Një ligj i ri për qarkullimin e automjeteve dhe mjeteve i publikuar në Fletoren Zyrtare, parashikohet që krahas kontrollit teknik, të ketë edhe kontrolle të rastësishme në rrugë.

Ministritë përkatëse ajo e Transporteve dhe e Brendshme e motivojnë vendimin për dy arsye; rritjen e sigurisë rrugore dhe pakësimin e ndotjes së ambienteve.

Në vendim janë përcaktuar të gjitha mjetet përkatëse dhe nisin nga ato mjete motorike me shpejtësi mbi 25 km në orë, ndërsa do të kontrollohen në rrugë të paktën 5 mjeteve që qarkullojnë në vendin tonë për çdo vit.

Mjetet që do të përzgjidhen janë ato me rrisk të lartë rreziku për sigurinë rrugore ose për mjedisin.

Fusha e zbatimit

Ky udhëzim do të zbatohet për mjetet rrugore me motor, me një shpejtësi të projektuar më shumë se 25 km/orë, të kategorive të mëposhtme:
a) mjete të projektuara dhe të ndërtuara, kryesisht për transportin e njerëzve dhe të bagazheve të tyre, me më shumë se nëntë ndenjëse, duke përfshirë edhe ndenjësen e drejtuesit të mjetit – kategoritë e mjeteve M2 dhe M3;
b) mjete të projektuara dhe të ndërtuara kryesisht për transportin e mallrave dhe që kanë një peshë maksimale me ngarkesë më të madhe se 3,5 tonë – kategoritë e mjeteve N2 dhe N3;
c) rimorkiot e projektuara dhe të ndërtuara për transportin e mallrave ose të njerëzve, si dhe për akomodimin e njerëzve, me një masë maksimale më të madhe se 3.5 tonë –kategoritë e mjeteve O3 dhe O4;
d) traktorë me rrota të kategorisë T5, përdorimi i të cilëve bëhet kryesisht në rrugë publike, për qëllime të transportit rrugor të mallrave, me një shpejtësi maksimale të projektuar më shumë se 40 km/orë.

Përzgjedhja e mjeteve për kontroll teknik fillestar në rrugë

Kur identifikohen mjete që do t’i nënshtrohen një kontrolli teknik fillestar në rrugë, inspektorët mund të përzgjedhin si prioritet, mjetet e operuara nga ndërmarrjet me profil të lartë rreziku. Mjetet, gjithashtu mund të përzgjidhen rastësisht për kontroll ose kur ekziston dyshimi se mjeti paraqet rrezik për sigurinë rrugore ose për mjedisin.

Përmbajtja dhe metoda e kontrolleve teknike në rrugë

Autoriteti kompetent garanton që mjetet e përzgjedhura në përputhje me nenin 9, i nënshtrohen një inspektimi teknik fillestar në rrugë.

Në çdo kontroll teknik fillestar në rrugë të një mjeti, inspektori:

a) do të kontrollojë certifikatën më të fundit të kontrollit teknik dhe raportin e kontrollit teknik në rrugë, kjo e fundit kur është në dispozicion, të mbajtura në bord ose dëshmi elektronike të tyre në përputhje me nenin 7, pika 1;

b) do të kryejë një vlerësim vizual të gjendjes teknike të mjetit;
c) mund të kryejë një vlerësim vizual të sigurimit të ngarkesës së mjetit, në përputhje me nenin 13;

d) mund të kryejë kontrolle teknike me çfarëdo metode që konsiderohet e përshtatshme. Kontrollet e tilla teknike mund të kryhen në mënyrë që të arsyetohet një vendim për t’i kryer mjetit një kontroll më të detajuar në rrugë ose që të kërkohet që defektet të korrigjohen pa vonesë në përputhje me nenin 14, pika 1.

Inspektori verifikon nëse ndonjë mangësi e treguar në raportin e mëparshëm të kontrollit teknik në rrugë është korrigjuar.

Në bazë të rezultatit të kontrollit teknik fillestar, inspektori vendos nëse mjeti ose rimorkioja e tij duhet t’i nënshtrohen një kontrolli teknik më të detajuar.

Një kontroll teknik më i detajuar në rrugë do të mbulojë ato elemente të renditura në aneksin II, që konsiderohen të nevojshme dhe të bazuara, duke marrë parasysh në veçanti sigurinë e frenave, gomave, rrotave, shasisë dhe ndikimit të zhurmave në mjedis dhe metodat e rekomanduara të zbatueshme për kontrollin e këtyre elementeve.

