Qarku i Elbasanit është ndër më të pasurit sa i përket bukurive natyrore dhe historike në Shqipëri.
Janë shumë por mes tyre po veçojmë 12.

1. Kalaja e Elbasanit
E pozicionuar në qendër të qytetit kalaja fushore e Elbasanit është gjithmonë vendi më i dashur për vizitorët në çdo stinë. Brenda kalasë gjenden aq shumë monumente historike dhe kulturore, që janë dëshmi e gjallë e rrënjeve tona të lashta. Në të ju mund të gjeni kishën ortodokse të “Shën Marias,” xhaminë Mbret apo hamamin e vjetër të grave, si edhe Kullën e Sahatit.

2.  Liqenet e Belshit
Vetëm 33 minuta larg Elbasanit, mund të shijoni natyrën piktoreske të territorit të Belshit. Në këtë vend mund të gjeni rreth 85 liqene karstike ku më kryesorët janë liqeni i Belshit, Seferanit, Merhojes, Cestijes, Degës etj. Ajo që e bënë këtë natyrë edhe më të bukur janë zambakët e bardhë dhe të verdhë.

3. Xhamia e Nazireshës
E nëse kërkoni të njihni historinë fetare të kësaj zone ju këshillojmë xhaminë e Nazireshës. Konsiderohet si një ndër kultet fetare më të rrallat në Shqipëri. E ndërtuar në shekullin e XVI-të, është një ndër monumentet me rëndësi jo vetëm për historinë e saj, por edhe për arkitekturën mesjetare. E pozicionuar në unazën e qytetin, në pjesën jugore, kjo xhami u ndërtua nga funksionari i lartë i këtij qyteti, i cili ia bëri dhuratë bashkëshortes së tij, duke i vënë emrin e saj.

4. Kanionet e Holtës
Për personat që janë në kërkim të adrenalinës, kanioni i Holtës, është destinacioni që do ju surprizojë me pamjet mahnitëse. Një ndër perlat e bukurisë natyrore të vendit tonë. Me shpatet e larta, me ujëvarat e vogla dhe me ujin e kristlat është një pasuri e vyer e zonës së Gramshit.

5. Njihuni me bukuritë e Ujëvarës së Sotirës
Në mesin e një natyre të paprekur, ndodhet një nga monumentet më të bukura të natyrës. Ujëvara e Sotirës e pozicionuar jo shumë larg Gramshit, rrethohet mes lëndinave dhe pyjeve duke krijuar një parajsë në tokë.

6. Manastiri i Shën Joan Vladimirit në Shijon
E nëse jeni të apasionuar pas kulteve fetare dhe historive që ato mbartin, Manastiri i Shën Joan Vladimirit në Shijon, afër Bradasheshit është vendi ideal. Ky manastir mendohet se shekuj më parë ka qënë fillesa e predikimit të fesë ortodokse në këtë zonë. Dhe çdo 4 qershor kremtohet festa në emër të tij.

7. Kalaja e Peqinit dhe Kulla e Sahatit
Zona e Elbasanit njihet për ndërthurjet e rrënojave historike mes periudhave romake dhe asaj otomane. Jo shumë larg Elbasanit, ju mund të zbuloni themelet e kalasë së Peqinit, rrënojat e së cilës i përkasin periudhës romake. Ndërkohë kulla e sahatit e cila është pozicionuar në qendër të qytetit, ngjitur me xhaminë, është një tjetër atraksion unik. E ndërtuar rreth viteve 1840 së bashku me xhaminë, si pjesë përbërëse e të njëjtit objekt, njihet për vlerat unikale.

8. Gjinari
Për të apasionuarit e natyrës, jo shumë larg Elbasanit, rreth 24 km, ndodhet fshati Gjinar. Ai konsiderohet si një nga zonat më turistike që pret edhe numrin më të madh të turistëve. Përveçse mund të shijosh ajrin e pastër dhe të organizoheni për piknik, në të ka edhe kisha të vjetra që ja vlejnë për t’u vizituar.

9. Stacionit romak Ad Quintum në Bradashesh
Bradasheshi është kthyer në një pikë të rëndësishme turistike, kjo për faktin edhe të zbulimit të stacionit romak Ad Quintum. Ky stacion arkeologjik është zbuluar në 1968, por në vitin 2017, iu nënshtrua restaurimit. Sot është një prej atraksioneve më me vlerë të zonës dhe fatmirësisht e hapur për të gjithë.

10. Liqenet e Funarit
E fundit në listë, por jo më pak e rëndësishmja Liqenet e Funarit janë ndër atraksionet që ia vlen për t’i vizituar. Rreth 20 km larg Elbasanit kjo zonë është e pasur me kodra, lumenj e liqene duke të ofruar një amfiteatër natyrorë që të mbush më ajër të pastër. Me një kurorë pyjesh të shumëllojshme dhe liqene të pastra që shumë mirë mund të përdoren edhe për sporte të ndryshme, është ideali për të shijuar natyrën.

