Ngjarja e së enjtes vazhdon akoma të mbahet mend. Pasi plagosi 2 të rinj, qëlloi drejt policisë dhe pasi mbajti 5 orë forcat RENEA “peng” ai u eleminua në banesën e tij. Shtëpia e bërë shoshë nga plumbat është vulosur me shiritë nga policia. Aty u kthye vetëm një moment Floresha, bashkëjetuese e viktimës e cila pasi mori dy a tri sende personale, u largua sëbashku me të bijën. Në banesën ku për pesë orë me radhë 71-vjeçari Lefter Zhidru kërcënoi i armatosur, nuk ka shkuar ende as pronari i banesës D.K që e dha hyrjen me qera 11 vjet më parë. Zërat e fëmijëve poshtë pallatit dëgjohen teksa qeshin e bëjnë potere: ‘Po sikur të shpiket një lojë ‘Lefteri Home’ dhe të dalë ai me kallash?’. Njëri prej tyre e imiton me një shkop fshese, sikur të kishte armë në dorë. Por arma e Lefter Zhidrut nuk ishte lodër dhe as tritoli i paketuar. Për fqinjët e 71-vjeçarit sjellja e plakut nuk ishte aspak suprizë.

‘Erdhën me qera në 2009. Që nga ajo kohë, në atë shtëpi kishte vetëm grindje. Ai e rrihte, ishte xheloz. Ndonjëherë Floresha mbyllej me javë dhe nuk dilte. Kur dilte, shikonim shenjat e saj’, shprehet njëra prej banorëve. Sipas saj, ‘çifti ishin të dy të çuditshëm’. ‘Ata shaheshin, bërtisnin. Përherë e më rrallë dilnin nga shtëpia. Gjatë pandemisë, Lefteri rralloi daljet, ndërsa e shoqja zbriste ose për të çuar vajzën në shkollë ose kur blinte ushqime. Nuk e di me çfarë jetonin, me çfarë të ardhurash, por ata ishin problem për ne. Policia ishte vënë në dijeni’, shton një tjetër fqinje.

Gjendja sipas komshinjve ishte bërë e padurueshme dy vite më parë, kur i moshuari mbante gjysmë të hapur derën e shtëpisë dhe qëndronte në errësirë me një levë në dorë. Kështu e mbajnë mend fqinjët, të cilët kur kuptuan se çifti grindej pasi gruaja dilte shpesh, ata i përshëndesnin përherë e më rrallë nga frika e një konflikti të mundshëm. ‘Para pak muajsh ata shitën disa hekurishte që i mbanin në ballkon prej kohësh, ata jetonin në kushte të vështira’, tregon shitësja e lagjes sipas të cilës gjendja mendore e të dyve u rëndua nga problemet ekonomike që po hasnin dhe nga xhelozia e Lefterit që dyshonte se gruaja po e tradhëtonte.

Megjithatë njëri prej fqinjëve nuk iu shmang dot dhe një ditë u gjend përballë të moshuarit që nga ballkoni i bërtiti të largohej nga makina e tij. ‘U habita, i thashë që jam në rrugë, s’kam punë me makinën tënde dhe pastaj u zumë’. Ajo çka pasoi ishte ankesa në polici nga të dyja palët që akuzuan njëra-tjetrën për kanosje. Policia nuk shkoi ansjëherë për kontroll në shtëpinë e të moshuarit, që përpara tyre sillej mirë, ndonëse fqinjët ankoheshin për çiftin agresiv. Nga kërkimet e tyre, fqinjët kishin zbuluar se i moshuari dhe partnerja e tij 45-vjeçare kishin jetuar edhe në një lagje tjetër në Elbasan, në lagjen ‘5 Maji’ dhe pas konflikteve fqinjët e mëparshëm i kishin larguar prej andej.

