Këshilltari i emigracionit nga organizata “Plan B” në Esen, Blerian Kushta – shpjegon ndryshimet që do të sjellë ligji i ri i migracionit dhe procedurën për aplikim nga 1 marsi 2020 për viza pune.

Këshilltari i emigracionit nga organizata “Plan B” në Esen, Blerian Kushta – shpjegon ndryshimet që do të sjellë ligji i ri i migracionit dhe procedurën për aplikim nga 1 marsi 2020 për viza pune, shkruan Deutsche Welle.

Për çfarë shërbimesh drejtohen klientët tek ju për këshillim?

Blerian Kushta: Tek ne drejtohen kryesisht persona nga Ballkani Perëndimor me synimin e gjetjes së punës në Gjermani dhe integrimin në këtë sektor. Por edhe gjetja e shkollës profesionale është një temë, e cila viteve të fundit ka marrë një hov të madh. Gjetja e punës, gjetja e kurseve të gjuhës dhe njohja e diplomave janë pikat kryesore, me të cilat klientët vijnë këtu dhe që për ne janë shumë nxitëse dhe sfiduese.

Çfarë do sjellë ligji i ri i migracionit që do të hyjë në fuqi nga 1 mars i këtij viti në Gjermani?

Në Gjermani momentalisht kemi 10.000 vende pune të pa zëna në sektorin e mjekësisë, veçanërisht përkujdesjen ndaj të moshuarve – infermeriesë. Gjermania ka mungesa të theksuara personeli, prandaj edhe koalicioni qeverisës pati i idenë për ligjin e migrimit me qëllim plotësimin e këtyre vende pune vakante pune. Këtu bëjnë pjesë disa sektorë, në radhë të parë mjekësia, ndërtimi që pasohet nga gastronomia dhe pjesë të tjera, ku mungojnë prurjet. Ligji i ri hyn në fuqi në datën 1 mars të këtij viti dhe parashikon një emigracion të krahut profesional të punës nga shumë vende të botës, përfshirë këtu edhe vendet e zhvilluara. Në ato profesione ku Gjermania ka nevojë akute për prurje të reja të nxisë migracionin e personave të kualifikiuar. Ky ligj u drejtohet në mënyrë të veçantë atyre që kanë përfunduar studimet e larta dhe janë të diplomuar ose kanë shkollë profesionale prej më së paku dy vjet.

Me futjen në fuqi të ligjit të ri për migracionin, a do të zvogëlohen problemet që migrantët hasin gjatë emigrimit?

Ne kemi problemin që si ambasadat në rajon e edhe në Shqipëri, si zyra për migracion e qytetit nga personi është nisur, kanë kapacitete shumë të kufizuara dhe është pikërisht çështja e informacioneve të mëtejshme që mungojnë. Mund ta imagjinojmë kështu, në zyrë të emigracionit çdo punonjës që i mbikqyr të ardhurit, ka 15 deri në 20 minuta kohë për çdo person, dhe aty nuk bëhet fjalë për çështje të mëtejshme, por thjesht vetëm për nxerrjen e lejes së qëndrimit. Aty lind gjithmonë nevoja për informacione shtesë, për të cilat zyrat publike nuk kanë mundësi t’ua japin personave aplikues. Në këtë rast vjen në funksion organizata që unë përfaqësoj Plan B që ka shumë partnerë të tjerë dhe organizata me të cilat bashkëpunojmë dhe ku drejtohen njerëzit për këshillime.

Ka shumë ankesa për pritjet e gjata në ambasadat pëkatëse në Kosovë dhe Shqipëri, a merren parasysh pritjet e gjata në procesin e vizës në ligjin e ri?

Koha e pritjes duhet shkurtuar patjetër dhe ka projekte të qeverisë gjermane që me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, të shtohen në mënyrë të jashtëzakoshme edhe kapacitet e ambasadave atje për të garantuar që gjithë këto lehtësi ligjore në Gjermani vërtetë të vihen në zbatim dhe apilkuesit të mos hasin në pritje të gjata për vizën përkatëse.