11- Fushë- Studen- Parku Kombëtar Shebenik-Jabllanicë
Parku Kombëtar i Ekosistemit Shebenik – Jabllanicë shtrihet ne verilindje të vendit tonë, në kufijtë e administrimit pyjor të Librazhdit. Me vendim të Këshillit të Ministrave ai është shpallur Park Kombëtar me vlera të larta ekoturistike, në përshtatje me konventat ndërkombëtare për shtimin e sipërfaqeve të mbrojtura.Parku ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 33 927,66 ha, ku pjesën kryesore ezënë pyjet, pastaj kullotat, tokat bujqësoree ato jo prodhuese, shkëmbore, si dhe trojet.

12- Pyjet e Ahut Rrajcë
Janë shpallur pjesë e trashëgimisë natyrore të UNESCO-s. Kjo zonë është me pyje ahu mbi 300 vjecare dhe nga 2006 është shpallur si zonë strikte dhe më pas si park kombëtar ku nga 34 mijë hektar 200 janë këto pyje ahu të moçme, të virgjëra. Kanë vlerë të madhe për të gjithë Shqipërinë sepse janë pyje që kanë një cikël biologjik natyral.

Elbasan district is one of the richest in terms of natural and historical beauty in Albania.
There are many but among them we are singling out 12.

1. Elbasan Castle
Situated in the center of town, the Elbasan plain is always the most beloved place for visitors in every season. Inside the castle there are so many historical and cultural monuments that are living proof of our ancient roots. In it you can find the St. Mary’s Orthodox Church, the King’s Mosque or the old women’s hammam, as well as the Clock Tower.

2. Enjoy the Belsh Lakes
Only 33 minutes away from Elbasan, you can enjoy the picturesque nature of Belsh territory. In this place you can find about 85 karst lakes where the main ones are Belsh, Seferan, Merhojes, Cestijes, Branch etc. What makes this nature all the more beautiful are the white and yellow lilies.
Visit the Rare Mosque of Naziresha
And if you are looking to get acquainted with the religious history of this area we advise you the Naziresha Mosque. It is considered one of the rarest religious cults in Albania. Built in the sixteenth century, it is one of the landmarks not only for its history but also for medieval architecture. Situated in the town’s ring road, in the south, this mosque was built by a senior city official who made a gift to his wife, giving her her name.
4. Holta Canyons
For those looking for adrenaline, the Holta Canyon is the destination that will surprise you with stunning views. One of the pearls of the natural beauty of our country. With its high slopes, small waterfalls and crystal clear water is a valuable asset of the Gramsh area.
5. Meet the beauties of Sotira Waterfall
Amidst an untouched nature, there is one of nature’s most beautiful monuments. Sotira Waterfall, located not far from Gramsh, is surrounded by lawns and forests creating a paradise on earth.
6. Monastery of St. John Vladimir in Tijon
And if you are passionate about religious cults and the stories they carry, St. John Vladimir Monastery in Shijon, near Bradashesh is the ideal place. This monastery is thought to have been the origin of the preaching of the Orthodox religion in this area centuries ago. And every 4th of June is celebrated in his name.
7. Peqin Castle and Clock Tower
The Elbasan area is known for the intersection of historical ruins between the Roman and Ottoman periods. Not far from Elbasan, you can discover the foundations of the Pekin Castle, whose ruins belong to the Roman period. Meanwhile the clock tower which is located in the center of the city, next to the mosque, is another unique attraction. Built around 1840 along with the mosque, as an integral part of the same facility, is known for its unique values.
8. Gender
For nature lovers, not far from Elbasan, about 24 km, is the village of Gjinar. It is considered as one of the most touristy areas to host the largest number of tourists. In addition to enjoying the fresh air and getting organized for a picnic, there are also old churches worth visiting.
9. Ad Quintum Roman Station in Bradashesh
Bradashesh has become a major tourist attraction due to the discovery of the Roman Ad Quintum station. This archaeological site was discovered in 1968, but in 2017, it underwent restoration. Today it is one of the most worthwhile attractions in the area and thankfully open to all.
10. Funar Lakes
Last on the list, but not least the Funari Lakes are among the attractions worth a visit. About 20 km from Elbasan this area is rich with hills, rivers and lakes offering a natural amphitheater to fill with fresh air. With a wide variety of forests and clear lakes that can be very well used for various sports, it is ideal for enjoying nature.
11- Fushë-Studen- Shebenik-Jablanica National Park
The Shebenik – Jabllanica Ecosystem National Park lies in the northeast of our country, within the boundaries of the Librazhd Forest Administration. By decision of the Council of Ministers, it has been declared a National Park of high ecotourism values, in accordance with international conventions for the addition of protected areas. , non-productive, rocky land, as well as lands.

12- The forests of Ahu Rrajce
Part of UNESCO’s natural heritage has been declared. This area has over 300 year old beech forests and since 2006 it has been declared as a strict area and then as a national park where from 34 thousand hectares 200 are these old, virgin beech forests.
. They are of great value to all of Albania because they are forests that have a natural biological cycle.