Pjesa kontinentale europiane izolohet nga Britania e Madhe për shkak të shfaqjes së një varianti të ri të virusit Corona: Rrugët e transportit e udhëtimit me Britaninë e Madhe gati janë mbyllur të gjitha. Për shkak se Franca ka mbyllur kufijtë me Mbretërinë e Bashkuar u mbyll edhe porti shumë i rëndësishëm për Britaninë e Madhe, Dover në Kanalin e La Manshës, si edhe tuneli europian, i njohur si Eurotuneli. Edhe qeveria holandeze nuk lejon më ardhjen e pasagjerëve nga Britania e Madhe. Si transporti i mallrave edhe pasagjerët luten të mos udhëtojnë, bëri të ditur porti Dover të dielën në mbrëmje. Kufizimet vlejnë fillimisht për 48 orë. Lejohet vetëm transporti pa shoqërues.

Ende çdo vend europian i vendos vetë ndalimet

Treni i fundit nga Londra që përmes Eurotunelit mbërrin në Francë u nis të dielën në mbrëmje, pasi Franca shpalli ndalimin e udhëtimit për shkak të variantit tejet infektues të Coronës. Ndalimi vlen për rrugët detare, ajrore, hekurudhore. Edhe Gjermania vendosi të dielën që nga e hëna deri më 31 dhjetor të mos ketë më fluturime nga Britania e Madhe. Vendimin e mori Ministria Federale e Transportit. Përjashtim bëjnë avionët që transportojnë mallra, avionët me personel mjekësor, ose avionët që kthehen vetëm me ekipin në Gjermani. Priten kufizime të tjera. Të dielën në mbrëmje 63 pasagjerë të një fluturimi nga Londra nuk u lejuan të largoheshin nga aeroporti në Hanover. Ata duhet të kryenin testin e Coronës dhe të presin rezultatin. Po ashtu do të kufizohen fluturimet me Afrikën e Jugut, vend, ku u zbulua për herë të parë varianti i ri i virusit. Ministri gjerman i Shëndetësisë, Jens Spahn, ka thënë, se në Gjermani varianti i ri i virusit nuk është identifikuar ende. Por ne i marrim shumë seriozisht të gjitha njoftimet për këtë, tha Spahn.

Radhë të gjata për në portin e Doverit

Fillimisht ishin Belgjika dhe Holanda që vendosën ndalime fluturimi me Britaninë e Madhe. Tanimë krahas Gjermanisë e Francës, edhe Irlanda, Çekia, Letonia dhe Bullgaria kanë marrë vendime për ndalimet e fluturimit. Edhe Italia e Austria kanë bërë të ditur, se do të marrin masa përkatëse.

A vepron vaksina kundër këtij varianti?

Qeveria në Londër u shpreh me shqetësim për variantin e ri të Coronës. Sipas të dhënave të autoriteteve britanike, varianti i ri i virusit Corona është deri në 70% më infektues se format e njohura dhe po përhapet me shpejtësi në Londër dhe jugun e Anglisë. Për këtë rajon autoritetet vendosën ndalim qarkullimi dhe udhëtimi. “Ky variant është jashtë kontrollit dhe ne duhet ta vendosim sërish nën kontroll”, është shprehur ministri britanik i Shëndetësisë, Matt Hancock për BBC.

Analizat e para të shkencëtarëve britanikë, tregojnë, se ky mutacion zotëron në mënyrë të pazakontë shumë ndryshime gjenetike, sidomos në proteinën Spike, proteinë, për të cilën ka nevojë virusi Corona që të depërtojë në qeliza. Vaksina e BioNTech-Pfizer e përdorur në Britaninë e Madhe aktivizon pikërisht një përgjigje të virusit kundër kësaj proteine. Prandaj ekziston frika, se vaksina nuk vepron dot kundër këtij varianti të ri. Por sipas të dhënave të kryeministrit britanik, Boris Johnson nuk ka të dhëna, se varianti i ri shkakton sëmundje të rënda, një vdekshmëri më të lartë, apo se vaksinat janë më pak efektive kundër tij.

Takim krize në Britaninë e Madhe

Kryeministri britanik, Boris Johnson zhvillon të hënën një mbledhje emergjente të kabinetit. Synimi të sigurohet “rrjedha e pandërprerë e mallrave” nga dhe për në Britaninë e Madhe. Për shkak të mbylljes së pikave kryesore lidhëse të transportit mes Britanisë së Madhe e BE pritet që të krijohen edhe më shumë probleme në transportin, i cili që tani vuan nga bllokimet për shkak të ngarkesës së madhe në autostrada në drejtim të Doverit dhe Eurotunelit. Arsye për këtë janë rritja e transportit në kohën e krishtlindjeve dhe transportimi i materialeve për shkak të pandemisë. Përveç kësaj, shumë sipërmarrje përpiqen të mbushin magazinat para përfundimit të fazës së ndërmjetme të Brexit më 31 dhjetor.