Kur certifikata e kontrollit teknik ose raporti i kontrollit teknik në rrugë tregon se kontrolli i njërit prej elementeve të listuara në aneksin II është kryer gjatë tre muajve të mëparshëm, inspektori nuk e kontrollon atë element, përveç rastit kur një kontroll i tillë justifikohet për shkak të një defekti të dukshëm.

Objektet ku kryhet kontrolli teknik

Një kontroll teknik më i detajuar në rrugë, të kryhet duke përdorur njësi të lëvizshme kontrolli ose një objekt i posaçëm kontrolli në rrugë ose në një qendër kontrolli teknik, kjo e fundit, siç referohet në legjislacionin përkatës.

Kur një kontroll më i detajuar duhet të kryhet në një qendër kontrolli ose në një objekt të posaçëm kontrolli në rrugë, ai duhet të kryhet sa më shpejt që të jetë e mundur në një nga qendrat ose objektet praktikisht më të afërta.

Njësitë e lëvizshme të kontrollit dhe objektet e posaçme të kontrollit në rrugë duhet të përfshijnë pajisjet e përshtatshme për kryerjen e një kontrolli teknik më të detajuar në rrugë, duke përfshirë pajisjet e nevojshme për të vlerësuar gjendjen e frenave dhe efikasitetin e frenave, drejtimin, suspensionin dhe ndikimin e zhurmave në mjedis të mjetit sipas kërkesave. Aty ku njësitë e lëvizshme të kontrollit ose objektet e posaçme të kontrollit në rrugë nuk përfshijnë pajisjet e kërkuara për të kontrolluar një element të treguar në një kontroll fillestar, mjeti duhet të drejtohet në një qendër kontrolli ose në një objekt ku mund të kryhet një kontroll më i detajuar i atij elementi.

Vlerësimi i defekteve

Për çdo element që duhet të kontrollohet, aneksi II jep një listë të defekteve të mundshme dhe shkallën e seriozitetit të tyre për t’u përdorur gjatë kontrolleve teknike në rrugë.

Mangësitë e gjetura gjatë kontrolleve teknike në rrugë të mjeteve duhet të kategorizohen në njërin nga grupet e mëposhtme:

a) defekte të vogla që nuk kanë efekt të rëndësishëm në sigurinë e mjetit ose ndikim në mjedis, dhe mospërputhje të tjera të vogla;

b) defekte të mëdha, që mund të dëmtojnë sigurinë e mjetit ose të kenë ndikim në mjedis ose të rrezikojnë përdoruesit e tjerë të rrugës ose mospërputhje të tjera më të rëndësishme;

c) defekte të rrezikshme, që përbëjnë një rrezik të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm për sigurinë në rrugë ose që kanë ndikim në mjedis.

Një mjet që ka defekte që kategorizohen në më shumë se një nga grupet e defekteve të përmendura në paragrafin 2, do të klasifikohet në grupin që korrespondon me defektet më serioze. Një mjet që tregon disa defekte brenda të njëjtave fusha kontrolli, siç është përcaktuar në objektin e kontrollit teknik në rrugë, të përmendur në pikën 1 të aneksit II, mund të klasifikohet në grupin tjetër me defekte më serioze, nëse konsiderohet se efekti i kombinuar i këtyre defekteve rezulton në një rrezik më të lartë për sigurinë në rrugë.

Kontrolli i sigurimit të ngarkesave

Gjatë një kontrolli në rrugë, një mjet mund t’i nënshtrohet një kontrolli të sigurimit të ngarkesës së tij, në përputhje me aneksin III, me qëllim të garantohet që ngarkesa është siguruar në mënyrë që të mos pengojë në drejtimin e sigurt ose që të paraqesë kërcënim për jetën, shëndetin, pronën ose mjedisin. Kontrollet mund të kryhen për të verifikuar që gjatë të gjitha llojeve të operimit të mjetit, duke përfshirë situatat emergjente ose manovrat e ngjitjes në të përpjetë:

– ngarkesat ndryshojnë vetëm minimalisht pozicionin e tyre, në lidhje me njëra-tjetrën, kundrejt mureve ose sipërfaqeve të mjetit; dhe

– ngarkesat nuk mund të lënë hapësirën e ngarkesës ose të lëvizin jashtë sipërfaqes së ngarkesës.

