Në thertore dhe ferma ka pasur disa shpërthime të virusit Corona. Një shkak më shumë për të rishikuar edhe një herë gjendjen e punonjësve në këto vende. Politika ka paralajmëruar ndryshime.

“Në Gjermani nuk do të vij më kurrë. As për pushime, as për vizitë. Edhe botën të ma japin!” Mariana Costea ka punuar në një fermë bavareze dy muaj. Më gjatë nuk ka mundur të durojë, për shkak të orëve të tepërta të punës, kushteve të rënda, vendbanimeve të papastërta, mungesës së masave për mbrojtje nga virusi Corona. “Unë nuk e kam pranuar që me një dhomë të flejmë tetë persona, që një banjo të përdorim tetë vetë dhe që 30 persona të përdorin një kuzhinë”, thotë rumunja në bisedë me Deutsche Wellen, në reportazhin “Skandali me sistem”. Me një minibus me tetë ulëse futeshin nga 14 apo 15 persona dhe dërgoheshin në fusha për të punuar. Në mbrëmje ktheheshin në vendbanime, shpjegon ajo. Mbrojtja nga Corona në Gjermani duket ndryshe, e kjo duhet të vlejë edhe për punonjësit evropianolindorë.

Corona – një dëshmi tjetër për gjendjen

Mariana Costea është një nga shumë punonjësit evropianolindorë që kanë ardhur javët dhe muajt e fundit për të punuar në Gjermani, por ndër të rrallët që flasin hapur për gjendjen në ekonominë gjermane – në industrinë e mishit, në shërbimet e postës, në ndërtimtari, ndihmën e të moshuarve apo në bujqësi. Edhe vet ministri i Punës Hubertus Heil ka folur shpesh për gjendjen e rëndë në këto fusha në vitet e fundit: “Corona është si një gotë e djegur”, tha Heil në një konferencë shtypi ne Berlin. “Tani po shihen gjëra për të cilët është menduar se janë në rregull.”

Për këto “gjëra” flet edhe Alex B. në reportazhin e DW. Ai do të mbetet anonim. Ka frikë nga pasojat e mundshme. Dy vite ka punaur në fabrikën më të madhe të mishit në Gjermani, Tönnies: “Ata na i kanë vjedhur orët e punës. Në vend të tetë orëve, duke llogaritur edhe 45 minuta pushim, ne kemi punuar 10 deri në 13 orë në ditë. Pas kësaj pune je i mbaruar edhe psiqikisht.”

“Ata” – janë sipërmarrësit nënkontraktues, të cilët punosojnë numrin më të madh të punonjësve evropianolindorë. Edhe rumuni Alex B. ka kontratën me një nënkotraktues, me një firmë eksterne, e cila ka marrë përsipër disa punë në këtë fabrikë. Këta punojnjës paguhen sipas kushteve të nënkontraktuesve. Përgjegjësinë për gjendjen e tyre e mbajnë këta nënkontraktues dhe jo prodhuesi i mishit.
Shumica e punonjësve paguhet jo me orë por me sasinë e punës. E kjo punë nuk mund të bëhet brenda tetë orësh. Një sistem për eksploatim, thotë Alex B. Kush e kundërshton këtë, do të largohen shpejt nga puna. Për këto vende pune nuk vlejnë rregullat e punës si në Gjermani.

Mbrojtje nga Corona nuk ka pasur pothuajse aspak. Mbi 1500 nga 7000 punonjësit e Tönnies në Rheda-Wiedenbrück kanë rezultuar pozitiv në testet e sëmundjes COVID-19, në fillim të qershorit. Rajoni Gütersloh është futur në Lockdown. Tani prokuroria është duke hetuar në fabrikën Tönnies dhe tek shumë nënkontraktues, nëse ka pasur ndonjë shkelje të ligjit kundër infektimeve.

Nënkontraktuesit një rrjet i vështrië për kontrollim

Sistemi i nënkontraktuesve mundëson punësimin e personave nga vendet lindore dhe krijimin e një rrjeti vështirë të kontrollueshëm. A thua nuk do të ishte e mundur që një vend si Gjermania t’i kontrollojë këto rrjete dhe punojnësit e angazhuar në këtë vend? Të shikojë kushtet në të cilat punojnë ata? Teorikisht po, thotë Marius Hanganu nga projekti “Faire Mobilität”, në bisedë me DW. Ai ka lindur në Rumani dhe ëshë pjesë e një sindikate gjermane që angazhohet për përmirësimin e kushteve të punonjësve nga Evropa Lindore. Ai është përgejgjës për kushtet në kufi dhe në entet e shëndetësisë. Kontrollet nuk janë gjithmonë pa probleme, si për shembull në Bavari. Ai pohon se gjëra të tilla janë konstatuar gjatë viziave në dogana. Ndërsa nga doganat thonë se nuk janë të njoftuar me probleme të këtilla.

Shtimi i rasteve të virusit Corona në industrinë e mishit dhe në bujqësi kanë detyruar politikën të reagojë. Prej 1 janarit 2021 do të ndalohet kontratat e këtilla, që do të thotë se në industrinë e mishit nuk mund të punësohen punonjës të këtillë. Ministri Heil ka përgatitur një projektligj i cili duhet të miratohet në parlament. Heil nuk ka përgjigje pse masa të tilla nuk miratohen edhe për pjesë të tjera të industrisë. Ministri thotë se do të shtohen kontrollet edhe në fusha të tjera.

Corona so shans?

