Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka përgatitur draftin për rishikimin e ligjit për sigurimin e detyrueshëm të makinave.

Drafti parashikon që sistemi të lihet në dorë të shoqërive të sigurimit të përfshijnë ose jo sistemin “bonus malus” dhe tarifimi do të bëhet në bazë risku, duke individualizuar tarifat e primeve.

Sistemi bonus-malus

Sipas këtij drafti sistemi “Bonus-Malus”, është sistemi për përcaktimin e nivelit të primit të sigurimit të detyrueshëm motorik, bazuar në historikun e dëmeve të të siguruarit dhe mundësia për aplikimin e tarifimin bëhet në bazë risku

Mundësia për aplikimin e tarifimi me bazë risku nënkupton: –Rritjen e përgjegjësisë së drejtuesve të automjeteve – ata që shkaktojnë aksidente duhet të paguajnë një prim më të lartë; -çmime të ndryshme për risqe të ndryshme; -drejtuesit e automjeteve që kanë makina me motorë të një shkallë më të vogël duhet të paguajnë prime më të ulëta krahasuar me ata që kanë makina me motorë të fuqishëm, etj.

Dëmi pasuror

Në nenin 25 të projektligjit është përfshirë kufiri minimal i përgjegjësisë si për demin pasuror ashtu dhe për dëmin jopasuror

a) për dëme pasurore dhe jo pasurore, me pasojë vdekjen, dëmtime shëndetësore dhe përkeqësime të shëndetit, të shkaktuara nga një aksident ose seri aksidentesh të ardhura nga një ngjarje sigurimi:

i) për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot 150 000 000 lekë;

ii) për mjete, që transportojnë lëndë të rrezikshme 200 000 000 lekë; iii) për mjete të tjera, përfshirë mjetet e paidentifikuara 55 000 000 lekë;

b) për dëme, të lidhura me dëmtimin apo shkatërrimin e pronës, nga një ngjarje:

i) për autobusë dhe kamionë, përfshirë rimorkiot 20 000 000 lekë;

ii) për mjete, që transportojnë lëndë të rrezikshme 20 000 000 lekë; iii) për mjete të tjera, përfshirë mjetet e paidentifikuara 15 000 000 lekë.

Për çdo person të dëmtuar në një ngjarje sigurim është vendosur kufiri , 22,000,000 (njëzetedymilion) lekë.

a) vlera e dëmit biologjik, për çdo person të dëmtuar do të jetë jo më shumë se 110,000 (njëqindedhjetëmijë) lekë për çdo 10 për qind të shkallës të paaftësisë të përhershme, të pjesshme ose të plotë. Shuma e përfitimit e parashikuar në këtë pikë duhet të bazohet në moshën dhe shkallën e paaftësisë së të dëmtuarit. Në rastin me pasojë vdekje, trashëgimtarët ligjor të të ndjerit do të përfitojnë në mënyrë proporcionale vlerën që do të përfitonte i ndjeri në rast mbijetese me shkallë paaftësie 100%. b) vlera e dëmit moral për çdo person të dëmtuar me pasojë paaftësi të përhershme për punë, është nga 3/4 deri në 3/2 e dëmit biologjik sipas gërmës “a” pika 4 e këtij neni. c) vlera e dëmit ekzistencial për çdo person të dëmtuar me pasojë paaftësi të përhershme për punë, është nga 3/4 deri në 3/2 e dëmit biologjik sipas në gërmës “a” pika 4 e këtij neni.

ç) vlera e dëmit moral për secilin nga familjarët e të dëmtuarit/ës prind/fëmijë/bashkëshort, do të jetë jo më shumë se 1/5 e përfitimit të dëmtuarit me pasojë paaftësi e përherëshme për punë, sipas germes b) të kësaj pike dhe për secilin nga familjarët vëlla/motër vlera e përfitimit do të jetë jo më shumë se 1/2 e shumës që përfiton secili nga familjarët prind/bashkëshort/fëmijë. d) vlera e dëmit ekzistencial, për secilin nga familjarët e të dëmtuarit/ës prind/fëmijë/bashkëshort, do të jetë jo më shumë se 1/5 e përfitimit të dëmtuarit me pasojë paaftësi e përherëshme për punë sipas germës c), të kësaj pike dhe për secilin nga familjarët vëlla/motër vlera e përfitimit jo më shumë se 1/2 e shumës që përfiton secili nga familjarët prind/bashkëshort/fëmijë. e) vlera e dëmit moral për secilin nga familjarët e të ndjerit/ës prind/fëmijë/bashkëshort, për vdekjen e të afërmit do të jetë jo më shumë se 220.000 (dyqindenjëzetmijë) lekë, dhe për secilin nga familjarët vëlla/motër vlera e përfitimit është jo më shumë se 1/2 e shumës që përfiton secili nga familjarët prind/bashkëshort/fëmijë.