Pa cenuar kërkesat e zbatueshme për transportin e kategorive të caktuara të mallrave, të tilla si ato të përfshira në Marrëveshjen Evropiane për Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme (ADR) dhe legjislacioni tjetër për mallrat e rrezikshme, sigurimi i ngarkesave dhe kontrolli i sigurimit të ngarkesës mund të kryhet në përputhje me parimet dhe, sipas rastit, standardeve të përcaktuara në seksionin I, të aneksit III. Mund të përdoret versioni i fundit i standardeve të përcaktuara në pikën 5, të seksionit I, të aneksit III.

Procedurat për t’u ndjekur të përmendura në nenin 14 mund të zbatohen edhe në rast të defekteve të mëdha ose të rrezikshme që lidhen me sigurimin e ngarkesave.

Personeli i përfshirë në kontrollin e sigurimit të ngarkesës të trajnohet në mënyrë adekuate për këtë qëllim.

Hapat për t’u ndjekur në rast të defekteve të mëdha ose të rrezikshme

Pa paragjykuar pikën 3 të këtij neni, çdo defekt i madh ose i rrezikshëm i zbuluar nga një kontroll fillestar ose më i detajuar, të korrigjohet përpara se mjeti të përdoret më tej në rrugë publike.

Inspektori mund të vendosë që mjeti t’i nënshtrohet një kontrolli teknik të plotë brenda një afati të përcaktuar kohor nëse është regjistruar në Shqipëri. Nëse mjeti është i regjistruar në një shtet tjetër, autoriteti kompetent mund t’i kërkojë autoritetit kompetent të shtetit tjetër, nëpërmjet pikave të kontaktit të përmendura në nenin 17, të kryejë një kontroll të ri teknik të mjetit, sipas procedurës të përcaktuar në nenin 18, pika 2. Kur defekte të mëdha ose të rrezikshme gjenden në një mjet të regjistruar jashtë Bashkimit Evropian, autoriteti kompetent mund të vendosë të informojë autoritetin kompetent të vendit të regjistrimit të mjetit.

Në rast të ndonjë defekti që kërkon korrigjim të shpejtë ose të menjëhershëm për shkak të ndonjë rreziku të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm ndaj sigurisë rrugore, autoriteti kompetent duhet të garantojë që përdorimi i mjetit në fjalë të kufizohet ose të ndalohet deri sa këto defekte të jenë riparuar. Përdorimi i një mjeti të tillë mund të lejohet, me qëllim që të arrijë në një nga serviset e riparimit më të afërta ku këto defekte mund të riparohen, me kusht që defektet e rrezikshme në fjalë të jenë rregulluar në atë mënyrë, që të lejojë atë të arrijë në servis dhe se nuk ka rrezik të menjëhershëm për sigurinë e pasagjerëve të tij apo përdoruesve të tjerë të rrugës. Në rast të defekteve që nuk kërkojnë riparim të menjëhershëm, autoriteti kompetent mund të vendosë mbi kushtet dhe afatin e arsyeshëm kohor, sipas të cilit mjeti mund të përdoret përpara se defektet të riparohen. Kur mjeti nuk mund të rregullohet në mënyrë të tillë që ta lejojë atë të arrijë në servis, mjeti mund të drejtohet në një vend të mundshëm ku mund të riparohet.

Masat administrative të kontrollit teknik në rrugë

Kur janë gjetur defekte pas një kontrolli më të detajuar, zbatohen nenet 78, 162 dhe 165 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

Raporti i kontrollit dhe bazat e të dhënave mbi kontrollet teknike në rrugë

Për çdo kontroll teknik fillestar të kryer në rrugë, mblidhet informacioni i mëposhtëm nga autoriteti kompetent:

a) vendi i regjistrimit të mjetit;
b) kategoria e mjetit;
c) rezultati i kontrollit teknik fillestar në rrugë.
Me përfundimin e një kontrolli më të detajuar, inspektori harton një raport, në përputhje me aneksin IV. Autoriteti kompetent i jep drejtuesit të mjetit një kopje të raportit të kontrollit.

Inspektori do t’i komunikojë autoritetit kompetent rezultatet e kontrollit teknik më të detajuar në rrugë, brenda një kohe të arsyeshme pas këtij kontrolli. Autoriteti kompetent do ta mbajë informacionin, në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, për jo më pak se 36 muaj nga data e marrjes së tij.

Zbatimi dhe masat administrative

Ngarkohen shërbimet e policisë rrugore të ministrisë përgjegjëse për rendin publik, në bashkëpunim me organin kompetent të përcaktuar nga ministria përgjegjëse për transportin, task-forcën e krijuar sipas legjislacionit në fuqi, për zbatimin e këtij udhëzimi.

