuesit tanë, prandaj zhvillimi profesional i tyre është shumë i rëndësishëm. Sfida e përbashkët është që t’u përgjigjemi ndryshimeve që ndodhin në kohën e duhur dhe mekanizmat më efiçiente, dhe gjithmonë duke mos bërë kompromis për cilësinë. Për të pasur nxënës të mirë, neve na duhen mësues të aftë. E gjithë sfida dhe puna jonë duhet të fillojë nga zhvillimi, përgatitja dhe përshtatja e mësuesit me ndryshimet e reja”, tha Kushi.

The new school year will start two weeks before the official date. The news was confirmed by the Minister of Education, Evis Kushi, who clarified that this decision was taken in order to recover all the shortcomings from online learning. But, the minister stressed that this plan will be implemented depending on the specific needs that each school will have.

“We are aware that there have been shortcomings in the knowledge or competencies of students. For this reason, in recent months we have worked intensively with MASR and ASCAP experts to develop a strategy on how to fill these gaps. We have decided that for the next year 2021-2022, two weeks before the official start date of the school year, we will have additional classes in all our schools. This will be a flexible plan depending on the specific needs of each school or educational office “, said Kushi.

Among other things, Kushi said that a lot of work has been done to bring the education system closer to that of more developed countries. Kushi stressed that the great changes that education is undergoing are great, both in teaching technology and in the labor market and social relations. According to Kushi, skilled teachers are needed to cope with these changes. According to the minister, this is the biggest challenge, in preparing and adapting the teacher to the new changes.

“For the implementation of this curriculum, our teachers have the greatest weight, therefore their professional development is very important. The common challenge is to respond to changes that occur in a timely manner and with more efficient mechanisms, and always without compromising on quality. To have good students, we need skilled teachers. “All our challenges and work must start from the development, preparation and adaptation of the teacher to the new changes”, said Kushi.