Ka 7 ditë që ka nisur grevën e urisë, ndërkohë që prej ditës së djeshme ka nisur dhe grevën e etjes. Bëhet fjalë për infermierin nga Kosova, Enlirat Duraku i cili që prej një jave ka nisur këtë grevë i vetëm, ndryshe nga ato që jemi mësuar të shohim, ku ka një grup njerëzish që hyjnë me disa kërkesa të përbashkëta.

Enlirati ka vendosur të hyjë në grevë për shkak të kushteve të vështira në të cilat punon, ai dhe kolegët e tij, aq më tepër gjatë vitit të fundit, ku pandemia i ka përkeqësuar edhe më tepër kushtet duke ju vënë jetën në rrezik.

Kërkesa e infermierit nga Kosova, që ka më shumë se dy dekada që punon në sistemin shëndetësor lidhet me pagesat e ulëta, të cilët ata përfitojnë për orët e natës, orët shtesë gjatë fundjavës, por edhe me pagesat që ata duhet të përfitonin për rrezikun në punë.

Ai ishte sot në një lidhje “Skype” për “Wake Up”, ku theksoi se kanë përdorur të gjitha mjetet e komunikimit për të shprehur problemin e tyre, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje.

“Kërkesat janë po ato të vitit 2019, që janë rritja e pagesës për qëndrimin e natës për infermierët.

Pagesa e punës gjatë fundjavës dhe të orëve shtesë siç u paguhet mjekëve dhe pagesa e rrezikshmërisë në punë. Pasi së fundmi janë shtuar rastet e dhunës ndaj mjekëve. Këto më kanë detyruar që të marr një vendim më radikal.

Thirrja i shkon Presidentes, Kryeministrit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe kryetares së Komisionit për Shëndetësinë. I kemi shfrytëzuar të gjitha rrugët e komunikimit, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje”, tha ai.

It has been 7 days since the hunger strike started, while from yesterday the thirst strike has started. It is about the nurse from Kosovo, Enlirat Duraku who since a week has started this strike alone, unlike what we are used to seeing, where there is a group of people who enter with some common demands.

Enlirati has decided to go on strike because of the difficult conditions in which he works, he and his colleagues, especially during the last year, where the pandemic has worsened the conditions even more, putting your life in danger.

The request of the nurse from Kosovo, who has been working in the health system for more than two decades, is related to the low payments, which they benefit for the night hours, the extra hours during the weekend, but also with the payments they should have benefited for the risk in work.

He was today in a “Skype” connection for “Wake Up”, where he stressed that they have used all means of communication to express their problem, but have not received any response.

“The requirements are the same as in 2019, which are the increase of the payment for overnight stay for nurses.

Payment for work on weekends and overtime hours as paid to doctors and payment of occupational hazards. Cases of violence against doctors have recently increased. These have forced me to make a more radical decision.

The call goes to the President, the Prime Minister, the Ministry of Health and the chairwoman of the Committee on Health. “We have used all means of communication, but we have not received any response,” he said.

Keywords

Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden