Bashkimi Europian ka miratuar një vlerë të unifikuar për të 27 vendet e saj, mbi sasinë e parave që një udhëtar mund të ketë me vete në vendkalimet kufitare. Duke nisur nga data 3 qershor, në të gjithë Unionin hyjnë në f uqi rregullat e reja për kontrollin e parave cash si dhe sendet me vlerë që hyjnë dhe dalin nga BE.

Nëse jeni për shembull në Gjermani dhe jeni duke fluturuar drejt Tiranës dhe keni deri në dhjetë mijë euro me vete ose ekuivalentin e kësaj vlere në valutë tjetër, nuk jeni të detyruar të deklaroni shumën në pikat kufitare.

Nëse keni 10 mijë euro e më shumë, çdo udhëtar që hyn në BE apo del prej saj, duhet të plotësojë një deklaratë ku justifikon burimin e parave dhe qëllimin e transportimit të tyre. Komisioni Evropian thotë se rregulli i ri është pjesë e përpjekjeve të BE për të lu ftuar past rimin e parave dhe financimin e t e rr or i zmit.

Rregullat e reja do të sigurojnë që autoritetet kompetente dhe njësitë kombëtare të inteligjencës financiare në secilin shtet anëtar të kenë informacionin e nevojshëm për të monitoruar dhe trajtuar flukset e parave që mund të përdoren për të financuar veprimtari të paligjshme.

The European Union has adopted a unified value for all 27 of its countries, based on the amount of money a traveler can carry with him at border crossings. Starting from 3 June, new cash control rules and valuables entering and leaving the EU enter into force throughout the Union.

If, for example, you are in Germany and you are flying to Tirana and you have up to ten thousand euros with you or the equivalent of this value in another currency, you are not obliged to declare the amount at the border crossing points.

If you have 10 thousand euros and more, every traveler who enters or leaves the EU, must fill out a statement justifying the source of money and the purpose of transporting them. The European Commission says the new rule is part of the EU ‘s efforts to curb money laundering and financing.

The new rules will ensure that the competent authorities and national financial intelligence units in each Member State have the information needed to monitor and handle cash flows that can be used to finance unilateral activities.