Fejzo dhe Mjaftime Ngucaj dyshojnë se djali i tyre është rrëmbyer. Ata i kërkojnë policisë së Vlorës që të nisë kërkimet për gjetjen e djalit të tyre Ermal Ngucaj 40 vjeç, i zhdukur prej 4 ditësh.

“Djali nuk na përgjigjet në telefon. Kemi ndenjur në gjemba, pyes gruan ku është djali dhe e pyes nëse ke folur. Më thotë që kam folur që të hënën në darkë dhe nuk e di ku është. Atë ditë ndenja dhe në darkë shkova në Vlorë se mos ishte te shtëpia.

Vajta, hapa derën nuk ishte. Shkova pyeta në polici nëse e ka zënë për ngatërrim të rrugëve. Policia tha nuk e kemi arrestuar. Erdha lart. Dhëndri më tha që do të bëj denoncim. Një djalë më tha që makina e Ermalit është te kthesa që shkon në Mavrovë. Shkova, makina ishte e rregullt, rrobat e tij brenda. Edhe atletet brenda.

U thashë mos e prekni makinën, lajmëruam policinë, që mori makinën dhe nuk e dimë se cfarë bëri. Unë dyshoj se e kanë rrëmbyer djalin. Dyshoj se kanë gënjyer, e kanë nxjerrë nga makina dhe dëmtuar.

Telefonin e ka të mbyllur që të hënën në darkë. Unë dua djalin, të gjendet djali, të futet shteti të kontrollojë me imëtësi se mund të jetë dëmtuar djali. E kanë rrëmbyer, e kanë marrë makinën e kanë cuar atje që të heqin gjurmët” u shpreh ai.

 

Mjaftime Ngucaj tregon bisedën e fundit në telefon me djalin dhe thotë se është prej 4 netësh me sytë nga porta duke e pritur. “Unë me djalin kam folur kur isha në Itali, i thashë “Ermali si jeni, më tha mirë”. I thashë të hënën do të vij dhe të martën do të shkojmë në Vlorë, do të vish të na marrësh, “mirë ma, do të vij unë, po u pres padurim të vini sa më shpejt”.

Erdhëm në Vlorë, ofertë nuk kishim në telefon. Kur erdhëm nga Italia, i thotë të atit “kur do të vish të pres padurim”. Atë ditë nuk foli djali, na dogji dicka ne, burri më thotë “Ermali e ka diçka”, i thashë ndoshta e ka zënë gjumi. Çupa e vogël na foli, dhe tha nuk e dimë ku është. Morëm nusen në telefon, ajo më thotë se edhe unë e kam provuar telefonin.

Djali nuk kishte asnjë problem. Unë 7 muaj qëndrova në Itali. Tani ka 4 ditë nuk e kam dëgjuar zërin e tij. Unë dua djalin, nga shokët e tij që e kanë ngrënë në pabesë, e kanë marrë peng ose plagosur. Ne presim të shikojmë nga porta për djalin e vetëm. Më ka vdekur edhe një djalë, është i dyti që më largohet, dua djalin se s’bën në shtëpi, si do që të jetë, nuk e përballoj dot. Shteti po përpiqet, janë vendosur në lëvizje të gjithë” thotë ajo.

Fejzo and Mjaftime Ngucaj suspect that their son has been abducted. They ask the Vlora police to start the search for their son Ermal Ngucaj, 40, who has been missing for 4 days.

“The boy does not answer the phone. We sat on thorns, I ask the woman where the boy is and I ask her if you spoke. He tells me that I have been talking since Monday night and I do not know where he is. That day I stayed and in the evening I went to Vlora because he was not at home.

I went, opened the door was not. I went and asked the police if they had caught him confusing the streets. Police said we did not arrest him. I came upstairs. The groom told me I would report it. A boy told me that Ermal’s car is at the turn that goes to Mavrovo. I went, the car was tidy, his clothes inside. Even the athletes inside.

I told them not to touch the car, we called the police, who took the car and we do not know what he did. I suspect they kidnapped the boy. I suspect they lied, got him out of the car and damaged him.

The phone has been locked since Monday night. I want the boy, to find the boy, to introduce the state to check in detail that the boy may have been harmed. “They kidnapped him, took his car and took him there to remove the traces,” he said.

Mjaftime Ngucaj shows the last conversation on the phone with the boy and says that he has been waiting for him at the gate for 4 nights. I talked to my son when I was in Italy, I told him “Ermali, how are you, he told me well”. I told him on Monday I will come and on Tuesday we will go to Vlora, you will come to pick us up, “okay, I will come, I am looking forward to coming as soon as possible”.

We came to Vlora, we did not have an offer over the phone. When we came from Italy, he said to his father “when will you come to wait impatiently”. That day the boy did not speak, he burned something for us, my husband says “Ermali has something”, I told him maybe he is asleep. The little maid spoke to us, and said we do not know where she is. We got the bride on the phone, she tells me I tried the phone too.

The boy had no problem. I stayed in Italy for 7 months. Now 4 days I have not heard his voice. I love the boy, from his friends who have eaten him in treachery, taken him hostage or injured him. We wait to look out the gate for the only son. I also have a son who died, he is the second one to leave me, I love the boy because he does not do it at home, whatever it is, I can not afford it. “The state is trying, everyone is on the move,” she said.