Organi kompetent i përcaktuar nga ministria përgjegjëse për transportin, task-forca, e krijuar sipas legjislacionit në fuqi është përgjegjëse vetëm për krijimin e sistemit të vlerësimit të riskut, kryerjen e kontrollit teknik në rrugë, të ngarkesës së lejuar dhe sigurimit të saj, për hartimin e raportit për rastet e kontrollit teknik të detajuar në rrugë të mjetit dhe raportimin sipas formës standarde të raportimit të përcaktuar në aneksin V dhe si pikë kontakti për shkëmbim informacioni.

Masat administrative ndërmerren nga shërbimet e policisë rrugore për shkeljet e konstatuara.

A new law on the circulation of vehicles and vehicles published in the Official Gazette, provides that in addition to technical control, there are also random checks on the road.

The relevant Ministries of Transport and Interior motivate the decision for two reasons; increasing road safety and reducing environmental pollution.

The decision defines all relevant vehicles and starts from those motor vehicles with a speed of over 25 km per hour, while at least 5 vehicles circulating in our country every year will be checked on the road.

The vehicles to be selected are those at high risk for road safety or the environment.

Scope of application

This instruction will apply to motor vehicles, with a design speed of more than 25 km / h, of the following categories:
a) vehicles designed and built, mainly for the transport of people and their luggage, with more than nine seats, including the driver’s seat – the categories of vehicles M2 and M3;
b) vehicles designed and built mainly for the transport of goods and having a maximum weight of more than 3.5 tons – categories of vehicles N2 and N3;
c) trailers designed and built for the transport of goods or people, as well as for the accommodation of people, with a maximum mass greater than 3.5 tons – categories of vehicles O3 and O4;
d) wheeled tractors of category T5, the use of which is done mainly on public roads, for the purpose of road transport of goods, with a maximum speed designed more than 40 km / h.

Selection of tools for initial technical control on the road

When tools are identified that will undergo an initial technical inspection on the road, inspectors can select as a priority the tools operated by high-risk enterprises. Vehicles may also be randomly selected for inspection or when there is a suspicion that the vehicle poses a risk to road safety or the environment.

Content and method of technical inspections on the road

The competent authority guarantees that the vehicles selected in accordance with Article 9 are subject to an initial technical inspection on the road.

At each initial technical inspection on the road of a vehicle, the inspector:

a) will check the latest certificate of technical control and the report of technical control on the road, the latter when available, kept on board or their electronic evidence in accordance with Article 7, point 1;

b) will perform a visual assessment of the technical condition of the vehicle;
c) may carry out a visual assessment of the vehicle’s cargo insurance, in accordance with Article 13;

d) may perform technical inspections by any method deemed appropriate. Such technical inspections may be carried out in order to justify a decision to perform a more detailed road inspection on the vehicle or to request that defects be corrected without delay in accordance with Article 14, point 1.

The inspector verifies that any defects shown in the previous technical inspection report on the road have been corrected.

Based on the result of the initial technical inspection, the inspector decides whether his vehicle or trailer should be subjected to a more detailed technical inspection.

A more detailed technical inspection of the road will cover those elements listed in Annex II, which are considered necessary and grounded, taking into account in particular the safety of brakes, tires, wheels, chassis and the impact of noise on the environment and methods of recommended applicable for the control of these elements.

When the technical inspection certificate or road technical inspection report indicates that the inspection of one of the elements listed in Annex II has been carried out during the previous three months, the inspector shall not inspect that element unless such control is justified due to a noticeable defect.

Objects where technical control is performed

A more detailed technical control on the road, to be performed using mobile control units or a special control object on the road or in a technical control center, the latter, as referred to in the relevant legislation.

When a more detailed inspection is to be carried out in a control center or in a special road control facility, it must be carried out as soon as possible in one of the practically nearest centers or facilities.

Mobile control units and special road control facilities must include the appropriate equipment for performing a more detailed technical inspection on the road, including the equipment needed to assess the condition of the brakes and the efficiency of the brakes, steering, suspension. and the impact of environmental noise on the vehicle on demand. Where mobile control units or special road control facilities do not include the equipment required to control an element shown in an initial control, the vehicle must be directed to a control center or to an object where a control can be performed. more detailed of that element.

Assessment of defects

For each element to be checked, Annex II provides a list of possible defects and the degree of their seriousness to be used during technical roadside inspections.

