E ftuar në emisionin “Historia ime” në Tv Klan, ka qenë Xhoana Sinanaj, 24 vjeçe, nga Kuçova. Kur ishte vetëm 1 vjeç, prindërit e saj u ndanë sepse kishin probleme mes tyre. E ëma u martua sërish ndërsa babai i ka vdekur përpara disa vitesh. Kur ishte 16 vjeç, familja e lidhi me shkuesi me një djalë nga Durrësi, por celebrim nuk bënë dot pasi Xhoana ishte nën moshë.

Ajo jetonte në Durrës së bashku me familjen e tij. Nga martesa e tyre erdhi në jetë një vajzë, e cila sot është 5 vjeç. Por në fillimet e martesës ajo u përball me disa probleme, ku një prej tyre ishin tradhtitë e shpeshta që bashkëshorti i saj bënte me vajza të tjera. Ai shprehej se ishte i detyruar të shkonte me të tjera që t’i marrte Lekë dhe të mbante familjen.

Mirela Milori: Në moshën 16 vjeç t’i martohesh, me dashuri?

Xhoana: Jo me shkuesi, hyri halla e mamit.

Mirela Milori: Nuk e vazhdove gjimnazin, doje ta vazhdoje?

Xhoana: Shumë, ditën e parë që kanë shkuar shoqet e mia unë kam qarë.

Mirela Milori: Pse nuk shkove dot?

Xhoana: Jemi romë, e vajza nuk është për më tej.

Xhoana tregon se meqë është rritur me gjyshërit, gjyshi i saj në atë kohë ishte shumë sëmurë dhe kishte një peng që ta shihte Xhoanën nuse sepse ai e kishte rritur si fëmijën e tij dhe jo si mbesën.

Xhoana: Më martuan dhe unë nuk ia prisha fjalën, sado e vogël që isha thashë t’ja plotësoja atë dëshirë. Nuk e dija se çfarë ishte martesa, e dija shesh me lule, por më vonë e kuptova sa e vështirë është. Bashkëshorti ishte 22 vjeç nga Durrësi.

Mirela Milori: Kur e pe për herë të parë çfarë të shkoi në mendje?

Xhoana: E kam pëlqyer si pamje.

Xhoana tregon se vështirësitë filluan në martesën e saj sepse varfëria ishte e madhe, ka qëndruar me ditë të tëra pa bukë, duhej të punonte shumë, madje duhet të duronte dhe tradhtitë nga bashkëshorti.

Xhoana: Më tradhtonte, më thoshte detyrohem sepse nuk mundem të punoj, por shkoj me këtë vajzën që t’i marr Lekë për t’ju ushqyer juve në shtëpi.

Mirela Milori: Si e përpunove ti këtë gjë?

Xhoana: E pranova për momentin sepse thashë hë se nuk është problem, sepse nuk arrija të kuptoja se çfarë është burri dhe tradhtia në atë kohë. Më vonë fillova ta kuptoja që ikte me ditë, vonohej natën dhe thashë çfarë po bëhet. Unë i thashë që nuk dua që ti të dalësh me një tjetër, nuk dua të hyjë dikush tjetër mes nesh. Aty hoqi dorë, filloi që të kërkonte punë.

Mirela Milori: A të donte?

Xhoana: Tre muaj pas martese më shprehu ndjenjat dhe më tha që më donte.

Invited to the show “My History” on TV Klan, was Xhoana Sinanaj, 24 years old, from Kuçova. When she was only 1 year old, her parents separated because they had problems between them. The mother remarried while her father died a few years ago. When he was 16 years old, the family connected him with a boy from Durrës, but they could not celebrate because Joanna was underage.

She lived in Durrës with his family. From their marriage came to life a girl, who today is 5 years old. But in the beginning of the marriage she faced some problems, one of which was the frequent betrayals that her husband committed with other girls. He said that he was obliged to go with others to take Lekë and support his family.

Mirela Milori: To marry her at the age of 16, with love?

Joanna: Not with the go-getter, Mom’s aunt came in.

Mirela Milori: You did not continue high school, did you want to continue?

Joanna: A lot, the first day my friends went I cried.

Mirela Milori: Why couldn’t you go?

Joanna: We are Roma, and the girl is not for further.

Joanna reveals that since she grew up with her grandparents, her grandfather at the time was very ill and had a hostage to see Joanna as the bride because he had raised her as his child and not as his granddaughter.

Joanna: They married me and I did not break her word, no matter how small I was, I told her to fulfill that wish. I did not know what marriage was, I knew the flower square, but later I realized how difficult it is. The husband was 22 years old from Durrës.

Mirela Milori: When you first saw it, what came to your mind?

Joanna: I liked the look.

Joanna says that the difficulties started in her marriage because the poverty was great, she stayed without bread for days, she had to work hard, she even had to endure betrayals by her husband.

Joanna: She betrayed me, she told me I owe it because I can not work, but I go with this girl to get Lekë to feed you at home.

Mirela Milori: How did you process this?

Joanna: I accepted it at the moment because I said that it is not a problem, because I could not understand what a man is and betrayal at that time. Later I began to realize that he was leaving by day, late at night and I said what was going on. I told him that I do not want you to go out with another, I do not want anyone else to enter between us. There he gave up, started looking for work.

Mirela Milori: Did she want you?

Joanna: Three months after the marriage she expressed her feelings to me and told me that she loved me.