f) vlera e dëmit ekzistencial, për secilin nga familjarët e të ndjerit/ës prind/fëmijë/bashkëshort, për vdekjen e të afërmit do të jetë jo më shumë se 220,000 (dyqindenjëzetmijë) lekë, dhe për secilin nga familjarët vëlla/motër vlera e përfitimit është jo më shumë se 1/2 e shumës që përfiton secili nga familjarët prind/bashkëshort/fëmijë.

g) vlera e dëmit moral për çdo person të dëmtuar, është jo më shumë se 15,000 (pesëmbëdhjetëmijë)lekë për çdo muaj paaftësi të përkohëshme.

h) vlera e dëmit ekzistencial, për çdo person të dëmtuar, është jo më shumë se 15,000 (pesëmbëdhjetëmijë)lekë për çdo muaj paaftësi të përkohëshme.

Gjithashtu është parashikuar që ky kufi të rritet progresivisht si më poshtë:

Për kontrtat e lidhura nga 1 janar 2021 deri më 31 dhjetor 2025, kufiri minimal i përgjegjësisë i përcaktuar në këte nen, do të rritet:

4 milion lekë çdo vit, për mjetet e përcaktuara në pikën 2, germa a), nëndarja iii), të këtij neni.

2 milion lekë çdo vit, për cdo person sipas pikës 5 të ketij neni.

Për kontratat e lidhura nga 1 janari 2026 dhe në vijim, kufiri minimal i përgjegjesisë është i njëjte me kufirin minimal të përgjegjësisë të kontratave të lidhura në vitin 2025.

Në nenin 25 të projektligjit është parashikuar se në rast se ndryshon pronësia e mjetit gjatë periudhës së sigurimit, të drejtat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga kontrata e sigurimit nuk i kalojnë pronarit të ri. Në këto kushte, pronari i ri i mjetit motorik duhet të lidhë kontratën e sigurimit ndërsa pronari i vjetër ka të drejtë të kërkojë kthimin e pjesës proporcionale të primit, në rast se nga kjo kontratë nuk është paguar ndonjë dëm.

Dëmshpërblimi i kërkesave me vlerë të vogël

Kërkesat për dëmshpërblimpër dëme ndaj pronës me vlerëderi në100000 lekë, do tëpaguhen nga shoqëritë e sigurimit brenda 14 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës për dëmshpërblim.

Afatet për dëmshpërblim dhe rimbursimi i shoqërisë së sigurimit

a) për dëme ndaj personit, brenda 90 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës për dëmshpërblim;

b) për dëme ndaj pronës, brenda 30 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës për dëmshpërblim.

Data e marrjes së kërkesës për dëmshpërblim do të quhet data e depozitimit të kërkesës së bashku me dokumentacionin e plotë shoqërues.

Shoqëria e sigurimit duhet të kryejë pagesën e dëmshpërblimit në llogarinë bankare personale të të dëmtuarit ose përfituesit. Pala e dëmtuar ose përfituesi në rast se merr shërbime nga mbrojtësi ligjor, mund t’i paguajë deri në 5% të vlerës së dëmshpërblimit të përfituar, por jo më pak se tarifat e përcaktuara në aktet përkatëse.

Për dëmet nën 30 mijë lekë palët kanë të drejtën e zgjidhjes me marrëveshje.

Drejtuesit e mjeteve të përfshirë në një aksident rrugor, për dëmet materiale në vlerë deri në 30.000 lekë, nëse bien dakort, duhet të plotësojnë, të nënshkruajnë dhe të shkëmbejnë Raportin Evropian tëAksidenteve, i cili vërteton se ngjarja(aksidenti) ka ndodhur sipas rrethanave, modaliteteve dhe pasojave të pasqyruara në formular. Në lidhje me të gjitha dëmet në vlerë mbi 30.000 lekë, drejtuesit e mjeteve të përfshirë në një aksident rrugor duhet të marrin procesverbalin e konstatimit të shkeljes nga Policia Rrugore.

Ligji “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, akoma në fuqi, është hartuar që në vitin 2009 dhe ndryshuar në vitin 2011.

The Financial Supervision Authority has prepared the draft for the revision of the law on compulsory car insurance.

The draft stipulates that the system be left in the hands of insurance companies to include or not the “bonus malus” system and the charging will be based on risk, individualizing premium fees.

Bonus-malus system

According to this draft, the “Bonus-Malus” system is the system for determining the level of the premium of compulsory motor insurance, based on the history of the insured’s claims and the possibility for applying and charging is based on risk.

The possibility of applying risk-based charging means: – Increasing the responsibility of drivers – those who cause accidents must pay a higher premium; -different prices for different risks; -drivers of vehicles that have engines of a smaller scale must pay lower premiums compared to those who have engines with powerful engines, etc.