Dita e fundit…

‘Ajo doli zbathur sëbashku me vajzën, një fëmijë i urtë’, thotë për Floreshën fqinja e parë. Gruaja thotë se dëgjoi të bërtiturat e Lefterit që e urdhëroi: ‘Përjashta!’. ‘U habita, ishte hera e parë që e nxorri nga shtëpia’. Banorët brenda pak minutash, panë se si forcat Shqiponja trokitën për ta marrë në polici të moshuarin për sqarim dhe ai u përgjigj me breshëri automatiku që bënë shoshë derën e shtëpisë ku ai jetojte dhe derën e komshinjve ngjitur. ‘I shikon këto shenjat në murin e katit të tretë? Ai doli dhe iu vu policëve pas duke i qëlluar ndaj dhe ata u ngjitën nga kati i dytë në të katërtin ku dhe shpëtuan’ shpjegon banori tjetër

Dhe ndërsa Lefter Zhudri, i vrarë nga policia pas pesë orë negociatash, u varros në fshatin e tij në Xarrë, partnerja e tij është kthyer tek të afërmit. Policia do tëa rithërrasë për të dhënë shpjegime shtesë, se përse çifti u grind dhe përse ajo nuk tregoi që në banesën e tyre i moshuari mbante fshehur një arsenal armësh dhe lëndësh plasëse.

Thursday’s event is still remembered. After injuring 2 young people, he shot at the police and after holding RENEA forces “hostage” for 5 hours, he was eliminated in his apartment. The house made of bullets was sealed with tapes by the police. Only Floresha, the victim’s cohabitant, returned there after receiving two or three personal belongings and leaving with her daughter. The owner of the apartment, D.K., who rented the entrance 11 years ago, has not yet gone to the apartment where 71-year-old Lefter Zhidru threatened armed for five hours in a row. The voices of children below the palace are heard laughing and making noise: ‘What if a‘ Lefteri Home ’game is invented and he comes out with a cane?’. One of them imitates him with a broomstick, as if he had a gun in his hand. But Lefter Zhidrut’s weapon was neither a toy nor packaged TNT. For the 71-year-old’s neighbors, the old man’s behavior was no surprise.

‘They came for rent in 2009. Since then, there has only been quarrels in that house. He beat her, he was jealous. Sometimes Floresha would close for weeks and not come out. “When she came out, we looked at her signs,” said one resident. According to her, ‘the couple were both weird’. ‘They were cursing, shouting. They rarely left the house. During the pandemic, Lefteri reduced his outreach while his wife went down either to take the girl to school or to buy food. I do not know what they lived on, what income, but they were a problem for us. The police were informed ‘, adds another neighbor.

The situation according to the neighbors had become unbearable two years ago, when the old man kept the door of the house half open and stood in the dark with a lever in his hand. This is how the neighbors remember, who when they realized that the couple was arguing because the woman went out often, they greeted them more and more rarely for fear of a possible conflict. ‘A few months ago they sold some scrap metal that they had kept on the balcony for a long time, they lived in difficult conditions,’ says the neighborhood saleswoman, according to whom the mental state of both was aggravated by the economic problems they were facing and Lefter’s jealousy that suspected that the woman was betraying him.

However, one of the neighbors could not avoid him and one day he found himself in front of the old man who shouted at him from the balcony to leave his car. “I was surprised, I told him I was on the road, I had nothing to do with your car, and then we got stuck.” What followed was complaints to the police from both sides accusing each other of intimidation. Police never went to check on the elderly man’s home, which in front of them behaved well, although neighbors complained about the aggressive couple. From their research, the neighbors had discovered that the elderly man and his 45-year-old partner had lived in another neighborhood in Elbasan, in the ‘5 Maji’ neighborhood, and after the conflicts, the previous neighbors had removed them from there.

Last day…

“She went out barefoot with her daughter, a wise child,” the first neighbor told Floresha. The woman says she heard Lefter shouting, ‘Outside!’ “I was surprised, it was the first time he took her out of the house.” Residents within a few minutes, saw how the Eagle forces knocked to take the elderly man to the police for clarification and he responded with automatic bursts that slammed the door of the house where he lived and the door of the neighbors next door. ‘Do you see these signs on the third floor wall? He came out and chased the policemen and they climbed from the second floor to the fourth where they escaped, ‘explains the other resident.

And while Lefter Zhudri, killed by police after five hours of negotiations, was buried in his village in Xarrë, his partner has returned to relatives. Police will call her back for further explanations as to why the couple quarreled and why she did not reveal that the elderly man was hiding an arsenal of weapons and explosives in their apartment.