Großbritannien l Flugzeuge der British Airways, Heathrow London

London, Aeroporti Heathrow

Shoqata Britanike e Logjistikës, UK Logistics u shpreh “e shqetësuar për shëndetin e shoferëve”. Po përpiqemi shumë që të marrim informacione të tjera, thuhet. Kurse Food and Drind Federation, Shoqata e Ushqimit dhe Pijeve paralajmëroi nga mungesa furnizimi në periudhën e krishtlindjeve.

Europa mund të kthehet në fortesë të mbyllur

Sipas një raportimi të gazetës “Bild” kancelarja gjermane, Angela Merkel mendon për një mbyllje të plotë të Europës për udhëtime në Britaninë e Madhe deri më 6 janar. Në fillim të javës BE do të vendosë për një ndalim të plotë të udhëtimit të pasagjerëve mes pjesës kontinentale dhe mbretërisë. Gjermania mban presidencën e radhës në BE.

Në një telefonatë mes kancelares Merkel, presidentit Macron, presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, presidentit të Këshillit të BE, Charles Michel u diskutuar për gjendjen aktuale. Sipas të dhënave nga Pallati Elysée në qendër ishte gjetja e një strategjie të përbashkët. Bëhet fjalë që të mbyllen portat për hyrjen e virusit.DW

The continental European part is isolated from the UK due to the emergence of a new variant of the Corona virus: Route transport routes with the UK are almost all closed. Because France has closed its borders with the United Kingdom, the very important port for Great Britain, Dover on the English Channel, as well as the European tunnel, known as the Eurotunnel, were closed. Even the Dutch government no longer allows passengers to come from the UK. Both freight and passengers beg not to travel, Dover Port announced on Sunday evening. The restrictions are initially valid for 48 hours. Only unaccompanied transport is allowed.

Yet every European country imposes its own bans

The last train from London that arrives in France via the Eurotunnel started on Sunday evening, after France announced a travel ban due to the highly contagious variant of the Corona. The ban applies to sea, air, rail. Germany also decided on Sunday that from Monday to December 31 there will be no more flights from Great Britain. The decision was made by the Federal Ministry of Transport. Exceptions are planes carrying goods, planes with medical personnel, or planes returning only with the team to Germany. Further restrictions are expected. On Sunday evening 63 passengers of a flight from London were not allowed to leave the airport in Hanover. They had to perform the Corona test and wait for the result. Flights will also be restricted to South Africa, the country where the new variant of the virus was first discovered. German Health Minister Jens Spahn has said that the new variant of the virus has not yet been identified in Germany. But we take all announcements about this very seriously, Spahn said.

UK Brexit | Abriegelung

Long queues for the port of Dover

Initially it was Belgium and the Netherlands that imposed flight bans with the UK. Now, in addition to Germany and France, Ireland, the Czech Republic, Latvia and Bulgaria have already taken decisions on flight bans. Italy and Austria have also announced that they will take appropriate measures.

Does the vaccine work against this variant?

The government in London expressed concern about the new version of the Corona. According to British authorities, the new variant of the Corona virus is up to 70% more contagious than known forms and is spreading rapidly in London and the south of England. Authorities imposed a traffic and travel ban on the region. “This variant is out of control and we have to put it back under control,” British Health Minister Matt Hancock told the BBC.

The first analyzes of British scientists show that this mutation possesses unusually many genetic changes, especially in the Spike protein, the protein that the Corona virus needs to penetrate cells. The BioNTech-Pfizer vaccine used in the UK activates exactly one virus response against this protein. Therefore, there is a fear that the vaccine will not work against this new variant. But according to the data of the British Prime Minister, Boris Johnson, there is no evidence that the new variant causes serious diseases, a higher mortality, or that vaccines are less effective against it.

Crisis dating in the UK

British Prime Minister Boris Johnson is holding an emergency cabinet meeting on Monday. The aim is to ensure an “uninterrupted flow of goods” to and from the UK. The closure of the main transport hubs between the UK and the EU is expected to create even more transport problems, which is already suffering from congestion due to heavy traffic on the motorways towards Dover and the Eurotunnel. Reasons for this are increased transportation at Christmas time and transportation of materials due to the pandemic. In addition, many ventures are trying to fill their warehouses before the end of the Brexit interim phase on December 31st.

United Kingdom Airlines from British Airways, Heathrow London

London, Heathrow Airports

The British Logistics Association, UK Logistics, said it was “concerned about the health of drivers”. We are trying hard to get more information, it is said. The Food and Drind Federation, the Food and Beverage Association, warned of a shortage of supplies during the Christmas period.

Europe can turn into a closed fortress

According to a report in the newspaper “Bild”, German Chancellor Angela Merkel is considering a complete closure of Europe for trips to Great Britain by January 6. Earlier this week the EU will decide on a total ban on passenger travel between the mainland and the kingdom. Germany holds the rotating EU presidency.

In a phone call between Chancellor Merkel, President Macron, European Commission President Ursula von der Leyen, EU Council President Charles Michel the current situation was discussed. According to data from the Elysée Palace the focus was on finding a common strategy. It is about closing the gates for the virus to enter.DW