Kërkimi për vrasësit e Caroline në Glyka Nera të Greqisë po merr një kthesë të re, pas akuzave që dolën në dritë për psikologen e 20-vjeçares. Nën “mikroskopin” e EL.AS. ka hyrë Eleni Mylonopoulou, gruaja që paraqitet si psikologe, e cila kishte fituar besimin e Caroline dhe kishte zbuluar shumë detaje të jetës së 20-vjeçares. Oficerët e EL.AS theksojnë se kjo zonjë është një “objekt hetimi” dhe është një “person që është me interes për autoritetet dhe duhet të hetohet”.

Policia po heton mundësinë e informacionit të brendshëm të autorëve të grabitjes dhe vrasjes së Caroline 20-vjeçare për gjendjen financiare të familjes. Në këtë kontekst, ata do të hetojnë nëse gruaja në fjalë ka dhënë pa dashje disa informacione të rëndësishme, të cilat mund të kenë përfunduar tek autorët. Ndërkohë, Shoqata e Psikologëve Grekë i kërkon Znj. Mylonopoulou të paraqesë brenda dy ditësh gradën e Psikologjisë dhe licencën.

Pse u gjet ADN-ja e pilotit në shiritin izolues?

E vetmja gjë që policia gjeti ishin shenjat e gishtave të pilotit(bashkëshortit) në shiritin izolues, por duke u bazuar tek dëshmia e tij ai ua dha autorëve për ta lidhur, nën kërcënimin e një arme pasi ata nuk kishin me vete.

Kamerat në zonë nuk tregonin automjetin e arratisjes së autorëve, ndërsa as përshkrimi i 32-vjeçarit nuk i ka ndihmuar efektivët e policisë për zbulimin e autorëve.

Burimi: www.tanea.gr

The search for Caroline’s killers in Glyka Nera, Greece, is taking a new turn, following accusations that came to light about the 20-year-old psychologist. Under the “microscope” of EL.AS. entered Eleni Mylonopoulou, the woman posing as a psychologist, who had won Caroline’s trust and had revealed many details of the 20-year-old’s life. EL.AS officers emphasize that this lady is an “object of investigation” and is a “person who is of interest to the authorities and should be investigated”.

Police are investigating the possibility of inside information of the perpetrators of the robbery and murder of 20-year-old Caroline about the financial situation of the family. In this context, they will investigate whether the woman in question inadvertently provided some important information, which may have ended up with the perpetrators. Meanwhile, the Greek Psychological Association is asking Ms. Mylonopoulou to submit within two days the degree of Psychology and the license.

Why was the pilot DNA found in the insulation tape?

The only thing the police found were the pilot’s (husband’s) fingerprints on the insulating tape, but based on his testimony he gave the perpetrators to tie him up, under the threat of a gun as they did not have them with him.

The cameras in the area did not show the vehicle of the perpetrators’ escape, nor did the description of the 32-year-old help the police to find the perpetrators.

Source: www.tanea.gr