Gjendja në një sipërmarrje bujqësore në Bavari ka rihapur debatin për problemet në këtë fushë. Në Mamming (afër Straubingut) janë testuar pozitv me COVID-19, rreth170 nga 500 punëtorët sezonal. E gjtihë sipërmarrja është futur në karantinë. Shumica e punonjësve vijnë nga Rumania, e të tjerët nga Bullgaria, Hungaria dhe Ukraina.

Kryeministri i Bavarisë Markus Söder thotë se shkaku i infektimeve janë shkeljet në konceptin e mbajtjes së higjenës dhe shkelja e rregullave. Si pasojë, ai kërkon kontrolle më të rrepta “ditë e natë” dhe ” të paparalajmëruara”. Nëse dikush i shkelë rregullat do të denohet me 5000 deri në 25.000 Euro. Ndërkohë që punonjësit sezonalë do të testohen në Bavari, tha Söder. Por deri tani nuk ka ndonjë kufizim në këtë rajon.

Corona mund të shfrytëzohet edhe si shans për përmirësimin e sistemit me punojësit nga vendet lindore – për përmirësimin e kushteve të punës dhe kushteve të banimit. Alex B. është i bindur se gjërat nuk do të ndryshonin po të mos kishin shpërthyer këto raste të infektimeve me virusin Corona. Ai thotë se në të ardhmen nuk do të pranojë të eksploatohet në punë./DW

 

There have been several outbreaks of the Corona virus in slaughterhouses and farms. One more reason to review once again the situation of employees in these countries. Politics has heralded change.

“I will never come to Germany again. Neither for vacation nor for visit. Give me the world too! ” Mariana Costea worked on a Bavarian farm for two months. He could not stand it for a long time, due to excessive working hours, difficult conditions, unclean settlements, lack of measures for protection from the Corona virus. “I did not accept that eight people sleep in one room, that eight people use one bathroom and that 30 people use one kitchen,” the Romanian told Deutsche Wellen in the report “Scandal with the system”. An eight-seater minibus would carry 14 or 15 people and be sent to work in the fields. In the evening they returned to settlements, she explains. Protection from Corona in Germany looks different, and this should apply to Eastern European employees as well.

Corona – another proof of the condition

Mariana Costea is one of many Eastern European workers who have come to work in Germany in recent weeks and months, but among the few who speak openly about the state of the German economy – the meat industry, the postal service, construction, aid and the elderly or in agriculture. “Labor Minister Hubertus Heil himself has often spoken of the dire situation in these areas in recent years: ‘The corona is like a burning glass,'” Heil told a news conference in Berlin. “Now things are being seen that are thought to be okay.”

Alex B. also talks about these “things” in the DW report. He will remain anonymous. He is afraid of the possible consequences. He worked for two years in the largest meat factory in Germany, Tönnies: “They stole our working hours. Instead of eight hours, counting another 45 minutes of rest, we worked 10 to 13 hours a day. After this work, you are mentally finished. ”

“They” – are subcontractors, who employ the largest number of East European employees. Romanian Alex B. also has a contract with a subcontractor, with an external firm, which has taken over some work in this factory. These employees are paid according to the terms of the subcontractors. The responsibility for their condition lies with these subcontractors and not the meat producer.
Most employees are paid not by the hour but by the amount of work. And this work can not be done within eight hours. A system for exploitation, says Alex B. Whoever opposes this, will soon be fired. These rules do not apply to these jobs as in Germany.

There was almost no protection from Corona. Over 1,500 of Tönnie’s 7,000 employees in Rheda-Wiedenbrück tested positive for COVID-19 in early June. The Gütersloh region has been introduced in Lockdown. The prosecution is now investigating at the Tönnies factory and at many subcontractors if there have been any breaches of the anti-infection law.

Subcontractors a difficult network to control

The system of subcontractors enables the employment of persons from eastern countries and the creation of a difficult network to control. Would it not be possible for a country like Germany to control these networks and the workers employed in that country? Look at the conditions in which they work? Theoretically yes, says Marius Hanganu from the project “Faire Mobilität”, in a conversation with DW. He was born in Romania and is part of a German union committed to improving the conditions of workers from Eastern Europe. He is responsible for border conditions and health facilities. Controls are not always without problems, as in Bavaria. He claims that such things were found during the visits to the customs. While the customs say that they are not aware of such problems.

Rising cases of Corona virus in the meat industry and agriculture have forced politics to react. From January 1, 2021, such contracts will be banned, which means that such employees can not be employed in the meat industry. Minister Heil has prepared a bill which must be approved by parliament. Heil has no answer as to why such measures are not approved for other parts of the industry as well. The Minister says that controls will be increased in other areas as well.

Corona so chance?

The situation in an agricultural enterprise in Bavaria has reopened the debate on problems in this area. In Mamming (near Straubing), about 170 of the 500 seasonal workers tested positive for COVID-19. The whole venture has been quarantined. Most employees come from Romania, while others come from Bulgaria, Hungary and Ukraine.

The Prime Minister of Bavaria Markus Söder says that the cause of the infections are violations in the concept of maintaining hygiene and breaking the rules. As a result, he is demanding tougher “day and night” and “unannounced” checks. If someone breaks the rules he will be fined 5000 to 25,000 Euros. While seasonal workers will be tested in Bavaria, Söder said. But so far there are no restrictions in this region.

Corona can also be used as an opportunity to improve the system with employees from eastern countries – to improve working and living conditions. Alex B. is convinced that things would not have changed if these cases of Corona virus infections had not broken out. He says that in the future he will not accept to be exploited at work./DW