Komiteti i Ekspertëve nuk ka ende një vendim nëse do të mbyllen apo jo shkollat. E pyetur rreth këtij vendimi Mira Rakacolli nga Komiteti i Ekspertëve u shpreh se shkollat nuk janë ende një vatër infeksioni, rrjedhimisht nuk do të mbyllen tani për tani.

Sipas saj, vendimi merret hap pas hapi. Nëse më vonë do të shihet që shkollat do të kthehen në vatër infeksioni, atëherë Komiteti i Ekspertëve do të bëjë rivlerësim të situatës.

“Unë shpjegova çdo masë që merret bëhet në bazë të shifrave dhe arsyes se pse janë këto shifra. Neve na rezulton se që në shkolla të ketë shpërndarje te infeksionit më të madhe se më parë. Nuk i kemi shkollat në vatra infeksioni. Ne po monitorimjmë me shumë kujdes dhe masat merren në vazhdim të situatës epidemiologjike. Shohim fenomenin, zbulojmë faktorët dhe shohin çfarë mund të bëjmë për parandalimin. Sot për sot shkollat nuk kanë influencuar në një rëndim të madh të situatës”, tha ajo.

The Committee of Experts has not yet made a decision on whether or not to close the schools. Asked about this decision, Mira Rakacolli from the Committee of Experts said that the schools are not yet a hotbed of infection, therefore they will not be closed for now.

According to her, the decision is made step by step. If it is later seen that the schools will return to the hotbed of infection, then the Committee of Experts will re-evaluate the situation.

“I explained that every measure taken is based on the figures and the reason why these figures are. It turns out to us that in schools there is a greater spread of infection than before. We do not have schools in foci of infection. We are monitoring very carefully and measures are taken in continuation of the epidemiological situation. We look at the phenomenon, discover the factors and see what we can do to prevent it. “For today, schools have not influenced a major aggravation of the situation,” she said.