Cilat do të jenë hapat ligjorë, sipas ligjit të ri, që një i interesuar nga rajoni duhet të ndjekë për të siguruar vendin e punës në Gjermani?

Nëse e marrim një shembull të një infermieri apo infermiereje nga Shqipëria, sektor ku ka interes në Gjermani: Ai ose ajo ka mbaruar shkollë të lartë atje dhe në rastin më të mirë të ka edhe përvojë pune, atëherë paraqitet fillimisht kërkesa në ambasadë dhe në të njetjën kohë dërgohen edhe dokumentat në Gjermani për aplikimin për njohjen e diplomës. Në landin e Renanisë Veriore – Vestfalisë (NRW), është Këlni, qyteti ku do të shqyrtohet procedimi i këtyre rasteve. Pas dërgimit të dokumenteve pritet përgjigjja, që mund të zgjasi deri në katër muaj.

Nëse diploma e marrë nga Shqipëria ose vendet e rajonit, njihet një për një me atë të Gjermanisë, lajmi pozitiv i shkon ambasadës dhe në këtë rast ambasada fton aplikuesin për të marrë vizën. Më pas personi vjen këtu dhe gjen punë. Ka dy mënyra ose personi e ka të gjetur punëdhënësin dhe vjen këtu me informacionin që do të shkojë tek një kompani e caktuar ose një person që është i kualifikuar vjen për të kërkuar punë në Gjermani. Në të dy rastet njohja e diplomës në sektorët ku profesioni është i mbrojtur me ligj është një kusht parësor i ligjit të ri të migracionit. Pra nëse nuk njihet diploma, personi e ka thuajse të pamundur që të marrë vizë.

A do të mundësojë ligji i ri gjetjen e punës brenda gjashtë muajsh këtu në Gjermani?

Është një hapje e madhe në aspektin e ligjit të qëndrimit, gjë që ka qenë përpara pothuajse e pamundur. Këtu bëhet fjalë për persona që janë të kualifkuar, që nuk kanë një ofertë apo kontratë pune. Si kusht është njohja e gjermanishtes në nivelin B1, shkallë mesatare e gjuhës dhe sigurimi i jetesës nga vetë personi. Pra me ligjin e ri një person që është i kualifikuar, ka nivelin B1 të gjermanishtes dhe ka mjetet e mjaftueshme financiare mund të vijë në Gjermani për gjashtë muaj për të kërkuar punë. Në rast se ai gjen punë mund të merret menjëherë e drejta e punës këtu në Gjermani dhe nuk është e nevojshme që personi të rikthehet në venddlindje përsëri për të ardhur këtu me vizë pune.

Si do të organizohet puna e institucionale në Këln për dhënien e së drejtës për punë pas njohjes së diplomës atyre që do të aplikojnë për këtë?

Në landin e NRW është caktuar zyra e migracionit në Këln si pikë e centralizuar për të marrë përsipër shqyrtimin e të gjitha kërkesave për vizë. Në rastin kur duhet të vendoset fillimi i punës, çështjen e trajton agjencia e punës, e cila vendos nëse i jepet apo jo e drejta aplikuesit për të filluar punën. Këlni është përgjegjës edhe për njohjen e diplomave. Këtu bëhet fjalë për një strukturë që mund të ketë deri në 200 – 250 të punonjës, për t’i bërë ballë kërkesës së madhe që do ketë nga marsi e më tej.

Çfarë shqetësimesh apo kërkesash ngrenë kryesisht migrantët gjatë procesit të marrjes së lejes së qëndrimit tek qendra, që ju përfaqësoni?

