Haki Shera është babai i dy vëllezërve që vranë me breshëri kallashnikovi taksistin 71-vjeçar.

Ai tregon për kamerat se: “Familja e Abdulla Budllës më ka borxh nëse ka prekur nderin e familjes time”.

Dy vëllezërit Saimir dhe Arsil Shera, vranë 71-vjeçarin për të cilin dyshonin se nëna e tyre kishte një lidhje jashtëmartesore.

Haki Shera ka folur për News24 nga gjykata e Tiranës dhe ka thënë se nuk ka patur dijeni çfarë po bënin djemtë por nuk e ka mohuar faktin se së fundmi Saimirin e kishte parë shumë të shqetësuar madje vendosi edhe të largohej nga shtëpia për të banuar në një fshat tjetër.

65-vjeçari ka thënë se e njihte viktimën Abdulla Budlla, madje ishte vetë ai që e punësoi vite më parë, si taksist të besuar të familjes ndërsa ka thënë se nuk kishte dijeni për një lidhje të tij me të shoqen dhe se ende nuk ka marrë një vendim për bashkëshorten e tij.

Shera qëndroi për orë të tëra tek dera e gjykatës së Tiranës për të mësuar për fatin e djemve të tij ndërsa në fund të seancës me dyer të mbyllura, gjykatësja Migena Laksa caktoi ndaj tyre masën e sigurisë “arrest me burg”.

Dy vëllezërit akuzohen për vrajse me paramendim ndërsa në gjykatë foli njëri prej tyre që tha se krimi u krye për të mbrojtur nderin e familjes.

Pse keni mbërritur sot në Gjykatë?

Unë kam ardhur në gjykatë për t’u interesuar për çunat. Saimir Shera dhe Arsil Shera.
Çfarë ka ndohur më këta?

Se si ka ndodhur kjo e kam marrë vesh me vonesë. Momentale ka qenë ajo vrasja ose ka qenë me paramendim se unë nuk i di si baba. Çdo gjë që mund të ketë ndodhur më mirë të pyetet ai që ka bërë vrasjen, çuni Saimir kurse Arsili është kot.
Sa fëmijë keni?

Unë kam 9 fëmijë, 5 çuna, 4 vajza. Jetoj në Zezë, Rinas.
Po bashkëshortja juaj ku jeton?

Në shtëpi.
Vijoni të jeni të martuar, nuk ka pasur divorc?

Jo nuk divorc. Ajo ka detyrat e shtëpisë. Unë kam punët e mia, punoj ndërtim në gjithë rrethin.
Ditët e fundit është folur në media për një marrëdhënie mes bashkëshortes suaj dhe të ndjerit Abdulla Budlla…

Të sqaroj unë ty. Kjo ngjarje që ka ndodhur ka ndodhur dhe e ka pranuar çuni dhe çuni me depresion, se çfarë halli ka pasur, unë nuk e kam kuptuar. Ndoshta marrëveshjet mund t’i ketë bërë me nënën e vet. Unë nuk di gjë.
A keni pasur ju dijeni për një marrëdhënie të bashkëshortes suaj me viktimën?

Unë nuk kam pasur dijeni se nuk më ka thënë kush.
E njihnit viktimën?

E njoh viktimën sepse e kam marrë para disa vitesh si shofer në shtëpi për problemet familjar,e për të shkuar në dasma e varrime. Ka pas dhe goca aksident, e çonte në terapi. Problemet e ngacmimit familjar, nëse është e vërtetë më ka borxh. Më ka borxh se më ka prish 4 familje. Mua, dy çunat dhe familje tjetër. Unë si babë më vjen keq si ka ardhur kjo punë. Po e di vetë çuni. E kam pas një shqetësim tek çuni por nuk jeton me mua. Ka qenë në rregull me punën. ndoshta e ka mbajtur të mbyllur me veten, me mua jo, ndoshta me nënën e tij. nëna e vet do japë deklarim zyrtar jo badihava.
A keni biseduar me bashkëshorten pas ngjarjes?

