Pyetje të tilla si: A ka jetë në planete të tjera? A jemi vetëm në këtë galaktikë? A ekzistojnë alienët? etj, janë pyetje të cilat e shqetësojnë në përmasa shumë të mëdha qënien njerëzore. NASA nga ana tjetër, një agjensi e cila merret me “programin” e hapësirës, na vë akoma në dilemë duke na sjellë prova aq mosbesuese, aq të çuditshme, aq sa dhe të frikshme për galaktikën tonë. Së fundmi NASA publikon lajmin e një gjahtari UFO-sh i cili ka gjetur një provë se alienët besojnë në fe, pasi ai ka zbuluar një pjesë të librit të Biblës së vjetër në Mars. Fotot e verifikuara nga NASA u shkrepën fillimisht në vitin 2015. Por eksperti i vetëshpallur i UFO-ve Scott C. Waring hodhi një vështrim më të hollësishëm, pasi ai kishte gjetur atë që ai pretendonte se ishte një ‘Bibël e vjetër familjare’.

Kohët e fundit, Waring gjithashtu pretendoi se kishte gjetur prova se të “huajt” jo vetëm që ekzistojnë, por edhe se ata janë në hënë. Në faqen e tij të internetit, ai tha se ishte ‘ 100 për qind Provë e Padiskutueshme e qyteteve të huaja në hënë’. Më tej Waring shtoi se po shikonte disa imazhe të hollësishme që ‘zbulojnë pjesërisht anën e errët të hënës’. Ai vazhdoi: “Pikat e bardha, të cilat kaq shumë njerëz i kanë quajtur të meta në foto, janë reale. Prova ime është hija. Shikoni hijen që i mbulon ato.”

Waring shtoi: ” Ju do të vini re sikur unë bëra me dije se ekzistojnë disa formacione të pazakonta të pikave të bardha. Këto janë të ndara në mënyrë të barabartë dhe qëndrojnë afër njëra-tjetrës. Kjo është për shkak se ju po shikoni qytete në hënë.” Waring vazhdon të thotë se ai ka identifikuar tre lloje të ndërtesave, ato me llaç , ndërtesa të bardha qeramike dhe “ndërtesa të errëta ” .

Questions such as: Is there life on other planets? Are we alone in this galaxy? Do aliens exist? etc., are questions which concern the human being on a very large scale. NASA, on the other hand, an agency that deals with the “program” of space, still puts us in a dilemma by bringing us evidence so unbelievable, so strange, as scary for our galaxy. NASA recently published the news of a UFO hunter who has found evidence that aliens believe in religion, after he discovered a part of the old Bible book on Mars. The NASA-verified photos were originally shot in 2015. But self-proclaimed UFO expert Scott C. Waring took a closer look after he had found what he claimed was an ‘old family Bible’.

Recently, Waring also claimed to have found evidence that “aliens” not only exist, but that they are on the moon. On his website, he said it was ‘100 percent Undisputed Test of foreign cities on the moon’. Waring further added that he was looking at some detailed images that ‘partially reveal the dark side of the moon’. He continued: “The white dots, which so many people have called flaws in the picture, are real. My proof is the shadow. Look at the shadow that covers them.”

Waring added: “You will notice as I did that there are some unusual white dot formations. These are evenly spaced and close together. This is because you are looking at cities in Monday. ” Waring goes on to say that he has identified three types of buildings, those with stucco, white ceramic buildings and “dark buildings”.