Përplasja mes Greqisë dhe Turqisë në Mesdhe ka qenë në qendër të vëmendjes në mediat e mbarë botës. Ndër to është edhe gazeta e njohur ndërkombëtarisht New York Times, e cila i ka kushtuar një artikull të posaçëm dhe ka analizuar këtë çështje. Që në hyrje të artikullit thuhet se sikur të mos mjaftonin problemet e shumta në botë, Greqia dhe Turqia kanë nisur një konflikt në Mesdheun Lindor. Në këtë “lojë të froneve”, vetëm Gjermania duket se ka ndikimin për të ndërmjetësuar në zbutjen e tensioneve, theksohet më tej në shkrim.

Në thelb të krizës, si në shumë grindje të tjera të rrezikshme në të gjithë globin, është energjia, posaçërisht depozitat e pasura të gazit të zbuluara gjatë dekadës së kaluar nën Mesdheun Lindor. Greqia pretendon se ishujt e saj të shumtë në atë rajon i japin asaj të drejta të vetme shpimi në ujërat përreth tyre, një qëndrim i mbështetur gjerësisht nga e Drejta Ndërkombëtare. Por Turqia thotë ndryshe dhe ajo ka dërguar anije, të shoqëruara nga anije luftarake, për të kërkuar gaz në Qipro.

Grindjet midis Greqisë dhe Turqisë nuk janë aspak të reja. Ajo që e komplikon këtë është se rezervat e gazit po shikohen nga shumë vende të tjera. Në parim, rezervat e mëdha duhet t’i bashkojnë ato vende për të kapur dhe ndarë pasuritë në brigjet e tyre. Në fakt, shumica e vendeve përfshirë Greqinë, Qipron, Izraelin, Egjiptin, Italinë, Jordaninë dhe madje edhe Palestinën, kanë bërë pikërisht këtë gjë.

Turqia, megjithatë, e ka gjetur veten të përjashtuar, pjesërisht për shkak të pretendimeve territoriale të Greqisë, dhe pjesërisht sepse presidenti autoritar i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, ka kundërshtuar shumë nga aleatët dhe miqtë e tij me sjelljen e tij agresive në Siri, Libi dhe në vend. Ndërlikimi i mëtejshëm i situatës është se Turqia është anëtare e NATO-s, por jo e Bashkimit Evropian; Qiproja është anëtare e Bashkimit Evropian por jo e NATO-s; dhe Greqia është anëtare e të dyve, duke krijuar besnikëri të mbivendosura dhe konfliktuale, thuhet më tej në artikull.

Një përpjekje nga Gjermania për të zgjidhur këtë nyjë Gordiane u themelua kur Greqia njoftoi një marrëveshje energjie me Egjiptin, që në mënyrë efektive pretendonte të drejtat në një zonë të gjerë të detit, në përgjigje të një marrëveshjeje të ngjashme midis Turqisë dhe Libisë. Turqia shpejt filloi të eksploronte përsëri operacionet e saj të monitoruara nga një fregatë detare greke.

Më 12 gusht, luftanija greke arriti të përplaset me një anije luftarake turke, dhe gjërat shpejt u nxehën. Franca, tashmë e zemëruar me Turqinë për mbështetjen e saj për fraksionin në Libi që Franca nuk e mbështet, dërgoi disa avionë luftarakë dhe anije luftarake dhe aktualisht po bën stërvitje ushtarake me Greqinë, Qipron dhe Italinë për të parandaluar kërkimet e mëtejshme nga Turqia.

Ajo që është e veçantë në këtë krizë është se konkurrenca për lëndët djegëse fosile duhet t’i jepte vendin deri tani konkurrencës mbi mënyrën e ndalimit të përdorimit të tyre, veçanërisht midis vendeve që janë nënshkruar në marrëveshjen e klimës së Parisit.Megjithëse e drejta ndërkombëtare është kryesisht në anën e Greqisë në mosmarrëveshjen detare, ka vend për negociata dhe kërkimet e Turqisë në ujërat e diskutueshme nuk kanë kaluar ende një vijë të kuqe ligjore.

Burimi: New Tork Times|Përktheu dhe Përshtati: JOQ Albania

The clash between Greece and Turkey in the Mediterranean has been the focus of media attention around the world. Among them is the internationally renowned New York Times, which has devoted a special article to it and analyzed the issue. From the beginning of the article it is said that if the numerous problems in the world were not enough, Greece and Turkey have started a conflict in the Eastern Mediterranean. In this “game of thrones”, only Germany seems to have the influence to mediate in easing tensions, it is further emphasized in writing.

At the heart of the crisis, as in many other dangerous squabbles across the globe, is energy, especially the rich gas deposits discovered over the past decade under the Eastern Mediterranean. Greece claims that its numerous islands in that region give it unique drilling rights in the waters around them, a position widely supported by international law. But Turkey says otherwise and it has sent ships, accompanied by warships, to look for gas in Cyprus.

The quarrels between Greece and Turkey are not new at all. What complicates this is that gas reserves are being looked at by many other countries. In principle, large reserves should unite those countries to seize and divide assets on their shores. In fact, most countries, including Greece, Cyprus, Israel, Egypt, Italy, Jordan, and even Palestine, have done just that.

Turkey, however, has found itself excluded, in part because of Greece’s territorial claims, and in part because authoritarian Turkish President Recep Tayyip Erdogan has opposed many of his allies and friends with his aggressive behavior in Syria, Libya. and instead. A further complication of the situation is that Turkey is a member of NATO, but not of the European Union; Cyprus is a member of the European Union but not of NATO; and Greece is a member of both, creating overlapping and conflicting allegiances, the article goes on to say.

An attempt by Germany to resolve this Gordian knot was established when Greece announced an energy agreement with Egypt, which effectively claimed rights to a wide sea area, in response to a similar agreement between Turkey and Libya. Turkey soon began to rediscover its operations monitored by a Greek naval frigate.

On August 12, the Greek warship managed to collide with a Turkish warship, and things quickly warmed up. France, already angry with Turkey over its support for the faction in Libya that France does not support, sent several fighter jets and warships and is currently conducting military exercises with Greece, Cyprus and Italy to prevent further searches by Turkey.

What is special about this crisis is that competition for fossil fuels should have given way so far to competition over how to ban their use, especially between countries that have signed the Paris climate agreement. Although international law is largely on the Greek side in the maritime dispute, there is room for negotiation and Turkey ‘s search in the disputed waters has not yet crossed a legal red line.