Atë që ne perceptojmë është një pakënaqësi jo e vogël tek personat që emigrojnë në Gjermani për arsye pune. Nisur nga fakti që shumë persona, sidomos në sektorin e ndërtimit, lidhen me ndërmarrje shqipfolse ku në disa raste ka edhe shfrytëzim të krahut të punës. Aty ka shumë pakënaqësi dhe ne mundohemi që të respektohet kodi i punës, i cili është një sektor shumë i madh dhe kërkon shumë impenjim, që t’i informojmë këta persona për të drejtat që kanë. Në rastin kur një person vjen këtu me një kontratë të caktuar pune për një punëdhënës të caktuar, ai megjithatë ka të drejtë të paraqesë kërkesë në zyrën e migracionit dhe të fillojë një procedurë të re për një punë tjetër. Nuk është kusht që personi të qëndroj në një punë, nëse është i pakënaqur me të.

Pra nuk ka kushtëzim të punosh për një ndërmarrje të caktuar për të mundësuar ardhjen në Gjermani?

Është e rëndësishme që në vizën që i jepet personit të shkruhet edhe emri i punëdhënësit, por me aplikimin për një punë të re, nëse plotësohen kushtet, atëherë mund të ndryshohet punëdhënësi (kjo shënohet në lejen e qendrimit) dhe mund të fillohet puna e re. Ky është hap shumë pozitiv për persona, që përballen ndonjëherë me kushte thuajse si skllavëri punësimi. Ky proces i ndryshimit të titullit të vendit të punës dhe sipërmarrësit mund të zgjasë deri në 1 apo 2 muaj.

Pse pritet konkretisht në landin e NRW një rritje e madhe e kërkesave për leje pune nga vendet e Ballkanit?

Rritja pritet, sepse në këtë land të Gjermanisë, vetëm qytetarë nga Kosova, nënshtetas me pasaporta të Kosovës, janë rreth 90.000, por shumë të tjerë që kanë pasaporta gjermane nuk figurojnë në këto statistika. Duke u pasuar nga 15.000 nënshtetas shqiptarë dhe rreth 25.000 nga Maqedonia e Veriut. Pra për këtë arsye pritet që edhe në bazë të lidhjeve familjare dhe numrit të migrantëve që duan të vijnë në këtë land të jetë masive kërkesa për viza./DW/

 

Immigration Adviser from the Plan B organization in Essen, Blerian Kushta – explains the changes the new migration law and the application procedure for March 1, 2020 for work visas will bring.

Immigration adviser from Plan B in Essen, Blerian Kushta – explains the changes the new migration law and the application procedure for the 1 March 2020 work visa will bring, writes Deutsche Welle.

For what services do clients turn to you for advice?

Blerian Kushta: We are mainly targeted by people from the Western Balkans with the aim of finding a job in Germany and integrating in the sector. But finding a vocational school is also a topic that has been gaining momentum in recent years. Finding a job, finding language courses, and getting a degree are the key points that clients come here for and that are very encouraging and challenging for us.

What will the new migration law that will take effect in Germany from March 1 this year bring?

In Germany, we currently have 10,000 non-occupied jobs in the medical sector, particularly nursing care. Germany has significant staff shortages, so the ruling coalition came up with the idea of ​​a migration law to fill these vacancies. These include some sectors, primarily medicine, construction followed by gastronomy, and other areas where feeds are missing. The new law comes into force on March 1 this year and provides for professional labor migration from many countries around the world, including developed countries. In those professions where Germany is in dire need of new flows to promote the migration of skilled persons. This law specifically applies to those who have completed higher education and are graduates or have a vocational school of at least two years.

With the new law on migration coming into force, will the problems migrants face during migration be reduced?

We have the problem that both the embassies in the region and in Albania, as the city’s migration office has been set up, have very limited capacities and it is precisely the issue of further missing information. We can imagine this, in the immigration office every worker overseeing the arrivals has 15 to 20 minutes of time for each person, and there are no further issues but merely the issuance of a residence permit. There always arises the need for additional information, which public offices are unable to provide to applicants. In this case comes the organization I represent Plan B that has many other partners and organizations that we work with and where people turn to for advice.

