Ministria e Shëndetësisë ka bërë gati një udhëzues paraprak mbi protokollin sanitar që do të ndjekin kopshtet dhe çerdhet të cilat janë parashikuar të hapen në datën 1 qershor.

Në këtë protokoll thuhet se orari për sjelljen dhe marrjen e fëmijëve nga kopshte do të përcaktohet sipas një grafiku duke qenë nën monitorimin e edukatoreve për të shmangur grumbullimet e prindërve në këto institucione. Prindërit duhet të jenë të përpiktë me këtë orar, si dhe me distancën 1.5 metra nga prindërit e tjerë, ndërkohë që institucioni duhet të jetë i pajisur me higjienizues.

Një person i cili caktohet nga institucioni do të masë çdo ditë temperaturën e fëmijëve me termometër digjital, si dhe pastrimin e duarve të tyre me solucion higjienizues.

Fëmijët nuk duhet të dalë nga godina gjatë ditës por vetëm në ikje dhe në ardhje, ndërkohë që ata duhet të merren nga prindërit, dhe jo nga gjyshërit.

Të gjitha ambientet e institucionit duhet të jenë në dispozicion e fëmijëve për të krijuar sa më shumë hapësirë për ta në mënyrë që të ruhet një lloj distance fizike edhe mes tyre.

Fëmijët e përcaktuar në grupe, duhet të rrinë çdo ditë në sallë me të njëjtën edukatore të cilat do të kujdesen që fëmijët të jenë larg njëri tjetrit kur ulen në tavolinë(në një tavolinë me 10 karrige, ulen 5 fëmijë).

Fëmijët nuk duhet të përzihen me grupe të tjera as në kohën e pushimit, ndërkohë që dhomat e gjumit duhet shfrytëzuar e gjithë hapësira që ata të jenë larg njëri tjetrit.

Nuk rekomandohet organizimi i festave të ditëlindjeve të fëmijëve në kopsht.

Në protokoll ka rregulla strikte edhe për lodrat e fëmijëve të cilat duhet të dezinfektohen, ndërsa ato që fëmijët i fusin në gojë duhet të largohen prej tyre.

Lodrat prej cope duhet të lahen në lavanderi dhe të përdoren gjithmonë nga i njëjti fëmijë deri në momentin e larjes.

Fëmijët e vegjël që kanë nevojë të ndërrohen, duhet larë në kujdes të veçantë higjieno-sanitar.

Rekomandohet pastrimi në mënyrë rutinë i të gjithë ambientit të kopshtit.

Punonjësit e kuzhinës duhet të qëndrojnë gjithmonë me maskë, duke larë duar para, gjatë dhe pas përgatitjes së ushqimit, si dhe të lajë sipërfaqet dhe enët që përdor për gatim.

Prindërit do të nënshkruajnë këtë rregullore para se të vendosin të sjellin fëmijët në kopsht, ndërsa për çdo kërkesë rekomandohet komunikimi elektronik për të shmangur kontaktin fizik. Ai nuk duhet të futet në ambientet e institucionit për asnjë arsye.

Ai duhet të deklarojë nëse ka pasur kontakte me persona të infektuar, si dhe në rast se fëmija paraqet shenja të sëmundjes duhet të paraqitet për ta marrë jashtë orarit të përcaktuar në grafik.

Megjithatë ministria thekson se kjo rregullore është paraprake dhe mund të ndryshojë në varësi të ecurisë së situatës së koronavirusit në vendin tonë./abcnews.al

The Ministry of Health has made almost a preliminary instruction on the sanitary protocol to be followed by kindergartens and nurseries which are scheduled to open on June 1.

This protocol states that the schedule for bringing and receiving children from kindergartens will be determined according to a schedule by being under the supervision of educators to avoid parental gatherings in these institutions. Parents must be punctual with this schedule, as well as with a distance of 1.5 meters from other parents, while the institution must be equipped with sanitizers.

A person appointed by the institution will measure the temperature of children with a digital thermometer every day, as well as clean their hands with sanitizing solution.

Children should not leave the building during the day but only on the run and on arrival, while they should be taken by the parents, and not by the grandparents.

All facilities of the institution should be available to children to create as much space for them in order to maintain a kind of physical distance between them.

Children assigned to groups should sit in the same room every day with the same educators who will make sure that the children are away from each other when they sit at the table (on a table with 10 chairs, 5 children sit).

Children should not be mixed with other groups even during the rest period, while the bedrooms should use all the space so that they are far from each other.

It is not recommended to organize children’s birthday parties in the garden.

There are strict rules in the protocol for children’s toys that need to be disinfected, while those that children put in their mouths should be removed from them.

Pieces of cloth should be washed in the laundry and always used by the same child until the moment of washing.

Young children who need to be changed should be washed in special hygienic-sanitary care.

Routine cleaning of the entire garden environment is recommended.

Kitchen workers should always stay with the mask on, washing their hands before, during and after food preparation, as well as washing the surfaces and dishes they use for cooking.

Parents will sign this regulation before deciding to bring their children to kindergarten, and electronic communication is recommended for any request to avoid physical contact. He should not enter the premises of the institution for any reason.

He must state whether he has had contact with infected persons, and if the child presents with signs of illness, he must appear to receive it outside the schedule.

However, the ministry emphasizes that this regulation is preliminary and may change depending on the progress of the coronavirus situation in our country./abcnews.al