Duke filluar nga e Hëna nga Muriqani kalojnë vetëm personat me leje qendrimi, me leje pune, ata të cilët kalojnë tranzit në territorin malazez dhe ata që udhëtojnë drejt Aeroportit të Podgoricës (të cilët duhet të jenë të pajisur me prenotimet e biletave).

Ndërkohë Drejtoria e Kufirit ka njoftuar se nuk ka ndryshime, për sa i takon lëvizjes së mjeteve të transportit dhe të regjimit tregtar ndërsa thekson se të njëjtat rregulla vlejnë për të gjitha pikat e kalimit kufitar Shqipëri –Mali i Zi.

Njoftimi i plotë:

Autoritetet e Policisë Malazeze, në bazë të një njoftimi zyrtar që i kanë dërguar Pikës së Kalimit Kufitar Bozhaj/Hani i Hotit, sqarojnë se në kuadër të kufizimeve të reja për shkak të pandemisë COVID-19, deri ditën e hënë, datë 23.11.2020, do të lejohen të hyjnë në Malin e Zi, vetëm personat me leje qendrimi, me leje pune, ata të cilët kalojnë tranzit në territorin malazez dhe ata që udhëtojnë drejt Aeroportit të Podgoricës (të cilët duhet të jenë të pajisur me prenotimet e biletave).

Nga Muriqani në drejtim të Malit të Zi, lejohet të kalojnë edhe ata persona të cilët kanë prenotuar hotelet për fundjavën në Mal të Zi.

Nuk ka ndryshime, për sa i takon lëvizjes së mjeteve të transportit dhe të regjimit tregtar.

Këto kufizime janë të vlefshme edhe për Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan dhe Bashkim. Në Pikën Bashkim Vermosh, lejohen vetëm shtetasit shqiptarë të cilët duan të dalin nga Mali i Zi, në drejtim të Shqipërisë.

Policia Kufitare Shkodër, iu bën thirrje të gjithë qytetarëve të cilët nuk bëjnë përjashtim nga këto kufizime, të shmangin udhëtimin në drejtim të këtyre Pikave të Kalimit Kufitar.

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin.

Starting from Monday from Muriqan pass only persons with residence permit, work permit, those who transit through the Montenegrin territory and those who travel to Podgorica Airport (who must be equipped with ticket bookings).

Meanwhile, the Border Directorate has announced that there are no changes, regarding the movement of vehicles and the trade regime, while emphasizing that the same rules apply to all border crossing points Albania – Montenegro.

Full notice:

Montenegrin Police authorities, based on an official notification sent to the Bozhaj / Hani i Hotit Border Crossing Point, clarify that within the new restrictions due to the COVID-19 pandemic, until Monday, 23.11.2020 , will be allowed to enter Montenegro, only persons with residence permit, work permit, those who transit through the Montenegrin territory and those traveling to Podgorica Airport (who must be equipped with ticket bookings) .

From Muriqan in the direction of Montenegro, it is allowed to pass even those persons who have booked hotels for the weekend in Montenegro.

There are no changes regarding the movement of means of transport and the trade regime.

These restrictions are also valid for the Muriqan and Bashkim Border Crossing Point. At the Bashkim Vermosh Point, only Albanian citizens who want to leave Montenegro in the direction of Albania are allowed.

Shkodra Border Police calls on all citizens who are not exempt from these restrictions, to avoid traveling towards these Border Crossing Points.

Thanking you for your understanding.