There are many complaints about long waits at the respective embassies in Kosovo and Albania, are long waits taken into account in the visa process under the new law?

The wait time is definitely shortened and there are projects by the German government that with the entry into force of the new law, the capacity of embassies there will be extraordinarily increased to ensure that all these legal facilities in Germany are truly implemented and the appellants. not have to wait long for the relevant visa.

What will be the legal steps, under the new law, that a person from the region must follow to secure a job in Germany?

If we take an example of a nurse or a nurse from Albania, a sector with an interest in Germany: He or she has graduated from high school there and, at best, also has work experience, then the embassy and At the same time, documents are sent to Germany for the application for diploma recognition. In the Land of North Rhine-Westphalia (NRW), it is Cologne, the city where these cases will be processed. After submitting the documents, the response is expected, which can take up to four months.

If the diploma obtained from Albania or the countries of the region is recognized one by one with that of Germany, the good news goes to the embassy and in this case the embassy invites the applicant to obtain the visa. Then the person comes here and finds work. There are two ways either the person finds the employer and comes here with information that will go to a particular company or a person who is qualified comes to look for a job in Germany. In both cases, the recognition of a diploma in sectors where the profession is protected by law is a primary requirement of the new migration law. So if the diploma is not recognized, the person is almost impossible to obtain a visa.

Will the new law make it possible to find a job within six months here in Germany?

Will the new law make it possible to find a job within six months here in Germany?

It’s a huge opening in terms of the law of residence, which has been almost impossible before. These are qualified people who do not have a job offer or contract. As a condition, knowledge of German at B1 level, average language proficiency and self-sufficiency is provided. So under the new law a person who is qualified, has a German B1 level and has sufficient financial means can come to Germany in six months to look for work. If he finds a job, the right to work here in Germany can be obtained immediately and there is no need for the person to return to his home country again to come here with a work visa.

How will the institutional work in Cologne be arranged for the granting of a diploma to those applying for it?

The NRW Land has designated the Cologne Migration Office as the centralized point to handle all visa applications. In the event of a decision to start work, the matter is handled by the employment agency, which decides whether or not the applicant is granted the right to start work. Cologne is also responsible for the recognition of diplomas. This is a structure that can have up to 200 – 250 employees, to withstand the huge demand it will have from March onwards.

What concerns or requirements do most migrants raise during the process of obtaining a residence permit at the center you represent?

What we perceive is a slight dissatisfaction with people migrating to Germany for work reasons. Due to the fact that many people, especially in the construction sector, are associated with Albanian-speaking companies where in some cases there is labor exploitation. There is a lot of discontent there and we try to respect the labor code, which is a very large sector and requires a lot of commitment, to inform these people of their rights. In the case where a person comes here with a specific employment contract for a particular employer, he is nevertheless entitled to apply to the migration office and start a new procedure for another job. It is not a condition for a person to stay at work if he is dissatisfied with it.

So there is no conditionality on working for a particular enterprise to make it possible to come to Germany?

It is important that the visa given to the person also be given the name of the employer, but with the application for a new job, if the conditions are met, the employer can be changed (indicated on the residence permit) and the new job can be started. . This is a very positive step for people who sometimes face conditions almost like employment slavery. This process of changing the job title and entrepreneurs can take up to 1 or 2 months.

Why is NRW land specifically expected to see a huge increase in work permit applications from Balkan countries?

The increase is expected, because in this country of Germany, only citizens of Kosovo, citizens with Kosovo passports, are around 90,000, but many others who have German passports do not appear in these statistics. It was followed by 15,000 Albanian nationals and some 25,000 from North Macedonia. Therefore, it is expected that the demand for visas will also be massive on the basis of family ties and the number of migrants who want to come to this country.