Jo kam ndenjur i habitur deri tani. Tani e pas do shoh.
Janë hedhur dyshime ndaj jush se keni ushtruar dhunë dhe konsumoni alkool?

Pi alkool unë? Kush është ai që nuk pi alkool. Pi birra, pi alkool, gjithë ditën në ndërtim, me shoqërinë e punës. Po jemi në lidhje pune. Nuk kam ushtruar dhunë. Pse do ushtroj dhunë. Dhuna është kjo, nëse je fajtore ec. Nëse jo…Nëse është fajtore ta zgjedhë vetë rrugën. Nuk mund të them se është bërë ai veprim i shëmtuar, nuk di gjë. Nëse ai e ka bërë turp për. E kam marr në familje. Nëse e ka ngacmuar më ka borxh prapë.
Keni shkuar në varrimin e Abdulla Budllës?

Sa taksixhinj marr unë do shkoj në varrim unë.
Po bashkëshortja juaj ka shkuar?

Punë e vet, nuk i kam thënë unë. Nuk e kam pas mik as shok, taksixhi.

 

Haki Shera is the father of two brothers who shot dead a 71-year-old taxi driver with a Kalashnikov.

He tells the cameras that: “Abdulla Budlla’s family owes me if it has affected the honor of my family”.

Two brothers, Saimir and Arsil Shera, killed the 71-year-old, whom they suspected their mother had an extramarital affair with.

Haki Shera spoke to News24 from the Tirana court and said that he did not know what the boys were doing but did not deny the fact that he had recently seen Saimir very worried and even decided to leave the house to live in a other village.

The 65-year-old said that he knew the victim Abdulla Budlla, and was even the one who hired him years ago, as a trusted family taxi driver, while he said that he was not aware of a connection between him and his wife and that he still has not received a decision for his wife.

Shera stayed for hours at the door of the Tirana court to find out about the fate of his sons, while at the end of the closed-door hearing, Judge Migena Laksa imposed the security measure “prison arrest” on them.

The two brothers are charged with premeditated murder while one of them spoke in court saying the crime was committed to protect the honor of the family.

Why did you arrive in Court today?

I came to court to take an interest in the boys. Saimir Shera and Arsil Shera.
What happened to these?

How this happened I found out late. Moment was that murder or was it intentional that I do not know as a father. Whatever could have happened better to ask the one who committed the murder, son Saimir and Arsili is in vain.
How many children do you have?

I have 9 children, 5 boys, 4 girls. I live in Zeza, Rinas.
Where does your wife live?

In home.
Continue to be married, there has been no divorce?

No no divorce. She has homework. I have my jobs, I work construction throughout the district.
In recent days there has been talk in the media about a relationship between your wife and the late Abdulla Budlla…

Let me explain to you. This event that happened happened and accepted the boy and the boy with depression, what trouble he had, I did not understand. Maybe he made the deal with his mother. I do not know anything.
Were you aware of your spouse’s relationship with the victim?

I had no idea that no one told me.
Did you know the victim?

I know the victim because I took him a few years ago as a driver at home for family problems, and to go to weddings and funerals. There was also an accident with the girl, she was taken to therapy. Problems of family bullying, if true owes me. He owes me that he broke up 4 families. Me, two boys and another family. I as a father regret how this job came about. I know the boy himself. I had a concern with the boy but he does not live with me. He was fine with the work. maybe he kept it closed to himself, not to me, maybe to his mother. his mother will give official statement not badihava.
Did you talk to your wife after the event?

No I have been surprised so far. Now and then I will see.
Have you been suspected of using violence and consuming alcohol?

Do I drink alcohol? Who is the one who does not drink alcohol. Drink beers, drink alcohol, all day under construction, with company. Yes we are in a working relationship. I did not use violence. Why I will use violence. Violence is this, if you are guilty go. If not… If she is guilty of choosing the path herself. I can not say that that ugly act was done, I know nothing. If he has been ashamed of. I took it home. If he harassed her he owed me again.
Did you go to the funeral of Abdulla Budlla?

How many taxi drivers do I take to the funeral I.
Is your wife gone?

His own job, I did not tell him. I did not have a friend, a taxi driver.