Hapet drita jeshile për infermierët që duan të marrin licencën me qëllim për t’u futur në garën për punësim.

Qendra e Shërbimeve Arsimore ka bërë publike kalendarin me datat kur do të testohen profesionistët e urdhrit të infermierit, ndërsa në vijim do të shpallë listën me emrat dhe orën përkatëse.

Është një periudhë e konsiderueshme kohe, prej gati një muaji, nga 9 nëntori deri në 3 dhjetor, përgjatë të cilit do të testohen mijëra të rinj që kanë përfunduar studimet master, praktikën e detyrueshme profesionale dhe presin të marrin licencën ose të drejtën e ushtrimit të profesionit.

Pandemia ka shtyrë me disa muaj shumë testime të organizuara nga QSHA dhe ka diktuar gjithashtu edhe rregullat e reja të testimeve për të gjithë profesionet e rregulluara me ligj. Maska e dorezat janë të detyrueshme, sikundër dokumentet e identifikimit dhe fatura e kryerjes së pagesës.

Për të kaluar me sukses testin, nevojiten së paku gjysma e pikëve, ndërsa mundësitë e ritestimit janë të pafundme, nga pesë të tilla. Kjo gjë bëhet duke paguar për çdo herë një tarifë në rritje.

Ndonëse në mjediset e brendshme të QSHA-së ka gjurmues që nuk lejojnë depërtimin e valëve, celulari, ushqimi apo çdolloj sendi tjetër ndalohet rreptësisht të merret me vete.

Çdo pjesëmarrës në provim është i detyruar të zbatojë orën, pasi në të kundërt nuk do të lejohet të marrë pjesë, ndonëse mund të ketë paguar tarifën, e cila sidoqoftë nuk i kthehet mbrapsht. Të parët që testohen janë infermierët, më të shumtët në numër, të cilët do të ndiqen nga mamitë, fizioterapeutët, teknikët e laboratorit, imazherisë dhe logopedët.

Por, testimet nuk mbarojnë me kaq. Për t’u futur në punë, ata duhet t’i nënshtrohen testimit “Infermierë për Shqipërinë” e cila, ashtu si mësuesit, i rankon në listën e punësimeve duke iu dhënë mundësi atyre që dalin me rezultate më të mira.

 

The green light is given to nurses who want to get a license in order to enter the job competition.

The Center for Educational Services has made public the calendar with the dates when the professionals of the nurse’s order will be tested, while in the following it will announce the list with the respective names and hours.

It is a considerable period of time, from almost a month, from November 9 to December 3, during which thousands of young people who have completed master studies, compulsory professional practice and are waiting to receive a license or the right to practice will be tested. profession.

The pandemic has delayed for several months many tests organized by QSHA and has also dictated new testing rules for all professions regulated by law. Masks and gloves are required, as are identification documents and payment receipts.

To successfully pass the test, at least half of the points are needed, while the possibilities of retesting are endless, out of five. This is done by paying an incremental fee each time.

Although there are trackers inside the QSHA that do not allow the penetration of waves, mobile phones, food or any other item is strictly forbidden to take with you.

Every participant in the exam is obliged to follow the clock, as otherwise he will not be allowed to participate, although he may have paid the fee, which is non-refundable. The first to be tested are nurses, most in number, who will be followed by midwives, physiotherapists, laboratory technicians, imaging and speech therapists.

But testing does not end there. To get a job, they must undergo the “Nurses for Albania” test, which, like teachers, ranks them in the list of employments, giving opportunities to those who come out with the best results.