Nuk mjafton vetëm larja e duarve, frutave dhe perimeve, sepse koronavirusi i ri, COVID-19 mund të jetë për një kohë të gjatë në telefonin tuaj.

Sipas profesorit Nigel McMillan nga Universiteti Giffith, i specializuar në sëmundjet infektive, virusi COVID-19 mund të jetojë në sipërfaqe të panumërta por veçanërisht të jemi të kujdesshëm me telefonat, të cilin mesatarisht e prekim 2,617 herë në ditë.

Studimet rreth këtij virusi deri tani kanë zbuluar se ai mund të mbijetojë gjatë në llojet e qelqit të butë dhe të plastikës, të cilat të dyja gjenden në telefonat tanë.

Alarmante është fakti se COVID-19 mund të mbijetojë në sipërfaqen e telefonit deri në 9 ditë në varësi të kushteve.

Profesori i njohur McMillan ka deklaruar:

COVID-19 mund të mbijetojë në çdo sipërfaqe dhe sa më e lagësht të jetë, aq më gjatë do të jetoj. Gjëja më e sigurt për të bërë është që t’a konsideroni telefonin tuaj një “zgjatje të dorës”, dhe të mos harroni që po transferoni gjithçka që është në dorën tuaj, në telefon. Pastrojeni çdo herë që dikush tjetër e prek telefonin tuaj, pasi virusi mund të jetojë në të shumë më gjatë se sa mendoni.
Duke marrë parasysh këtë, dhe rrezikun që na kanoset në këto ditë, sa herë që vendosni telefonin tuaj diku, ose bëni diçka dhe më pas prekni telefonin, duhet patjetër t’a pastroni njësoj si duart tuaja.

Rikujtojmë thirrjen e OBSH se arma e vetme që kemi në këto momente ndaj COVID-19 është higjena personle, larja e duarve, frutave, perimeve dhe mos harroni të pastroni edhe celularin tuaj.

It is not enough just to wash your hands, fruits and vegetables, because the new coronavirus, COVID-19, can be in your phone for a long time.

According to Professor Nigel McMillan of Giffith University who specializes in infectious diseases, the COVID-19 virus can live on countless surfaces but be especially careful with phones, which we touch on average 2,617 times a day.

Studies about the virus so far have revealed that it can survive long in the types of soft glass and plastic that are both found on our phones.

Alarming is the fact that COVID-19 can survive on the phone surface for up to 9 days depending on conditions.

Renowned Professor McMillan has stated:

COVID-19 can survive on any surface and the wetter it is, the longer I will live. The safest thing to do is to consider your phone a “hand extension”, and remember that you are transferring everything in your hand to the phone. Clean it every time someone else touches your phone, as the virus can live on it much longer than you think.
Bearing this in mind, and the danger that looms these days, whenever you put your phone somewhere, or do something and then touch the phone, you must clean it just like your hands.

Recall the WHO’s call that the only weapon we have right now against COVID-19 is personal hygiene, hand washing, fruits, vegetables, and don’t forget to clean your cellphone as well.