Disadvantages found during road technical inspections of vehicles must be categorized into one of the following groups:

a) minor defects that do not have a significant effect on vehicle safety or environmental impact, and other minor discrepancies;

b) major defects, which may damage the safety of the vehicle or have an impact on the environment or endanger other road users or other more significant discrepancies;

c) hazardous defects, which pose a direct and immediate risk to road safety or have an impact on the environment.

A tool that has defects that are categorized into more than one of the defect groups mentioned in paragraph 2 will be classified in the group corresponding to the most serious defects. A tool that shows some defects within the same control areas, as defined in the technical control object on the road, mentioned in point 1 of Annex II, can be classified in the other group with more serious defects, if it is considered that the combined effect of these defects result in a higher risk to road safety.

Load insurance control

During a road check, a vehicle may be subjected to a safety check of its load, in accordance with Annex III, in order to ensure that the load is secured so as not to impede safe driving or to present threat to life, health, property or the environment. Checks can be performed to verify that during all types of vehicle operation, including emergencies or ascent maneuvers upwards:

– loads change only minimally their position, relative to each other, against the walls or surfaces of the vehicle; and

– loads cannot leave the load space or move outside the load surface.

Without prejudice to applicable requirements for the transport of certain categories of goods, such as those included in the European Agreement on International Road Transport of Dangerous Goods (ADR) and other legislation on dangerous goods, cargo insurance and security control of the load may be carried out in accordance with the principles and, as the case may be, the standards set out in section I of Annex III. The latest version of the standards set out in point 5, section I, of Annex III may be used.

The procedures to be followed referred to in Article 14 may also apply in the event of major or dangerous defects related to the provision of cargo.

The personnel involved in the control of the load security should be adequately trained for this purpose.

Steps to follow in case of major or dangerous defects

Without prejudice to point 3 of this article, any major or dangerous defect detected by an initial or more detailed inspection shall be corrected before the vehicle is further used on public roads.

The inspector may decide that the vehicle undergoes a complete technical inspection within a specified period of time if it is registered in Albania. If the vehicle is registered in another state, the competent authority may request the competent authority of the other State, through the contact points referred to in Article 17, to carry out a new technical inspection of the vehicle, in accordance with the procedure set out in Article 18. , point 2. When major or dangerous defects are found in a vehicle registered outside the European Union, the competent authority may decide to inform the competent authority of the country of registration of the vehicle.

In the event of any defect requiring prompt or immediate correction due to any direct and immediate risk to road safety, the competent authority must ensure that the use of the vehicle in question is restricted or prohibited until these defects have been repaired. . The use of such a tool may be permitted, in order to reach one of the nearest repair services where these defects may be repaired, provided that the hazardous defects in question have been fixed in such a way as to allow it. reach service and that there is no immediate danger to the safety of its passengers or other road users. In the event of defects that do not require immediate repair, the competent authority may decide on reasonable terms and conditions, according to which the vehicle may be used before the defects are repaired. When the vehicle cannot be adjusted in such a way as to allow it to reach service, the vehicle may be directed to a possible place where it can be repaired.

Administrative measures of technical control on the road

When defects are found after a more detailed control, Articles 78, 162 and 165 of the Road Code of the Republic of Albania apply.

Control report and databases on road technical controls

For each initial technical inspection carried out on the road, the following information is collected by the competent authority:

a) the place of registration of the vehicle;
b) vehicle category;
c) the result of the initial technical control on the road.
Upon completion of a more detailed inspection, the inspector compiles a report, in accordance with Annex IV. The competent authority shall give the driver of the vehicle a copy of the inspection report.

The inspector will communicate to the competent authority the results of the most detailed technical inspection on the road, within a reasonable time after this inspection. The competent authority shall keep the information, in accordance with the legislation in force for the protection of data, for not less than 36 months from the date of its receipt.

Implementation and administrative measures

The traffic police services of the ministry responsible for public order are in charge, in cooperation with the competent body determined by the ministry responsible for transport, the task force created according to the legislation in force, for the implementation of this instruction.

The competent body determined by the ministry responsible for transport, the task force, established under the legislation in force, is responsible only for the establishment of the risk assessment system, the performance of technical control on the road, the permitted load and its security, for the design. of the report on the cases of detailed technical control on the road of the vehicle and the reporting according to the standard form of reporting defined in annex V and as a contact point for information exchange.

Administrative measures are taken by the traffic police services for the violations found.