Në një lidhje direkte nga Facebook-u, kryeministri Rama ka treguar hapat që do të merren për javën e ardhshme.

Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se ishte mërzitur pa masë nga “pamjet skandaloze të tregut të Kombinatit në Tiranë. Për këtë arsye, është parë e arsyeshme që shtyhet lehtësimi i masave.

Rama ka bërë të ditur se do të zgjerohet fashën e orarit të lëvizjes së këmbësorëve dhe makinave private, por do të ashpërsojë masat deri në burgim në rast të mos respektimit të rregullave.

Kreu i shtetit u shpreh:

“Në Shkodër e infektuan njëri tjetrin në një mort dhe pastaj e bën zinxhir për të 7-ta, kështu është kjo luftë. kur e vumë këtë fashë orare, e vendosëm që do të zgjatje deri të hënën, por u detyruam ta shtyjmë me disa ditë. E keqja nuk ka ardhur akoma. Kjo nuk është çështje oraresh apo rregullash, por e disave që u ka mbetur sahati 12. Ja kush është plani që po përgatisim dhe do kthehet në ligj shumë shpejt. Si fillim do zgjasim fashën orare, por do rrisim ndëshkimet dhe për rastet e përsëritura do të shkojnë deri në burg. Më pas gjithmonë me shkallë dhe sipas dinamikës, do lejojmë automjetet private me fashë orare të zgjatur për kompanitë që kanë aktivitet ligjërisht të lejuar, por do rriten ndëshkimet. Do autorizojmë hapjen e dyqaneve, ku do kërkohet me detyrim pajisja e maskave dhe doreza dhe rregulla strike, shkelja e të cilave do të mbyllje me mbyllje, konfiskim malli deri ne heqje lirie. Ka ndodhur gjithë këto javë që Polica e Shtetit të kapë dhe të ndëshkojë me gjobë dhe mbyllje kafe, ku u ofrohet kafe dhe raki trimave.”

In a direct link from Facebook, Prime Minister Rama has shown the steps to be taken next week.

During his speech, Rama stressed that he was extremely upset by the “scandalous images of the Kombinat market in Tirana. For this reason, it has been considered reasonable to postpone the easing of measures.

Rama has announced that the bandwidth of the schedule of pedestrians and private cars will be expanded, but it will tighten the measures up to imprisonment in case of non-compliance with the rules.

The head of state said:

“In Shkodra, they infected each other in a mortuary and then made a chain for the 7th, that’s how this war is. when we put on this timepiece, we decided to extend it until Monday, but we had to postpone it for a few days. The evil has not yet come. This is not a matter of schedules or rules, but of some who have 12 hours left. Here is the plan we are preparing and it will be back in the law very soon. As a start, we will extend the schedule, but we will increase the penalties and for repeated cases they will go to prison. Then always on a scale and according to the dynamics, we will allow private vehicles with extended time band for companies that have legally allowed activity, but the penalties will increase. We will authorize the opening of shops, where you will be required to wear masks and gloves and strike rules, violation of which you will close with closure, confiscation of goods to deprivation of liberty. It has happened all these weeks that the State Police has caught and punished with fines and coffee closures, where coffee and brandy are offered to the brave. ”