Property damage

Article 25 of the draft law includes the minimum limit of liability for both property and non-pecuniary damage.

a) for property and non-property damages, resulting in death, health damage and deterioration of health, caused by an accident or series of accidents resulting from an insurance event:

i) for buses and trucks, including trailers 150 000 000 ALL;

ii) for vehicles transporting dangerous goods ALL 200,000,000; iii) for other means, including unidentified means 55 000 000 ALL;

b) for damages related to damage or destruction of property, from an event:

i) for buses and trucks, including trailers 20 000 000 ALL;

ii) for vehicles transporting dangerous goods ALL 20,000,000; iii) for other assets, including unidentified assets 15 000 000 ALL.

For each person injured in an insurance event, the limit is set, 22,000,000 (twenty million) ALL.

a) the value of the biological damage, for each injured person will be not more than 110,000 (one hundred and thirty thousand) ALL for every 10 percent of the degree of permanent, partial or complete disability. The amount of benefit provided at this point should be based on the age and degree of disability of the injured party. In the event of death, the legal heirs of the deceased will proportionally benefit from the value that the deceased would receive in case of survival with a disability rate of 100%. b) the value of the moral damage for each injured person with consequent permanent incapacity for work, is from 3/4 to 3/2 of the biological damage according to letter “a” point 4 of this article. c) the value of the existential damage for each injured person with consequent permanent incapacity for work, is from 3/4 to 3/2 of the biological damage according to letter “a” point 4 of this article.

ç) the value of the moral damage for each of the family members of the injured parent / child / spouse, will be not more than 1/5 of the benefit of the injured party with consequent permanent incapacity for work, according to letter b) of this point and for each family member sibling the value of the benefit will be no more than 1/2 of the amount each parent / spouse / child family member receives. d) the value of the existential damage, for each of the relatives of the injured parent / child / spouse, will be not more than 1/5 of the benefit of the injured party with consequent permanent incapacity for work according to letter c), of this point and for each of the family members brother / sister the value of the benefit not more than 1/2 of the amount that each parent / spouse / child family member benefits. e) the value of the moral damage for each of the relatives of the deceased parent / child / spouse, for the death of the relative will be no more than 220,000 (two hundred and twenty thousand) ALL, and for each of the family members brother / sister the value of the benefit is not more than 1/2 of the amount that each parent / spouse / child family member benefits from.

f) the value of the existential damage, for each of the relatives of the deceased parent / child / spouse, for the death of the relative will be no more than 220,000 (two hundred and twenty thousand) ALL, and for each of the family members brother / sister the value of the benefit is not more than 1/2 of the amount that each parent / spouse / child family member benefits from.

g) the value of the moral damage for each injured person is not more than 15,000 (fifteen thousand) ALL for each month of temporary disability.

h) the value of the existential damage, for each injured person, is not more than 15,000 (fifteen thousand) ALL for each month of temporary disability.

It is also envisaged that this limit will increase progressively as follows:

For contracts concluded from 1 January 2021 to 31 December 2025, the minimum limit of liability set out in this Article shall be increased:

4 million ALL every year, for the means defined in point 2, letter a), subdivision iii), of this article.

2 million ALL every year, for each person according to point 5 of this article.

For contracts entered into from 1 January 2026 onwards, the minimum liability limit is the same as the minimum liability limit of contracts entered into in 2025.

Article 25 of the draft law stipulates that in case the ownership of the vehicle changes during the insurance period, the rights and responsibilities arising from the insurance contract do not pass to the new owner. Under these conditions, the new owner of the motor vehicle must enter into the insurance contract while the old owner has the right to request the return of the proportional part of the premium, in case no damage has been paid from this contract.

Compensation for small value claims

Claims for damages for property damage in the amount of ALL 100,000 will be paid by the insurance companies within 14 calendar days from the date of submission of the claim for damages.

Deadlines for indemnification and reimbursement of the insurance company

a) for damage to the person, within 90 days from the date of filing the claim for compensation;

b) for damage to property, within 30 days from the date of filing the claim for compensation.

The date of receipt of the claim for damages will be called the date of filing of the claim together with the complete accompanying documentation.

The insurance company must pay the indemnity to the personal bank account of the injured party or beneficiary. The injured party or the beneficiary, if he receives services from the legal counsel, may pay up to 5% of the value of the compensation received, but not less than the fees set out in the relevant acts.

For damages under 30 thousand ALL, the parties have the right to settle by agreement.

Drivers of vehicles involved in a road accident, for material damages in the amount of up to 30,000 ALL, if they agree, must complete, sign and exchange the European Accident Report, which confirms that the event (accident) occurred under the circumstances, modalities and consequences reflected in the form. In relation to all damages in the amount of over 30,000 ALL, drivers of vehicles involved in a road accident must obtain a record of the violation by the Traffic Police.

The law “On compulsory insurance in the transport sector”, still in force, was drafted in 2009 and amended in 2011.